สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอริศรา  พีรพุฒิ
 
1. นางสังเวียน  ดำรงศานติ
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จันทร
 
1. นางสาวทิพวัลย์  พูศักดิ์ศรีกิจ
 
3 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุธ  คุ้มทอง
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  คุ้มทอง
 
1. นางรับจิตร  ประสิทธิเวชานนท์
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กชายเอกชัย  เขียวฟัก
 
1. นางรับจิตร  ประสิทธิเวชานนท์
 
5 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายธีรภัทร  สงวนนาม
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ธรรมสุข
3. เด็กชายพยุงศักดิ์  ผลบุญ
 
1. นางสาวณัฎฐ์ชญานันท์  ชราชิต
 
6 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคมกฤษ  เนื่องจำนงค์
2. เด็กชายน้อย  เข็มทอง
3. เด็กชายวิฑูรย์  วิเชียรพงษ์
 
1. นางสาวณัฎฐ์ชญานันท์  ชราชิต
2. นางสาวสุภาพร  สมานพร้อม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 31 1. เด็กหญิงชุติกาจน์  แจ้งเจริญ
 
1. นางวรพรรณ  มาแก้ว
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 27 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ติสนธิ
2. เด็กหญิงพลดา  คิดสนอง
 
1. นางวรพรรณ  มาแก้ว
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงกฤษณา  เนื่องจำนงค์
2. เด็กหญิงฐาวราภรณ์  มารเวก
3. เด็กหญิงณิชา  เทพอนันต์
4. เด็กหญิงนพวรรณ  เหมือนประสาท
5. เด็กหญิงนัฏฐ์ฐกานดา  อำนวยพรสถิตย์
6. เด็กหญิงภักจิรา  สมพอง
7. เด็กหญิงภาณุมาศ  รุ่งเรือง
8. เด็กหญิงวรารัตน์  จันทร์ไตร
9. เด็กหญิงวิจิตรา  บุญธรรม
10. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เนื่องจำนงค์
 
1. นางวรพรรณ  มาแก้ว
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทิกา  แก้วจำนงค์
2. เด็กหญิงบุญญิสา  บุญชู
3. เด็กหญิงลักษิกา  แก้วณรินทร์
 
1. นายวัลลภ  รักษาศีล
2. นายอนุสรณ์  สกุลเบิกไพร
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กชายกมล  สุขมูล
2. เด็กชายธนพล  ทิพยางกูร
 
1. นายวัลลภ  รักษาศีล
2. นายอนุสรณ์  สกุลเบิกไพร
 
12 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิรัฏฐกานต์  จิตร์เกษม
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  ชายผา
3. เด็กชายธีรยุทธ  เอมโอช
 
1. นางจีรวรรณ  ไขรัศมี
 
13 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 31 1. เด็กชายสหัสชัย  สวัสดีมงคล
 
1. นางจีรวรรณ  ไขรัศมี
 
14 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภุฒทิณันท์  ฉัตรอินทร์
 
1. นายอนุสรณ์  สกุลเบิกไพร
 
15 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 72.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมานพ  มะลิลา
 
1. นายอนุสรณ์  สกุลเบิกไพร
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73 เงิน 15 1. เด็กชายกมล  สุขมูล
2. เด็กชายณัชพล  ลบแท่น
 
1. นางสาวอัญจนา  ศรีใส
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภูริณัฐ  กาศสกุล
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วิยะประเสริฐ
 
1. นางสาวรัตน์วรา  สามารถ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 71 เงิน 20 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  อุ่นกอง
 
1. นางสาวอัชณี  วัยรัตนา
 
19 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 77.5 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีแสง
2. เด็กชายปิยะพันธ์  สาละ
3. เด็กหญิงภุฒทิณันท์  ฉัตรอินทร์
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ชิตวิลัย
5. เด็กหญิงอริศรา  พีรพุฒิ
 
1. นางสาวบุษรา  จุฑาเพ็ชร์
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71 เงิน 21 1. เด็กชายกฤษดา  พรหมโชติ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ลิ้มภักดี
3. เด็กชายวรัญญู  สมบุญ
4. เด็กชายอรรฒเดช  เต็งมณี
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บางลาภ
6. เด็กชายเพชรธาน  สุวรรณสุขโข
 
1. นายมานะ  สุขประเสริฐ