สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 10 1. เด็กชายภูมินทร์  เกตุตา
2. เด็กชายอนันดา  เสาวรส
 
1. นางสาวดวงกมล  เครือทรัพย์
2. นายอัครวิชญ์  วิรุณพันธ์
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูกมล  เลิศวิไล
 
1. นางสาวจิราพร  รินคำ
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทกานนท์
2. เด็กหญิงนิตยา  แจ่มศรี
3. เด็กหญิงวันดี  ทำดี
 
1. นางสาวจิราพร  รินคำ
2. นางสุวิภา  นามดุ้ง
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภักจิรา  มหากัณฑ์
 
1. นางสาวดวงกมล  เครือทรัพย์
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิงหา  พรหมมาเกิด
 
1. นางสุวิภา  นามดุ้ง
 
6 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 83 ทอง 24 1. เด็กชายบารมี  เลิศโชคดีกุล
 
1. นางสุวิภา  นามดุ้ง
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง 12 1. เด็กชายกีรติ  สินทร
2. เด็กชายอัศนัย  มีศิริ
3. เด็กชายเปาแดง  ปีหยง
 
1. นางพิศเพลิน  คงนาคา
2. นางสุวิภา  นามดุ้ง
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงประภัสสร  หอมชื่น
2. เด็กหญิงภาวินีย์  จันทร์กระจ่าง
3. เด็กหญิงเมย์  กอน
 
1. นางพิศเพลิน  คงนาคา
2. นางสุวิภา  นามดุ้ง