สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาป่ามโนรถ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 73 เงิน 28 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เอื้อนสุภา
 
1. นายสัญญา  กาญจนดิษฐ์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงสุชัญญา  ศิริโชติอาภรณ์
 
1. นายสัญญา  กาญจนดิษฐ์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ผลจันทร์
 
1. นางโสภา  เตชะวงค์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงกัญทิมา  สตาดี
 
1. นางไขศรี  ภักดี
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ดนตรี
 
1. นางสาวพรนิพา  ปรีหะจินดา
 
6 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงจุฬาภิชญ์  ธนกิจการเกษตร
2. เด็กหญิงเกล็ดมณี  ศรีอภัย
 
1. นางสาวพรนิพา  ปรีหะจินดา
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงศิรินภาพรรณ  ศรีรักษ์
 
1. นางโสภา  เตชะวงค์
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายวิรัตน์  สากร
 
1. นางไขศรี  ภักดี
 
9 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงกิ่งหยก  ศรประยูร
2. เด็กชายจิระพงษ์  ชนะภัยรี
3. เด็กหญิงฐิติมา  ชลวานิช
 
1. นางสาวอรวรรณ  เสืออ่วม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 70.2 เงิน 29 1. เด็กหญิงฉันทิศา  ศรีสุข
 
1. นางพรรษพร  ปานทับ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 66 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ภูมิวุฒิชัยสิงห์
 
1. นางพรรษพร  ปานทับ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 35 1. เด็กชายธนพัฒน์  ชลวานิช
2. เด็กหญิงวรรณิษา  รามคำ
 
1. นางกาญจนา  กรแก้ว
 
13 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงสุนัททา  แจ่มจำรัส
 
1. นางนันทนาภรณ์  รัตนาพิศุทธิกุล
 
14 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 22 1. เด็กหญิงวรรษญา  แก้วมณี
 
1. นางนันทนาภรณ์  รัตนาพิศุทธิกุล
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 7 1. เด็กชายติณณ์  แสงพร
2. เด็กหญิงพัทธานันท์  เนียมไธสง
 
1. นางสาวอรวรรณ  เสืออ่วม
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 69 ทองแดง 13 1. เด็กชายฉัตรบดินทร์  ดุลยพิจารณ์
2. เด็กชายชาญณรงค์  แสงจำปี
3. เด็กชายธวัชชัย  ตันตราสัย
 
1. นางสาวพรนิพา  ปรีหะจินดา
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 79 เงิน 9 1. เด็กชายยุติภูมิ  ส่งเสริม
2. เด็กหญิงรัตนศิริ  กิมกัว
 
1. นางสาวอรวรรณ  เสืออ่วม
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73 เงิน 40 1. เด็กชายกันทรากร  กิมกัว
2. เด็กหญิงธนัชชา  ธรรมวัฒนากูล
 
1. นางสาวอรวรรณ  เสืออ่วม
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญทิมา  สตาดี
2. เด็กหญิงกิ่งหยก  ศรประยูร
3. เด็กหญิงฐิติมา  ชลวานิช
4. เด็กชายธนพัฒน์  ชลวานิช
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พลเภา
6. เด็กหญิงวรรษญา  แก้วมณี
7. เด็กชายวิรัตน์  สากร
8. เด็กหญิงสุชัญญา  ศิริโชติอาภรณ์
9. เด็กหญิงอาทิตยา   ดนตรี
10. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ภูมิวุฒิชัยสิงห์
 
1. นางกาญจนา  กรแก้ว
2. นายสัญญา  กาญจนดิษฐ์
3. นางโสภา  เตชะวงค์
 
20 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 72 เงิน 57 1. เด็กหญิงวารินทร์  ศิริโชาติ
 
1. นางอุไรวรรณ  สังขิลิต
 
21 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 36 1. เด็กชายธันยพัฒน์  หาทรัพย์
2. เด็กชายพลเอก  ศิริพรม
3. เด็กชายรพินทร์  ศรีมณฑล
 
1. นางนิภา  ชลวานิช
2. นางอุไรวรรณ  สังขิลิต
 
22 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 29 1. เด็กชายกนกพล  เจริญสุข
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  สุขแจ่ม
3. เด็กหญิงอริยา  ศิริเทศ
 
1. นางนิภา  ชลวานิช
2. นางอุไรวรรณ  สังขิลิต