สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิไลรัตน์  อินขำ
 
1. นางสาวรวีวรรณ  สดใส
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงปรารถนา  จงชมผา
 
1. นางอัจจิมา  เทียนวงศ์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กหญิงบุญฑิตา  ผาดศรี
 
1. นางสาวอนุลักษณ์  สุโขมีทรัพย์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงศิรดา  พิมพ์เขียว
 
1. นางอัจจิมา  เทียนวงศ์
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 13 1. เด็กหญิงสุนิตา  ชัยชนะสูงศักดิ์
 
1. นางสมฤดี  ลิขิตธนานันท์
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงอธิชา  แซ่ส่ง
 
1. นางรัชนี  วงษ์ปุ่น
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงเนรัญชลา  ตาติยะ
 
1. นางอัจจิมา  เทียนวงศ์
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สังข์สนั่น
 
1. นางอัจจิมา  เทียนวงศ์
 
9 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงธนวรรณ  สินสงวน
2. เด็กหญิงนฤมล  ภูสิธานันท์
 
1. นางอัมพรพรรณ  บุญรักษา
 
10 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ชื่นศิริ
2. เด็กหญิงอรจิรา  สวัสดิวงศ์
 
1. นางสาวสมนึก  สามาทุม
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 41 1. เด็กหญิงธนัชพร  วัฒนโยธิน
 
1. นางสาวภาสวรรณรัตน์  ปิติพัฒน์
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพลอยณิศา  สนจิตร์
 
1. นางรัตนา  ชีวาพร
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำแก้ว
2. เด็กชายบุญวุฒิ  บุญประเสริฐ
3. เด็กหญิงบุษกร  เหล็กเพ็ชร
 
1. นางสาวจินตนา  ชูเชิด
2. นางสาวพัชราพร  นันทสูร
 
14 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายณัฐนนท์  เกตุวร
2. เด็กชายณัฐพนธ์  จิตทรัพย์
 
1. นางสาวจินตนา  ชูเชิด
2. นางสาวพัชราพร  นันทสูร
 
15 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงนิรันตรี  ปรุรัตน์
 
1. นางสาวจินตนา  ชูเชิด
 
16 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายวุฒิภัทร  เดชขุนทด
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ไม้งาม
 
17 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 39 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มะลิ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ขัติยศ
3. เด็กชายศุกร์ภาสิทธิ์  สีคำ
 
1. นางสาวจินตนา  ชูเชิด
2. นางรัชนี  วงษ์ปุ่น
 
18 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมระพี  ศรีวิไล
2. เด็กหญิงวิไลพร  อินปากดี
3. เด็กชายสิทธิชัย  ชลอยบุญ
 
1. นางสาวปวีณา  รองลาด
2. นางเสาวดี  จงเห็นจิตต์
 
19 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายจตุรพร  ฉัตรชัย
2. เด็กชายภาราดร  พลชิต
 
1. นายอภินันท์  หลำเนียม
2. นางเพ็ญพักตร์  พูลบัว
 
20 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาคริส  เพ็งเหล็ง
2. เด็กหญิงนุศรา  เสาทอง
 
1. นายอภินันท์  หลำเนียม
2. นางเพ็ญพักตร์  พูลบัว
 
21 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาคสุวรรณ์
2. เด็กหญิงรัชนก  จันทาใส
 
1. นายอภินันท์  หลำเนียม
2. นางเพ็ญพักตร์  พูลบัว
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพัสกร  กังวาลเลิศภภา
2. เด็กชายภูริภัทร  ผลบัว
3. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  งามสุวรรณ์
4. เด็กหญิงอัญติมา  จุลเดช
5. เด็กหญิงอาทิมา  ศรีพุ่ม
 
1. นางบุญญาพร  แสงสุข
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 26 1. เด็กหญิงชลธิชา  เสาทอง
2. เด็กชายพิพัฒน์  จันทาใส
 
1. นางอารีรัตน์  เมฆหมอก
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 31 1. เด็กชายชัยประเสริฐ  เสมอวงษ์
2. เด็กหญิงสุธินี  คุ้มศรีษะ
 
1. นางอารีรัตน์  เมฆหมอก
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทิมะวงษ์
2. เด็กชายวีรภัทร  นุ่มเกตุ
 
1. นางดวงตา  อินทโชติ
2. นางสำอาง  ชลิตาภรณ์
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงขณิตฐา  พรานเจริญ
2. เด็กหญิงจิรบุญญา  มอญศรี
3. เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์  บัวใจ
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ้นสีดา
5. เด็กชายตะวัน  เกตุยา
6. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  วงสายันต์
7. เด็กหญิงนิติยา  มูลเมือง
8. เด็กหญิงพิมวดี  นาวัลย์
9. เด็กหญิงศศิพร  ศรีแจ้ง
10. เด็กหญิงศิวพร  วงษ์สุวรรณ
11. เด็กหญิงอริศรา  แพงแซง
12. เด็กหญิงอลิษา  เป็งเรือน
13. เด็กชายอำนาจ  บุรินทร์
14. เด็กชายอุกฤษฏ์  เปี่ยมสุข
15. เด็กหญิงเกวลิน  พลแสน
 
1. นางสาวธนัญรัตน์  ชัยธิติไพจิตร
2. นางพนิดา  พัฒนประเทศ
3. นางสาวรังสิมันตุ์  สายศรีลิ
4. นายสิปปกร  วินิจฉัย
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 28 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คงทับ
2. เด็กชายมติมนต์  นรดี
 
1. นางวรรณา  มาตรแม้น
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กชายสสิพงษ์  รอดรัตน์
2. เด็กหญิงสโรชา  ขอนคู่
 
1. นางประภาพรรณ  บุญรอด
2. นายสุพรรณ  พิมเสน
 
29 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายวรัญญู  คำแก้ว
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  แสงสุวรรณ์
 
30 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงสุภาศิณี  พจนสุนทร
 
1. นางเทียมจันทร์  สูยะนันทน์
 
31 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 11 1. เด็กชายกฤชชัย  ศรีสำอางค์
2. เด็กหญิงสุนิสา  ประยูรญาติ
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  แสงสุวรรณ์
2. นางสาวอมรรัตน์  สนแก้ว
 
32 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงธนวรรณ  สินสงวน
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  แซ่ซิ้ม
 
1. นางสาวนิติวรรณ  นิวาทวงษ์
2. นางสาวภาสวรรณรัตน์  ปิติพัฒน์
 
33 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงคณิศร  ชูชีพ
2. เด็กชายทศพล  ศรีสำอางค์
3. เด็กหญิงนัทธพร  เกตุพิจิตร
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  แสงสุวรรณ์
2. นางสาวอรพรรณ  อึ้งมีเจริญสุขดี
 
34 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิรประภา  มานรัมย์
 
1. นายชวลิต  จงเห็นจิตต์
 
35 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงอันญพร  อิงอาจ
 
1. นายสิปปกร  วินิจฉัย
 
36 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ผิวพรรณ
 
1. นายสิปปกร  วินิจฉัย
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 20 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ผิวอินท์
2. เด็กหญิงวริศรา  แซ่ฉั่ว
 
1. นายกิตติพงษ์  เลขะพันธุ์
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงรินรดา  ธำรงธันยาวาท
2. เด็กหญิงสุนิสษา  บุดดา
3. เด็กชายเจนณรงค์  รสธรรม
 
1. นางสาวจินตนา  ชูเชิด
2. นางชิดชนก  แสงจิตร
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจาตุรงค์  นาธงชัย
2. เด็กชายถนอมศักดิ์  ทรัพย์ธนา
3. เด็กชายไกรพงษ์  จิตต์ถนอม
 
1. นางสาวกิจราพรรณ์  รื่นรวย
2. นางประภาพรรณ  บุญรอด
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  สกุลกล่อม
2. เด็กหญิงลลิตพร  พรประเสริฐ
3. เด็กหญิงโสธิดา  ประดิษฐ์ศรี
 
1. นางชิดชนก  แสงจิตร
2. นางประภาพรรณ  บุญรอด
 
41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กชายชรัญ  พันโยศรี
2. เด็กชายนิธิกร  บุญสร้าง
3. เด็กหญิงเจริญรุ่ง  ศิริสาร
 
1. นางชิดชนก  แสงจิตร
 
42 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ทรัพย์ปราช
2. เด็กหญิงวรัศมน  คุ้มเหลือ
3. เด็กหญิงอริศรา  อร่ามสุวรรณ์
 
1. นางชิดชนก  แสงจิตร
2. นางรัชนี  วงษ์ปุ่น
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงนัสรินทร์  บุญสังข์
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช  วงศ์ไพศาล
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ทับทิม
 
1. นางชิดชนก  แสงจิตร
 
44 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงกมลดาว  เพ็ญหนู
2. เด็กหญิงศุภากร  อ่อนจิตร์
 
1. นายกิตติพงษ์  เลขะพันธุ์
2. นางพุชนี  วิถี
 
45 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงตุลญาณี  ขันธ์แก้ว
2. เด็กหญิงอรอุมา  รองสำลี
3. เด็กหญิงอรอุสา  รองสำลี
 
1. นางประภาพรรณ  บุญรอด
2. นายวิทยา  สร้อยคำดี
 
46 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงศุภณัฐ  ธงศรี
 
1. นางสมจิตร์  ศุภมิตรมงคล
 
47 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 12.5 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายไตรทศ  พร้อมใจ
 
1. นางสาวอังค์วรา   ตุลสุข
 
48 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  ขูลี
 
1. นางพีรญา  เย็นใจ
 
49 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 66.3 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงชนิสรา  ตะหน่อง
 
1. นางสมจิตร์  ศุภมิตรมงคล
 
50 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 64.3 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงประกายดาว  หงษ์ศรี
 
1. นางนวรัตน์  ธาดากิตติสาร
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงรัตตวัลย์  เนตรดี
2. เด็กชายวิริยะ  ถิโมทัย
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  อินทวงษ์
 
1. นายสมชัย  ฝุ่นทอง
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงรัศมี  เชื้อรัมย์
2. เด็กชายสรวีย์  เจริญวิจิตรกุล
 
1. นางนวรัตน์  ธาดากิตติสาร
 
53 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยมงคล  คำนนท์
 
1. นางเพ็ญพักตร์  พูลบัว