สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงนัฐวิกา  สมัคร์สมาน
 
1. นางสมจิตต์  จิรหฤทัย
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายจิรายุ  พรนิมิตทรัพย์
2. เด็กชายวิศรุต  แจ่มศรี
 
1. นางสาวชมภูนุช  สุภาผล
 
3 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 65 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงนริศรา  ปานแสงทอง
2. เด็กหญิงปรียานุช  วารี
3. เด็กหญิงพรกนก  ทองอินทร์
 
1. นายอมร  เรืองพันธ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงจุฑากาญจน์  ทองคำ
2. เด็กหญิงนิชาภัทร  พิมพลกรัง
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  หมายใกล้กลาง
4. เด็กชายภัทรพล  ศรีประดิษฐ
5. เด็กชายลอ  สุงเล็ก
6. เด็กหญิงไข่ดาว  รายคำ
 
1. นางสาวชมภูนุช  สุภาผล
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  พลเรือง
3. นายอมร  เรืองพันธ์