สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาป่ามโนรถ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 73 เงิน 28 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เอื้อนสุภา
 
1. นายสัญญา  กาญจนดิษฐ์
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงกิ่งหยก  ศรประยูร
2. เด็กชายจิระพงษ์  ชนะภัยรี
3. เด็กหญิงฐิติมา  ชลวานิช
 
1. นางสาวอรวรรณ  เสืออ่วม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 70.2 เงิน 29 1. เด็กหญิงฉันทิศา  ศรีสุข
 
1. นางพรรษพร  ปานทับ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 35 1. เด็กชายธนพัฒน์  ชลวานิช
2. เด็กหญิงวรรณิษา  รามคำ
 
1. นางกาญจนา  กรแก้ว
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 22 1. เด็กหญิงวรรษญา  แก้วมณี
 
1. นางนันทนาภรณ์  รัตนาพิศุทธิกุล
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 79 เงิน 9 1. เด็กชายยุติภูมิ  ส่งเสริม
2. เด็กหญิงรัตนศิริ  กิมกัว
 
1. นางสาวอรวรรณ  เสืออ่วม
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73 เงิน 40 1. เด็กชายกันทรากร  กิมกัว
2. เด็กหญิงธนัชชา  ธรรมวัฒนากูล
 
1. นางสาวอรวรรณ  เสืออ่วม
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 72 เงิน 57 1. เด็กหญิงวารินทร์  ศิริโชาติ
 
1. นางอุไรวรรณ  สังขิลิต
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 29 1. เด็กชายกนกพล  เจริญสุข
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  สุขแจ่ม
3. เด็กหญิงอริยา  ศิริเทศ
 
1. นางนิภา  ชลวานิช
2. นางอุไรวรรณ  สังขิลิต