สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงศิรดา  พิมพ์เขียว
 
1. นางอัจจิมา  เทียนวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงธนวรรณ  สินสงวน
2. เด็กหญิงนฤมล  ภูสิธานันท์
 
1. นางอัมพรพรรณ  บุญรักษา
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำแก้ว
2. เด็กชายบุญวุฒิ  บุญประเสริฐ
3. เด็กหญิงบุษกร  เหล็กเพ็ชร
 
1. นางสาวจินตนา  ชูเชิด
2. นางสาวพัชราพร  นันทสูร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพัสกร  กังวาลเลิศภภา
2. เด็กชายภูริภัทร  ผลบัว
3. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  งามสุวรรณ์
4. เด็กหญิงอัญติมา  จุลเดช
5. เด็กหญิงอาทิมา  ศรีพุ่ม
 
1. นางบุญญาพร  แสงสุข
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 31 1. เด็กชายชัยประเสริฐ  เสมอวงษ์
2. เด็กหญิงสุธินี  คุ้มศรีษะ
 
1. นางอารีรัตน์  เมฆหมอก
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทิมะวงษ์
2. เด็กชายวีรภัทร  นุ่มเกตุ
 
1. นางดวงตา  อินทโชติ
2. นางสำอาง  ชลิตาภรณ์
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายวรัญญู  คำแก้ว
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  แสงสุวรรณ์
 
8 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 11 1. เด็กชายกฤชชัย  ศรีสำอางค์
2. เด็กหญิงสุนิสา  ประยูรญาติ
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  แสงสุวรรณ์
2. นางสาวอมรรัตน์  สนแก้ว
 
9 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงคณิศร  ชูชีพ
2. เด็กชายทศพล  ศรีสำอางค์
3. เด็กหญิงนัทธพร  เกตุพิจิตร
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  แสงสุวรรณ์
2. นางสาวอรพรรณ  อึ้งมีเจริญสุขดี
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 20 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ผิวอินท์
2. เด็กหญิงวริศรา  แซ่ฉั่ว
 
1. นายกิตติพงษ์  เลขะพันธุ์
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงรินรดา  ธำรงธันยาวาท
2. เด็กหญิงสุนิสษา  บุดดา
3. เด็กชายเจนณรงค์  รสธรรม
 
1. นางสาวจินตนา  ชูเชิด
2. นางชิดชนก  แสงจิตร
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  สกุลกล่อม
2. เด็กหญิงลลิตพร  พรประเสริฐ
3. เด็กหญิงโสธิดา  ประดิษฐ์ศรี
 
1. นางชิดชนก  แสงจิตร
2. นางประภาพรรณ  บุญรอด
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงนัสรินทร์  บุญสังข์
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช  วงศ์ไพศาล
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ทับทิม
 
1. นางชิดชนก  แสงจิตร
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงรัศมี  เชื้อรัมย์
2. เด็กชายสรวีย์  เจริญวิจิตรกุล
 
1. นางนวรัตน์  ธาดากิตติสาร