สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงเนรัญชลา  ตาติยะ
 
1. นางอัจจิมา  เทียนวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ชื่นศิริ
2. เด็กหญิงอรจิรา  สวัสดิวงศ์
 
1. นางสาวสมนึก  สามาทุม
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 41 1. เด็กหญิงธนัชพร  วัฒนโยธิน
 
1. นางสาวภาสวรรณรัตน์  ปิติพัฒน์
 
4 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายณัฐนนท์  เกตุวร
2. เด็กชายณัฐพนธ์  จิตทรัพย์
 
1. นางสาวจินตนา  ชูเชิด
2. นางสาวพัชราพร  นันทสูร
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงนิรันตรี  ปรุรัตน์
 
1. นางสาวจินตนา  ชูเชิด
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายวุฒิภัทร  เดชขุนทด
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ไม้งาม
 
7 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 39 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มะลิ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ขัติยศ
3. เด็กชายศุกร์ภาสิทธิ์  สีคำ
 
1. นางสาวจินตนา  ชูเชิด
2. นางรัชนี  วงษ์ปุ่น
 
8 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 12.5 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายไตรทศ  พร้อมใจ
 
1. นางสาวอังค์วรา   ตุลสุข