สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 61 ทองแดง 56 1. เด็กหญิงสุดาวรรณ  บุญตาม
 
1. นางสาวจรินทร  แก้วทิพยเนตร
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 1. เด็กชายธนเทพ  ฮงมา
 
1. นางทองเครือ  ภู่ประจำศิลป์
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอริศรา  พีรพุฒิ
 
1. นางสังเวียน  ดำรงศานติ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายวีรวัฒน์  เหล่าดิ้ม
 
1. นางสุวรรณา  ลีลาวิริยะ
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 58 1. เด็กหญิงรัตนากร  ฉะช้างรัมย์
 
1. นางสุรีย์รัตน์  อมรมณีกุล
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 17 1. เด็กชายจักกรี  พวงจันทร์
 
1. นางสังเวียน  ดำรงศานติ
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จันทร
 
1. นางสาวทิพวัลย์  พูศักดิ์ศรีกิจ
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงปาณิสรา  พานิช
 
1. นางทองเครือ  ภู่ประจำศิลป์
 
9 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์แจ่มศรี
2. เด็กหญิงพีระดา   แซ่ตั้ง
 
1. นางทองเครือ  ภู่ประจำศิลป์
 
10 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสุรางคนา  แซ่เตียว
2. เด็กหญิงเอมมิกา  วิลัยราญ
 
1. นางสังเวียน  ดำรงศานติ
 
11 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงรัตนา  เนื่องจำนงค์
2. เด็กหญิงสายธาร  สุทธิโยชน์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ขัติรัตน์
 
1. นางสาวสิรินุช  ขันสงฆ์
 
12 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรพงษ์  คำอ่อน
2. เด็กชายอรรถพล  ปั่นจริต
3. เด็กชายอำพล  งามเด่นเจริญศรี
 
1. นางสาวบุษรา  จุฑาเพ็ชร์
 
13 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุธ  คุ้มทอง
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  คุ้มทอง
 
1. นางรับจิตร  ประสิทธิเวชานนท์
 
14 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภสร  ลิ้มกุล
2. เด็กชายอัครพงษ์  ใจเด็จ
 
1. นางบุษกร  วงศ์สมุทร
 
15 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธีระเดช  นนท์ศิริ
 
1. นางรับจิตร  ประสิทธิเวชานนท์
 
16 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กชายเอกชัย  เขียวฟัก
 
1. นางรับจิตร  ประสิทธิเวชานนท์
 
17 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 26 1. เด็กชายนนทรี  สุพรหมอินทร์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  สมุติรัมย์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  โพธิ์พิมพ์
 
18 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายจักรพงษ์  จิตจำนงค์
2. เด็กหญิงนภสร  ลิ้มกุล
3. เด็กหญิงสุภาพร  จอกทอง
 
1. นางสาวณัฎฐ์ชญานันท์  ชราชิต
 
19 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกตัญญุตา  สุขเจริญ
2. เด็กหญิงจิราพร  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงธิมาพร  แก้วมั่น
 
1. นางสาวมณีรัตน์  โพธิ์พิมพ์
 
20 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายธีรภัทร  สงวนนาม
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ธรรมสุข
3. เด็กชายพยุงศักดิ์  ผลบุญ
 
1. นางสาวณัฎฐ์ชญานันท์  ชราชิต
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินตนา  จรูญผล
2. เด็กหญิงทักษพร  มอญขาม
3. เด็กชายปณิธาน  นันทานนท์
 
1. นางจันทิมา  แจ่มจำรัส
2. นางสาวรัตติยา  กรวยทอง
 
22 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ชำนาญยนต์
2. เด็กหญิงพัสวี  แสงอรุณ
3. เด็กหญิงภาณุมาศ  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวมณีรัตน์  โพธิ์พิมพ์
 
23 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคมกฤษ  เนื่องจำนงค์
2. เด็กชายน้อย  เข็มทอง
3. เด็กชายวิฑูรย์  วิเชียรพงษ์
 
1. นางสาวณัฎฐ์ชญานันท์  ชราชิต
2. นางสาวสุภาพร  สมานพร้อม
 
24 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักกรี  พวงจันทร์
2. เด็กชายศุภชัย  บาคาล
 
1. นางสาวณัฎฐ์ชญานันท์  ชราชิต
2. นายณัฐวิทย์  ปรีพูล
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  บัวบาน
2. เด็กหญิงธัญรดา  แป้นเมือง
3. เด็กชายบัณฑิตชน  อินทร์ย่านยาว
4. เด็กหญิงอัจฉรา  ศิลาวงษ์
5. เด็กชายอำนาจ  มิ่งมาวงษ์
 
1. นางสาวจินตนา  จันทร์เปล่ง
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  มหาอำนาจ
2. เด็กหญิงชนากานต์  นอกพิมพ์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ธารีบุญ
4. เด็กชายนพเก้า  สวัสดี
5. เด็กหญิงภัทริกา  สวัสดิ์อักษรชื่น
 
1. นางวรพรรณ  มาแก้ว
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สิงห์คำ
2. เด็กหญิงพรวิภา  สำราญกิจ
3. เด็กหญิงวัชรินทร์  จิตรตรง
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ชิตวิลัย
5. เด็กหญิงเกสรา  แต่งทรัพย์
 
1. นางสาวจินตนา  จันทร์เปล่ง
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษณะ  นาวิน
2. เด็กชายกวิน  มะใบ
3. นายขวัญชิต  อาภรณ์แก้ว
4. เด็กชายจิรวัฒน์  ดัดถุยาวัตร
5. เด็กชายจิรเดช  เปรมศรี
6. เด็กชายณัฐกรณ์  รอดฝุ่น
7. เด็กชายถิรพล  กลั่นสกุล
8. นายธีรภัทร  สงวนนาม
9. เด็กชายนวมินทร์  ยังถิ่น
10. เด็กหญิงลลิดา  เพียรกอบกิจ
11. เด็กชายวันเฉลิม  ชาตาธิคุณ
12. เด็กชายวีระพงษ์  วาสุกรี
13. เด็กชายศรัญยู  ศรีจันทร์
14. นายศุภกิจ  ทองบาง
15. เด็กชายศุภชัย  บาคาล
16. เด็กชายสหัสนัย  พันจันดา
17. เด็กหญิงอังคณา  บัวเทศ
18. นายเกียรติศักดิ์  วิยะประเสริฐ
19. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จันทา
20. เด็กชายเอกชัย  เขียวฟัก
 
1. นางสาวจินตนา  จันทร์เปล่ง
2. นายศิริชล  บุปผเวส
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 31 1. เด็กหญิงชุติกาจน์  แจ้งเจริญ
 
1. นางวรพรรณ  มาแก้ว
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายพรพรต  จิตจำนงค์
 
1. นางสาวจินตนา  จันทร์เปล่ง
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิณณวัตร  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อุทาสา
 
1. นางจันทิมา  แจ่มจำรัส
2. นางสาววัธนีย์  สำเร็จ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 27 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ติสนธิ
2. เด็กหญิงพลดา  คิดสนอง
 
1. นางวรพรรณ  มาแก้ว
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมานพ  มะลิลา
2. เด็กหญิงอรอนงค์  พลอยเกตุ
 
1. นางสาวจินตนา  จันทร์เปล่ง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงกฤษณา  เนื่องจำนงค์
2. เด็กหญิงฐาวราภรณ์  มารเวก
3. เด็กหญิงณิชา  เทพอนันต์
4. เด็กหญิงนพวรรณ  เหมือนประสาท
5. เด็กหญิงนัฏฐ์ฐกานดา  อำนวยพรสถิตย์
6. เด็กหญิงภักจิรา  สมพอง
7. เด็กหญิงภาณุมาศ  รุ่งเรือง
8. เด็กหญิงวรารัตน์  จันทร์ไตร
9. เด็กหญิงวิจิตรา  บุญธรรม
10. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เนื่องจำนงค์
 
1. นางวรพรรณ  มาแก้ว
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  เทพทอง
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  บัวบาน
3. เด็กชายธนวัฒน์  ม่วงไหม
4. เด็กหญิงธัญรดา  แป้นเมือง
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภักดิบดี
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตันเส็ง
7. เด็กหญิงนันทกาญจน์  คงสาย
8. นายบัณฑิตชน  อินทร์ย่านยาว
9. เด็กหญิงพิมลมาลย์  อ่อนเฉวียง
10. เด็กหญิงมณีรัตน์  รัตนวิเวก
11. เด็กหญิงวรวรรณ  ปิยกิจปรีชา
12. เด็กชายอมรรัตน์  ลีพรม
13. เด็กหญิงอัจฉรา  ศิลาวงษ์
14. นายอำนาจ  มิ่งมาวงษ์
15. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ลิ้มรังษี
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สมศรีคาน
2. นางสาวปิยนันท์  อุดมมั่นถาวร
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทิกา  แก้วจำนงค์
2. เด็กหญิงบุญญิสา  บุญชู
3. เด็กหญิงลักษิกา  แก้วณรินทร์
 
1. นายวัลลภ  รักษาศีล
2. นายอนุสรณ์  สกุลเบิกไพร
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  อนันต์วรชัยกุล
2. เด็กชายธนากร  แพงแสน
3. เด็กชายโกเมศ  เนื่องจำนงค์
 
1. นายวัลลภ  รักษาศีล
2. นายอนุสรณ์  สกุลเบิกไพร
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กชายกมล  สุขมูล
2. เด็กชายธนพล  ทิพยางกูร
 
1. นายวัลลภ  รักษาศีล
2. นายอนุสรณ์  สกุลเบิกไพร
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  โพธิ์สมศรี
2. เด็กหญิงปานชีวา  ผดุงการณ์
 
1. นายวัลลภ  รักษาศีล
2. นายอนุสรณ์  สกุลเบิกไพร
 
40 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปุ๊กกี้  แก้วมณี
2. เด็กชายอภิรัฐ  เขียวแสง
3. เด็กหญิงอาภากิตติพัฒน์  สกุลเบิกไพร
 
1. นายวีระ  เชาวน์สังเกต
2. นางสุพิชชา  แก้วสวรรค์
 
41 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิรัฏฐกานต์  จิตร์เกษม
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  ชายผา
3. เด็กชายธีรยุทธ  เอมโอช
 
1. นางจีรวรรณ  ไขรัศมี
 
42 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 46 1. เด็กชายธนกร  รุ่งรำพรรณ
 
1. นางสาวนภัสสร  แซ่ชื้อ
 
43 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 31 1. เด็กชายสหัสชัย  สวัสดีมงคล
 
1. นางจีรวรรณ  ไขรัศมี
 
44 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 62 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  นนทะสี
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วมั่น
 
1. นางวัธนีย์  สำเร็จ
 
45 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 30 1. เด็กชายนรากร  พันธ์ศรี
2. เด็กชายวัชรพล  วันเจริญ
 
1. นางจีรวรรณ  ไขรัศมี
 
46 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 22 1. เด็กชายจอนนี่  เบญจชัย
2. เด็กชายตรีภพ  วิจิตต์วงศ์
3. เด็กชายปิยะพงษ์  จันดาวงศ์
 
1. นางสาวนภัสสร  แซ่ชื้อ
 
47 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัฒนา  มิรัตรไพร
2. เด็กชายวันสุวง  วาสุกรี
3. เด็กชายเกียรตินนท์  ปรางชัยภูมิ
 
1. นางจีรวรรณ  ไขรัศมี
 
48 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภุฒทิณันท์  ฉัตรอินทร์
 
1. นายอนุสรณ์  สกุลเบิกไพร
 
49 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 72.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมานพ  มะลิลา
 
1. นายอนุสรณ์  สกุลเบิกไพร
 
50 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ชิตวิลัย
 
1. นายอนุสรณ์  สกุลเบิกไพร
 
51 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเอกชัย  เขียวฟัก
 
1. นายอนุสรณ์  สกุลเบิกไพร
 
52 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงณฐิกา  ชัยมานะพร
2. เด็กชายวรพรต  แก้วเวียง
 
1. นางสาวกานต์วิชญา  เกษนอก
 
53 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญนรา  สุขจิตร
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์  พวงจันทร์
3. เด็กหญิงสุภาพร  กันนิกา
 
1. นางสาวอัญจนา  ศรีใส
 
54 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพีลยา  เสือแก้ว
2. เด็กหญิงสมัญญา  ฉัตรวิเชียร
3. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  แซ่ตั๊ง
 
1. นางสาวอัญจนา  ศรีใส
 
55 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษณ  เนื่องจำนงค์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  โทรจันทร์
 
1. นางสาวรัตน์วรา  สามารถ
 
56 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73 เงิน 15 1. เด็กชายกมล  สุขมูล
2. เด็กชายณัชพล  ลบแท่น
 
1. นางสาวอัญจนา  ศรีใส
 
57 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทกานต์  แพงอ่อน
2. เด็กชายภูมินทร์  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงอำพร  บุตรเพ็ง
 
1. นางสาวอัญจนา  ศรีใส
 
58 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กชายพีรพัฒน์  จันทาลุน
2. เด็กหญิงสุรางคนา  แช่เตียว
 
1. นางสาวรัตน์วรา  สามารถ
 
59 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนพรัตน์  บุญชู
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  เหงี่ยมสง่า
3. เด็กหญิงศิริกัลยา  ทองกาง
 
1. นางกานต์ณา  แพทย์ผล
 
60 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  เกิดเพิ่ม
2. เด็กหญิงยศวดี  ชัยมานะพร
 
1. นางสาวอัญจนา  ศรีใส
 
61 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภูริณัฐ  กาศสกุล
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วิยะประเสริฐ
 
1. นางสาวรัตน์วรา  สามารถ
 
62 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 51.66 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงอภัสรา  แสวงวงษ์
 
1. นางสาวนภัสสร  แซ่ชื้อ
 
63 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 71 เงิน 20 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  อุ่นกอง
 
1. นางสาวอัชณี  วัยรัตนา
 
64 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงสุดาวรรณ  บุญตาม
 
1. นางสาวนภัสสร  แซ่ชื้อ
 
65 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 32 1. เด็กชายธนพล  ทิพยางกูร
 
1. นางสาวอัชณี  วัยรัตนา
 
66 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายมานพ  มะลิลา
 
1. นายณัฐวิทย์  ปรีพูล
 
67 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายเจษฎา  แก้วสังข์
 
1. นางสาวอัชณี  วัยรัตนา
 
68 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบัณฑิตชน  อินทร์ย่านยาว
 
1. นางสาวบุษรา  จุฑาเพ็ชร์
 
69 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 77.5 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีแสง
2. เด็กชายปิยะพันธ์  สาละ
3. เด็กหญิงภุฒทิณันท์  ฉัตรอินทร์
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ชิตวิลัย
5. เด็กหญิงอริศรา  พีรพุฒิ
 
1. นางสาวบุษรา  จุฑาเพ็ชร์
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71 เงิน 21 1. เด็กชายกฤษดา  พรหมโชติ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ลิ้มภักดี
3. เด็กชายวรัญญู  สมบุญ
4. เด็กชายอรรฒเดช  เต็งมณี
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บางลาภ
6. เด็กชายเพชรธาน  สุวรรณสุขโข
 
1. นายมานะ  สุขประเสริฐ
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกมล  สุขมูล
2. เด็กชายนรากร  ภูมิโคกรักษ์
3. เด็กชายบัลทัต  วิเศษ
4. เด็กชายปณิธาน  นันทานนท์
5. เด็กชายยสินทร  หอมหวล
6. เด็กชายศิวกร  ปิตาระเต
7. เด็กชายศิวกร  เสนีย์ศรีสกุล
8. เด็กชายเพชรรัตน์  ทาสี
 
1. นางสาวอัญจนา  ศรีใส
 
72 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ปิคุณากร
 
1. นางสาวสุภาพร  สมานพร้อม
 
73 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนาธิป  ทองหาร
2. เด็กชายชนินทร์  ทองหาร
3. เด็กชายบัณฑิต  นามไพร
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
2. นางปวีณา  ศิลส่ง
 
74 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  สายนิรันด์
2. เด็กชายชาคริต  ศิริศักดิ์
3. นายนัทธวุท  สุนทรมงคลกุล
 
1. นางปวีณา  ศิลส่ง
2. นางสาวรัตติยา  กรวยทอง
 
75 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนายุทธ  แช่มเกตุ
2. เด็กชายณัฐกรณ์  จวงการ
3. เด็กชายมงคล  มิรัตนไพร
 
1. นางปวีณา  ศิลส่ง
2. นางสาวรัตติยา  กรวยทอง
 
76 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  คงฤทธิ์
2. เด็กชายณัฐนันท์  พ้องพงษ์ศรี
3. เด็กหญิงอาธิดา  คชชา
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
2. นางปวีณา  ศิ
 
77 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคุณานนต์  สุขสม
2. เด็กชายชลธี  เนื่องจำนงค์
3. เด็กชายพุทธิพงษ์  สมบูรณ์ทรัพย์
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
2. นางปวีณา  ศิลส่ง
 
78 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกษมา  เนรมิตมาลี
2. เด็กชายพงศกร  อินทสาย
3. เด็กหญิงสิตานันท์  หอมยามเย็น
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
2. นางปวีณา  ศิลส่ง
 
79 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรยุทธ  ศรีโพธิ์งาม
2. เด็กชายณัฐกิตต์  บุญเรือง
3. เด็กชายวชิรพล  สาโรจน์
 
1. นางปวีณา  ศิลส่ง
2. นางสาวรัตติยา  กรวยทอง
 
80 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปราโมทย์  นึกหมาย
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  ทองทวี
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุขสวัสดิ์
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
2. นางปวีณา  ศิลส่ง
 
81 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  มากนวล
2. เด็กชายวิชัย  อนงค์รัศมี
3. เด็กหญิงโบนัส  พรหมวงษ์
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
2. นางสาวสุภาพร  สมานพร้อม
 
82 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยณรงค์  สีดาวงศ์
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
 
83 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฐพี  พุทธา
 
1. นางสาวสุภาพร  สมานพร้อม
 
84 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฤษฎา  จัตตุพร
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
 
85 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัชรินทร์  ตรังคลักขี
 
1. นางสาวรัตติยา  กรวยทอง
 
86 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัตนชาติ  อิ่มนาค
 
1. นางสาวสุภาพร  สมานพร้อม
 
87 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 85 ทอง 17 1. เด็กหญิงวันนิษา  จิตจำนงค์
 
1. นางสาวอำพร  บุญเย็น
 
88 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง 5 1. เด็กชายชลีกร  ปาณา
2. เด็กชายดนัยณัฏฐ์  มากร
3. เด็กหญิงสุชาดา  ลิ้มภักดี
 
1. นางสาวพิมผกา  สุวรรณา
 
89 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงญาดา  จันทา
2. เด็กหญิงภัสสรา  เนรมิตมาลี
3. เด็กชายเฉลิมชัย  จั่นเที่ยง
 
1. นางสาวสุนันดา  เฮงเจริญ