สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิไลรัตน์  อินขำ
 
1. นางสาวรวีวรรณ  สดใส
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 13 1. เด็กหญิงสุนิตา  ชัยชนะสูงศักดิ์
 
1. นางสมฤดี  ลิขิตธนานันท์
 
3 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สังข์สนั่น
 
1. นางอัจจิมา  เทียนวงศ์
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมระพี  ศรีวิไล
2. เด็กหญิงวิไลพร  อินปากดี
3. เด็กชายสิทธิชัย  ชลอยบุญ
 
1. นางสาวปวีณา  รองลาด
2. นางเสาวดี  จงเห็นจิตต์
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาคริส  เพ็งเหล็ง
2. เด็กหญิงนุศรา  เสาทอง
 
1. นายอภินันท์  หลำเนียม
2. นางเพ็ญพักตร์  พูลบัว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 26 1. เด็กหญิงชลธิชา  เสาทอง
2. เด็กชายพิพัฒน์  จันทาใส
 
1. นางอารีรัตน์  เมฆหมอก
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงสุภาศิณี  พจนสุนทร
 
1. นางเทียมจันทร์  สูยะนันทน์
 
8 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิรประภา  มานรัมย์
 
1. นายชวลิต  จงเห็นจิตต์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจาตุรงค์  นาธงชัย
2. เด็กชายถนอมศักดิ์  ทรัพย์ธนา
3. เด็กชายไกรพงษ์  จิตต์ถนอม
 
1. นางสาวกิจราพรรณ์  รื่นรวย
2. นางประภาพรรณ  บุญรอด
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กชายชรัญ  พันโยศรี
2. เด็กชายนิธิกร  บุญสร้าง
3. เด็กหญิงเจริญรุ่ง  ศิริสาร
 
1. นางชิดชนก  แสงจิตร
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ทรัพย์ปราช
2. เด็กหญิงวรัศมน  คุ้มเหลือ
3. เด็กหญิงอริศรา  อร่ามสุวรรณ์
 
1. นางชิดชนก  แสงจิตร
2. นางรัชนี  วงษ์ปุ่น
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงกมลดาว  เพ็ญหนู
2. เด็กหญิงศุภากร  อ่อนจิตร์
 
1. นายกิตติพงษ์  เลขะพันธุ์
2. นางพุชนี  วิถี
 
13 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงศุภณัฐ  ธงศรี
 
1. นางสมจิตร์  ศุภมิตรมงคล
 
14 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  ขูลี
 
1. นางพีรญา  เย็นใจ
 
15 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยมงคล  คำนนท์
 
1. นางเพ็ญพักตร์  พูลบัว