สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 61 ทองแดง 56 1. เด็กหญิงสุดาวรรณ  บุญตาม
 
1. นางสาวจรินทร  แก้วทิพยเนตร
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 1. เด็กชายธนเทพ  ฮงมา
 
1. นางทองเครือ  ภู่ประจำศิลป์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 17 1. เด็กชายจักกรี  พวงจันทร์
 
1. นางสังเวียน  ดำรงศานติ
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงปาณิสรา  พานิช
 
1. นางทองเครือ  ภู่ประจำศิลป์
 
5 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสุรางคนา  แซ่เตียว
2. เด็กหญิงเอมมิกา  วิลัยราญ
 
1. นางสังเวียน  ดำรงศานติ
 
6 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงรัตนา  เนื่องจำนงค์
2. เด็กหญิงสายธาร  สุทธิโยชน์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ขัติรัตน์
 
1. นางสาวสิรินุช  ขันสงฆ์
 
7 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 26 1. เด็กชายนนทรี  สุพรหมอินทร์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  สมุติรัมย์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  โพธิ์พิมพ์
 
8 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกตัญญุตา  สุขเจริญ
2. เด็กหญิงจิราพร  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงธิมาพร  แก้วมั่น
 
1. นางสาวมณีรัตน์  โพธิ์พิมพ์
 
9 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ชำนาญยนต์
2. เด็กหญิงพัสวี  แสงอรุณ
3. เด็กหญิงภาณุมาศ  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวมณีรัตน์  โพธิ์พิมพ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  มหาอำนาจ
2. เด็กหญิงชนากานต์  นอกพิมพ์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ธารีบุญ
4. เด็กชายนพเก้า  สวัสดี
5. เด็กหญิงภัทริกา  สวัสดิ์อักษรชื่น
 
1. นางวรพรรณ  มาแก้ว
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  โพธิ์สมศรี
2. เด็กหญิงปานชีวา  ผดุงการณ์
 
1. นายวัลลภ  รักษาศีล
2. นายอนุสรณ์  สกุลเบิกไพร
 
12 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปุ๊กกี้  แก้วมณี
2. เด็กชายอภิรัฐ  เขียวแสง
3. เด็กหญิงอาภากิตติพัฒน์  สกุลเบิกไพร
 
1. นายวีระ  เชาวน์สังเกต
2. นางสุพิชชา  แก้วสวรรค์
 
13 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 46 1. เด็กชายธนกร  รุ่งรำพรรณ
 
1. นางสาวนภัสสร  แซ่ชื้อ
 
14 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 62 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  นนทะสี
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วมั่น
 
1. นางวัธนีย์  สำเร็จ
 
15 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 30 1. เด็กชายนรากร  พันธ์ศรี
2. เด็กชายวัชรพล  วันเจริญ
 
1. นางจีรวรรณ  ไขรัศมี
 
16 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 22 1. เด็กชายจอนนี่  เบญจชัย
2. เด็กชายตรีภพ  วิจิตต์วงศ์
3. เด็กชายปิยะพงษ์  จันดาวงศ์
 
1. นางสาวนภัสสร  แซ่ชื้อ
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กชายพีรพัฒน์  จันทาลุน
2. เด็กหญิงสุรางคนา  แช่เตียว
 
1. นางสาวรัตน์วรา  สามารถ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบัณฑิตชน  อินทร์ย่านยาว
 
1. นางสาวบุษรา  จุฑาเพ็ชร์