สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาป่ามโนรถ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงสุชัญญา  ศิริโชติอาภรณ์
 
1. นายสัญญา  กาญจนดิษฐ์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงกัญทิมา  สตาดี
 
1. นางไขศรี  ภักดี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 66 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ภูมิวุฒิชัยสิงห์
 
1. นางพรรษพร  ปานทับ
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงสุนัททา  แจ่มจำรัส
 
1. นางนันทนาภรณ์  รัตนาพิศุทธิกุล
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 69 ทองแดง 13 1. เด็กชายฉัตรบดินทร์  ดุลยพิจารณ์
2. เด็กชายชาญณรงค์  แสงจำปี
3. เด็กชายธวัชชัย  ตันตราสัย
 
1. นางสาวพรนิพา  ปรีหะจินดา