สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายวีรวัฒน์  เหล่าดิ้ม
 
1. นางสุวรรณา  ลีลาวิริยะ
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 58 1. เด็กหญิงรัตนากร  ฉะช้างรัมย์
 
1. นางสุรีย์รัตน์  อมรมณีกุล
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์แจ่มศรี
2. เด็กหญิงพีระดา   แซ่ตั้ง
 
1. นางทองเครือ  ภู่ประจำศิลป์
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธีระเดช  นนท์ศิริ
 
1. นางรับจิตร  ประสิทธิเวชานนท์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 51.66 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงอภัสรา  แสวงวงษ์
 
1. นางสาวนภัสสร  แซ่ชื้อ
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงสุดาวรรณ  บุญตาม
 
1. นางสาวนภัสสร  แซ่ชื้อ
 
7 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 32 1. เด็กชายธนพล  ทิพยางกูร
 
1. นางสาวอัชณี  วัยรัตนา
 
8 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายมานพ  มะลิลา
 
1. นายณัฐวิทย์  ปรีพูล
 
9 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายเจษฎา  แก้วสังข์
 
1. นางสาวอัชณี  วัยรัตนา