สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรพงษ์  คำอ่อน
2. เด็กชายอรรถพล  ปั่นจริต
3. เด็กชายอำพล  งามเด่นเจริญศรี
 
1. นางสาวบุษรา  จุฑาเพ็ชร์
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภสร  ลิ้มกุล
2. เด็กชายอัครพงษ์  ใจเด็จ
 
1. นางบุษกร  วงศ์สมุทร
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายจักรพงษ์  จิตจำนงค์
2. เด็กหญิงนภสร  ลิ้มกุล
3. เด็กหญิงสุภาพร  จอกทอง
 
1. นางสาวณัฎฐ์ชญานันท์  ชราชิต
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินตนา  จรูญผล
2. เด็กหญิงทักษพร  มอญขาม
3. เด็กชายปณิธาน  นันทานนท์
 
1. นางจันทิมา  แจ่มจำรัส
2. นางสาวรัตติยา  กรวยทอง
 
5 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักกรี  พวงจันทร์
2. เด็กชายศุภชัย  บาคาล
 
1. นางสาวณัฎฐ์ชญานันท์  ชราชิต
2. นายณัฐวิทย์  ปรีพูล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  บัวบาน
2. เด็กหญิงธัญรดา  แป้นเมือง
3. เด็กชายบัณฑิตชน  อินทร์ย่านยาว
4. เด็กหญิงอัจฉรา  ศิลาวงษ์
5. เด็กชายอำนาจ  มิ่งมาวงษ์
 
1. นางสาวจินตนา  จันทร์เปล่ง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สิงห์คำ
2. เด็กหญิงพรวิภา  สำราญกิจ
3. เด็กหญิงวัชรินทร์  จิตรตรง
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ชิตวิลัย
5. เด็กหญิงเกสรา  แต่งทรัพย์
 
1. นางสาวจินตนา  จันทร์เปล่ง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษณะ  นาวิน
2. เด็กชายกวิน  มะใบ
3. นายขวัญชิต  อาภรณ์แก้ว
4. เด็กชายจิรวัฒน์  ดัดถุยาวัตร
5. เด็กชายจิรเดช  เปรมศรี
6. เด็กชายณัฐกรณ์  รอดฝุ่น
7. เด็กชายถิรพล  กลั่นสกุล
8. นายธีรภัทร  สงวนนาม
9. เด็กชายนวมินทร์  ยังถิ่น
10. เด็กหญิงลลิดา  เพียรกอบกิจ
11. เด็กชายวันเฉลิม  ชาตาธิคุณ
12. เด็กชายวีระพงษ์  วาสุกรี
13. เด็กชายศรัญยู  ศรีจันทร์
14. นายศุภกิจ  ทองบาง
15. เด็กชายศุภชัย  บาคาล
16. เด็กชายสหัสนัย  พันจันดา
17. เด็กหญิงอังคณา  บัวเทศ
18. นายเกียรติศักดิ์  วิยะประเสริฐ
19. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จันทา
20. เด็กชายเอกชัย  เขียวฟัก
 
1. นางสาวจินตนา  จันทร์เปล่ง
2. นายศิริชล  บุปผเวส
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายพรพรต  จิตจำนงค์
 
1. นางสาวจินตนา  จันทร์เปล่ง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิณณวัตร  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อุทาสา
 
1. นางจันทิมา  แจ่มจำรัส
2. นางสาววัธนีย์  สำเร็จ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมานพ  มะลิลา
2. เด็กหญิงอรอนงค์  พลอยเกตุ
 
1. นางสาวจินตนา  จันทร์เปล่ง
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  เทพทอง
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  บัวบาน
3. เด็กชายธนวัฒน์  ม่วงไหม
4. เด็กหญิงธัญรดา  แป้นเมือง
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภักดิบดี
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตันเส็ง
7. เด็กหญิงนันทกาญจน์  คงสาย
8. นายบัณฑิตชน  อินทร์ย่านยาว
9. เด็กหญิงพิมลมาลย์  อ่อนเฉวียง
10. เด็กหญิงมณีรัตน์  รัตนวิเวก
11. เด็กหญิงวรวรรณ  ปิยกิจปรีชา
12. เด็กชายอมรรัตน์  ลีพรม
13. เด็กหญิงอัจฉรา  ศิลาวงษ์
14. นายอำนาจ  มิ่งมาวงษ์
15. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ลิ้มรังษี
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สมศรีคาน
2. นางสาวปิยนันท์  อุดมมั่นถาวร
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  อนันต์วรชัยกุล
2. เด็กชายธนากร  แพงแสน
3. เด็กชายโกเมศ  เนื่องจำนงค์
 
1. นายวัลลภ  รักษาศีล
2. นายอนุสรณ์  สกุลเบิกไพร
 
14 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัฒนา  มิรัตรไพร
2. เด็กชายวันสุวง  วาสุกรี
3. เด็กชายเกียรตินนท์  ปรางชัยภูมิ
 
1. นางจีรวรรณ  ไขรัศมี
 
15 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเอกชัย  เขียวฟัก
 
1. นายอนุสรณ์  สกุลเบิกไพร
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงณฐิกา  ชัยมานะพร
2. เด็กชายวรพรต  แก้วเวียง
 
1. นางสาวกานต์วิชญา  เกษนอก
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญนรา  สุขจิตร
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์  พวงจันทร์
3. เด็กหญิงสุภาพร  กันนิกา
 
1. นางสาวอัญจนา  ศรีใส
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพีลยา  เสือแก้ว
2. เด็กหญิงสมัญญา  ฉัตรวิเชียร
3. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  แซ่ตั๊ง
 
1. นางสาวอัญจนา  ศรีใส
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษณ  เนื่องจำนงค์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  โทรจันทร์
 
1. นางสาวรัตน์วรา  สามารถ
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทกานต์  แพงอ่อน
2. เด็กชายภูมินทร์  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงอำพร  บุตรเพ็ง
 
1. นางสาวอัญจนา  ศรีใส
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนพรัตน์  บุญชู
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  เหงี่ยมสง่า
3. เด็กหญิงศิริกัลยา  ทองกาง
 
1. นางกานต์ณา  แพทย์ผล
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  เกิดเพิ่ม
2. เด็กหญิงยศวดี  ชัยมานะพร
 
1. นางสาวอัญจนา  ศรีใส
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกมล  สุขมูล
2. เด็กชายนรากร  ภูมิโคกรักษ์
3. เด็กชายบัลทัต  วิเศษ
4. เด็กชายปณิธาน  นันทานนท์
5. เด็กชายยสินทร  หอมหวล
6. เด็กชายศิวกร  ปิตาระเต
7. เด็กชายศิวกร  เสนีย์ศรีสกุล
8. เด็กชายเพชรรัตน์  ทาสี
 
1. นางสาวอัญจนา  ศรีใส
 
24 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ปิคุณากร
 
1. นางสาวสุภาพร  สมานพร้อม
 
25 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนาธิป  ทองหาร
2. เด็กชายชนินทร์  ทองหาร
3. เด็กชายบัณฑิต  นามไพร
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
2. นางปวีณา  ศิลส่ง
 
26 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคุณานนต์  สุขสม
2. เด็กชายชลธี  เนื่องจำนงค์
3. เด็กชายพุทธิพงษ์  สมบูรณ์ทรัพย์
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
2. นางปวีณา  ศิลส่ง
 
27 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  สายนิรันด์
2. เด็กชายชาคริต  ศิริศักดิ์
3. นายนัทธวุท  สุนทรมงคลกุล
 
1. นางปวีณา  ศิลส่ง
2. นางสาวรัตติยา  กรวยทอง
 
28 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนายุทธ  แช่มเกตุ
2. เด็กชายณัฐกรณ์  จวงการ
3. เด็กชายมงคล  มิรัตนไพร
 
1. นางปวีณา  ศิลส่ง
2. นางสาวรัตติยา  กรวยทอง
 
29 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  คงฤทธิ์
2. เด็กชายณัฐนันท์  พ้องพงษ์ศรี
3. เด็กหญิงอาธิดา  คชชา
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
2. นางปวีณา  ศิ
 
30 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรยุทธ  ศรีโพธิ์งาม
2. เด็กชายณัฐกิตต์  บุญเรือง
3. เด็กชายวชิรพล  สาโรจน์
 
1. นางปวีณา  ศิลส่ง
2. นางสาวรัตติยา  กรวยทอง
 
31 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกษมา  เนรมิตมาลี
2. เด็กชายพงศกร  อินทสาย
3. เด็กหญิงสิตานันท์  หอมยามเย็น
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
2. นางปวีณา  ศิลส่ง
 
32 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปราโมทย์  นึกหมาย
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  ทองทวี
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุขสวัสดิ์
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
2. นางปวีณา  ศิลส่ง
 
33 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  มากนวล
2. เด็กชายวิชัย  อนงค์รัศมี
3. เด็กหญิงโบนัส  พรหมวงษ์
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
2. นางสาวสุภาพร  สมานพร้อม
 
34 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฤษฎา  จัตตุพร
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
 
35 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยณรงค์  สีดาวงศ์
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
 
36 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฐพี  พุทธา
 
1. นางสาวสุภาพร  สมานพร้อม
 
37 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัชรินทร์  ตรังคลักขี
 
1. นางสาวรัตติยา  กรวยทอง
 
38 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัตนชาติ  อิ่มนาค
 
1. นางสาวสุภาพร  สมานพร้อม
 
39 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 85 ทอง 17 1. เด็กหญิงวันนิษา  จิตจำนงค์
 
1. นางสาวอำพร  บุญเย็น
 
40 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง 5 1. เด็กชายชลีกร  ปาณา
2. เด็กชายดนัยณัฏฐ์  มากร
3. เด็กหญิงสุชาดา  ลิ้มภักดี
 
1. นางสาวพิมผกา  สุวรรณา
 
41 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงญาดา  จันทา
2. เด็กหญิงภัสสรา  เนรมิตมาลี
3. เด็กชายเฉลิมชัย  จั่นเที่ยง
 
1. นางสาวสุนันดา  เฮงเจริญ