สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงปรารถนา  จงชมผา
 
1. นางอัจจิมา  เทียนวงศ์
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงอธิชา  แซ่ส่ง
 
1. นางรัชนี  วงษ์ปุ่น
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพลอยณิศา  สนจิตร์
 
1. นางรัตนา  ชีวาพร
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายจตุรพร  ฉัตรชัย
2. เด็กชายภาราดร  พลชิต
 
1. นายอภินันท์  หลำเนียม
2. นางเพ็ญพักตร์  พูลบัว
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาคสุวรรณ์
2. เด็กหญิงรัชนก  จันทาใส
 
1. นายอภินันท์  หลำเนียม
2. นางเพ็ญพักตร์  พูลบัว
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงขณิตฐา  พรานเจริญ
2. เด็กหญิงจิรบุญญา  มอญศรี
3. เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์  บัวใจ
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ้นสีดา
5. เด็กชายตะวัน  เกตุยา
6. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  วงสายันต์
7. เด็กหญิงนิติยา  มูลเมือง
8. เด็กหญิงพิมวดี  นาวัลย์
9. เด็กหญิงศศิพร  ศรีแจ้ง
10. เด็กหญิงศิวพร  วงษ์สุวรรณ
11. เด็กหญิงอริศรา  แพงแซง
12. เด็กหญิงอลิษา  เป็งเรือน
13. เด็กชายอำนาจ  บุรินทร์
14. เด็กชายอุกฤษฏ์  เปี่ยมสุข
15. เด็กหญิงเกวลิน  พลแสน
 
1. นางสาวธนัญรัตน์  ชัยธิติไพจิตร
2. นางพนิดา  พัฒนประเทศ
3. นางสาวรังสิมันตุ์  สายศรีลิ
4. นายสิปปกร  วินิจฉัย
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 28 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คงทับ
2. เด็กชายมติมนต์  นรดี
 
1. นางวรรณา  มาตรแม้น
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กชายสสิพงษ์  รอดรัตน์
2. เด็กหญิงสโรชา  ขอนคู่
 
1. นางประภาพรรณ  บุญรอด
2. นายสุพรรณ  พิมเสน
 
9 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงธนวรรณ  สินสงวน
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  แซ่ซิ้ม
 
1. นางสาวนิติวรรณ  นิวาทวงษ์
2. นางสาวภาสวรรณรัตน์  ปิติพัฒน์
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงอันญพร  อิงอาจ
 
1. นายสิปปกร  วินิจฉัย
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ผิวพรรณ
 
1. นายสิปปกร  วินิจฉัย
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงตุลญาณี  ขันธ์แก้ว
2. เด็กหญิงอรอุมา  รองสำลี
3. เด็กหญิงอรอุสา  รองสำลี
 
1. นางประภาพรรณ  บุญรอด
2. นายวิทยา  สร้อยคำดี
 
13 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 66.3 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงชนิสรา  ตะหน่อง
 
1. นางสมจิตร์  ศุภมิตรมงคล
 
14 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 64.3 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงประกายดาว  หงษ์ศรี
 
1. นางนวรัตน์  ธาดากิตติสาร
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงรัตตวัลย์  เนตรดี
2. เด็กชายวิริยะ  ถิโมทัย
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  อินทวงษ์
 
1. นายสมชัย  ฝุ่นทอง