สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาป่ามโนรถ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ดนตรี
 
1. นางสาวพรนิพา  ปรีหะจินดา
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 7 1. เด็กชายติณณ์  แสงพร
2. เด็กหญิงพัทธานันท์  เนียมไธสง
 
1. นางสาวอรวรรณ  เสืออ่วม
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญทิมา  สตาดี
2. เด็กหญิงกิ่งหยก  ศรประยูร
3. เด็กหญิงฐิติมา  ชลวานิช
4. เด็กชายธนพัฒน์  ชลวานิช
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พลเภา
6. เด็กหญิงวรรษญา  แก้วมณี
7. เด็กชายวิรัตน์  สากร
8. เด็กหญิงสุชัญญา  ศิริโชติอาภรณ์
9. เด็กหญิงอาทิตยา   ดนตรี
10. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ภูมิวุฒิชัยสิงห์
 
1. นางกาญจนา  กรแก้ว
2. นายสัญญา  กาญจนดิษฐ์
3. นางโสภา  เตชะวงค์
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 36 1. เด็กชายธันยพัฒน์  หาทรัพย์
2. เด็กชายพลเอก  ศิริพรม
3. เด็กชายรพินทร์  ศรีมณฑล
 
1. นางนิภา  ชลวานิช
2. นางอุไรวรรณ  สังขิลิต