สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 63 ทองแดง 50 1. เด็กหญิงศศิประภา   งามเลิศจริยากุล
 
1. นางสาวลาวัลย์  โชติสุภา
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงวีชญา  เจนจิตไพบูลย์
 
1. นางสุธิกุล  แก้วโภคา
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทวิตรา  รุจิหาญ
 
1. นางธาริณี  เจริญสุข
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  หมั่นการ
 
1. นางสมคะเน  กระจ่าง
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 52 1. เด็กหญิงปนัดดา  จันทแก้ว
 
1. นางสาวสุชญา  พระปรง
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงศุทธิณี  มีแสง
 
1. นางธาริณี  เจริญสุข
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 24 1. เด็กหญิงเหมวรรณ  คธวัฒน์
 
1. นางสาวลาวัลย์  โชติสุภา
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงมยุรี  ความดี
 
1. นางสุธิกุล  แก้วโภคา
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  จันทร์ใจ
 
1. นางธาริณี  เจริญสุข
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงกาญจนา  พรรสุไพร
 
1. นางธาริณี  เจริญสุข
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แก้วสกุล
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  รักษา
 
1. นางสาวสุชญา  พระปรง
2. นางสุธิกุล  แก้วโภคา
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกมลชนก  คิมรัมย์
2. เด็กหญิงสุธิดา  กงเกษ
 
1. นางธาริณี  เจริญสุข
2. นางสาวสุภัทรา  พรหมท้าว
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุนทรา
 
1. นางสาวถิรดา  กระกร
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 55 1. เด็กหญิงฐลิตา  เยิดยิ่ง
 
1. นางสาววิไล  ทิจะยัง
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภณัฐ  เกตุมาตย์
 
1. นางสุเพ็ญ  ทิพย์วงษ์
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายกิตติธัช  โสภา
2. เด็กหญิงญาณิศา  ก่อนเกิด
 
1. นางสาวจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา
2. นางสาวธัญญารัตน์  สิงห์นาค
 
17 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. เด็กชายธวัชชัย  เปียสูงเนิน
2. เด็กชายพิษณุ  แพนพัด
 
1. นางสาวกนกวรรณ  คำงาม
2. นางสุเพ็ญ  ทิพย์วงษ์
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายภูวนาถ  ทัศนีย์
 
1. นางสาวถิรดา  กระกร
 
19 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายยศกร  ฟู
 
1. นางจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปรางค์จันทร์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  คำงาม
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงขวัญตา  แก้วบุตรดี
2. เด็กหญิงฟ้า  คำกระโทก
3. เด็กหญิงอภิญญา  สนิทกูล
 
1. นางสาวจินตนา  ทายะ
2. นางทิพวรรณ  พวกดี
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายสนทยา  เพ็งรา
2. เด็กชายสุรจิต  เวฬุวะณารักษ์
3. เด็กชายโชค  ลิ้มเจริญ
 
1. นางกิตติมา  เทียมเมฆ
2. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นพทิพย์
2. เด็กชายนันทชัย  เพิ่มลาภ
3. เด็กชายไชยวัฒน์  แสนเย็น
 
1. นางทิพวรรณ  พวกดี
2. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ
 
24 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ปทุมใจอ่อน
2. เด็กหญิงวงศ์จันทร์  เพ็งรา
3. เด็กชายไพบูลย์  คำหอมหวาน
 
1. นางกิตติมา  เทียมเมฆ
2. นางทิพวรรณ  พวกดี
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกาญจนา  พรรสุไพร
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชัยสิทธิ์
3. เด็กชายวราเทพ  พรมชาติ
 
1. นางกิตติมา  เทียมเมฆ
2. นางทิพวรรณ  พวกดี
 
26 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงดวงกมล  ลิ้มภักดี
2. เด็กชายวราเทพ  พรมชาติ
 
1. นางกิตติมา  เทียมเมฆ
2. นางทิพวรรณ  พวกดี
 
27 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายจารุวัฒน์  จันทแก้ว
2. เด็กชายปรมินทร์  ชีพนุรัตน์
 
1. นางทิพวรรณ  พวกดี
2. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชลิดา  แข็งแรง
2. เด็กหญิงฟ้า  ดำกระโทก
3. เด็กหญิงมะลิวัลย์  วรรณโน
4. เด็กหญิงอารียา  การทรัพย์
5. เด็กชายอารีย์   ทรัพย์สมบัติ
 
1. นางนงลักษณ์  นพหิรัญ
2. นางสุธิกุล  แก้วโภคา
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญใจ  เหล็กอ่อน
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ชูหลำ
3. เด็กหญิงอรพินท์  ฤทธิสร
4. เด็กหญิงอาทิตยา  สิงห์เถื่อน
5. เด็กชายเกรียงไกร  ปลูกพันธ์
 
1. นางนงลักษณ์  นพหิรัญ
2. นางสาวสมรัก  บุญเรือน
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดรัลพร  ทองพามี
2. เด็กหญิงดวงกมล  ลิ้มภักดี
3. เด็กหญิงพรชิตา  ทามี
4. เด็กหญิงสิตานัน   พงษ์ประสิทธิ์
5. เด็กชายสุเมธา  ภิรมย์นิ่ม
 
1. นางนงลักษณ์  นพหิรัญ
2. นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  พรรสุไพร
2. เด็กชายพิษณุ  คลานกลาง
3. เด็กหญิงสุทธิพร  ภูจันทึก
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ปรางจันทร์
5. นายโกมินทร์  ทองสุขนอก
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  เจียรสถิต
2. นางสาวสุพรรษา  บุญถนอม
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คำโคตสูน
2. เด็กหญิงจิรพร  ธีระมงคล
3. เด็กชายชลทิตย์  คมขุนทด
4. เด็กชายณัฐชนน    แก้วผ่าน
5. เด็กชายทนงศักดิ์   คงพราย
6. เด็กหญิงธนาภา  ดิษฐาพร
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  พุทธจักร
8. เด็กหญิงบุษยารัตน์    จันทคัด
9. เด็กชายปิยะศักดิ์  กุลวุฒิพงษ์ศักดิ์
10. เด็กหญิงพิยดา  เล็กเจริญ
11. เด็กชายภัทรพันธ์  มะปราง
12. เด็กหญิงมณีรัตน์  ยะรังษี
13. เด็กหญิงมัชฌิมา  สุวรบุตร
14. เด็กหญิงละออง  จันทร์พิรักษ์
15. เด็กหญิงศิริพร  แพงสี
16. เด็กหญิงศิริวรรณ  ช้อนกระโทก
17. เด็กชายองอาจ   ชนะริน
18. เด็กหญิงอรยานี   จันทร์สุวรรณ
19. เด็กหญิงเนตรอัปสร   คำมตะสีลา
20. เด็กหญิงไพลิน  พันธุ์บำรุง
 
1. นางธัญยธรณ์  ปัณณสิริโรจน์
2. นางนงลักษณ์  นพหิรัญ
3. นางสาวสมรัก  บุญเรือน
4. นางสาวสุพรรษา  บุญถนอม
5. นางสาวเบญจมาพร  วิริยะเจริญโรจน์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดนัย    สุภาภรณ์
2. เด็กชายทศวรรษ   พรมชาติ
3. เด็กชายธงชัย   ถี่ถ้วน
4. เด็กชายธนบดี   ม่วงอร่าม
5. เด็กชายธีรพงษ์   แก้วดกศรี
6. เด็กชายนันธวัช   ปัจฉิมมา
7. เด็กหญิงนิตยา   ผลอบรม
8. เด็กชายปรีดา   รอดแสวง
9. เด็กหญิงผกาวดี   อักคะฮาด
10. เด็กหญิงวงศ์ระวี   ปัญญาวงศ์
11. เด็กหญิงวนิดา   จุทนันต์
12. เด็กชายวันชนะ   สุขเจริญ
13. เด็กชายวีรวัฒน์   รัตนพันธ์
14. เด็กหญิงศิริพร   แพงสี
15. เด็กหญิงศิริวรรณ   วงศ์สุวรรณ
16. เด็กชายสงกรานต์   จีบโพธิ์
17. เด็กชายสิทธิกร   พูนมะเริง
18. เด็กชายอานุภาพ   พรรัตนวนารมย์
19. เด็กชายเปรมวิทย์   ยุทธพิทักษ์ชัย
20. เด็กชายเรวัต   พรหมราช
 
1. นางธัญยธรณ์  ปัณณสิริโรจน์
2. นางนงลักษณ์   นพหิรัญ
3. นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน์
4. นางสาวสุพรรษา  บุญถนอม
5. นางสาวเบญจมาพร  วิริยะเจริญโรจน์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 74.6 เงิน 20 1. เด็กหญิงหยี่ซิน   ลิ่ม
 
1. นางธัญยธรณ์   ปัณณสิริโรจน์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 29 1. เด็กหญิงสโรชา   ชูเชิด
 
1. นางธีรภรณ์   สุวรรณโชติ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภณัฐ  เกตุมาตย์
 
1. นางนงลักษณ์   นพหิรัญ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 39 1. เด็กชายจตุรงค์   ปลอดสกุล
2. เด็กหญิงธันยพร   ทองบัณฑิต
 
1. นางธีรภรณ์   สุวรรณโชติ
2. นางนงลักษณ์   นพหิรัญ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 35 1. เด็กชายฐิติศักดิ์   ก้องกังวาล
2. เด็กหญิงวิภาดา   รักสุข
 
1. นางนงลักษณ์   นพหิรัญ
2. นางนางธีรภรณ์   สุวรรณโชติ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ   เลียบกระโทก
2. เด็กชายศุภณัฐ  เกตุมาตย์
 
1. นางนงลักษณ์   นพหิรัญ
2. นางสาวสมรัก   บุญเรือน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   มิ่งดาว
2. เด็กหญิงกนกวรรณ   วังสวัสดิ์
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกษจันทร์
4. เด็กหญิงจิดาภา   บำรุงนอก
5. เด็กหญิงนัชชา   จารุนันท์กูล
6. เด็กหญิงปาริชาต   แปลกนอก
7. เด็กหญิงรัตติกาล   อินพรม
8. เด็กหญิงศศิวิมล   บุดดี
9. เด็กหญิงสหัสยา   บุญนิธี
10. เด็กหญิงสุวรรณา  แก้วทิพยเนตร
 
1. นางนงลักษณ์   นพหิรัญ
2. นางสาวสมรัก   บุญเรือน
3. นางสาวสุพรรษา  บุญถนอม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงขวัญตา   แก้วบุตรดี
2. เด็กหญิงจารุวรรณ   วงศ์ขัติ
3. เด็กหญิงณัฐวิภา   น้อมนัด
4. เด็กหญิงธิดารัตน์   จันทคัด
5. เด็กหญิงนริณญา   โฉมผา
6. เด็กหญิงนัญญา   จารุนันท์กูล
7. เด็กหญิงนิธินันท์   หอมนาน
8. เด็กหญิงมณีมณฑ์   ศรีจันทร์
9. เด็กหญิงสุภาวรรณ   รักษา
10. เด็กหญิงสุมิตา   กงเกษ
 
1. นางธีรภรณ์   สุวรรณโชติ
2. นางนงลักษณ์   นพหิรัญ
3. นางสิริวรรณ  ไมตรีจิต
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงกิตติยา  ทิวากร
2. เด็กชายศราวุฒิ  สังข์ทอง
 
1. นางสาวพรทิพย์  ชลนำสุวรรณ
2. นางสาวรัศมี  ปัญจศิริ
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ทิวากร
2. เด็กชายนราวิชญ์  แซ่ไหล
 
1. นางสาวพรทิพย์  ชลนำสุวรรณ
2. นางสาวรัศมี  ปัญจศิริ
 
44 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชาพล
 
1. นางธัญยธรณ์  ปัณณสิริโรจน์
 
45 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กชายภัทรพล  นิลประเสริฐ
 
1. นางวิยะดา  สุขพานิช
 
46 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ยนจอหอ
 
1. นางวิยะดา  สุขพานิช
 
47 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงมนัสวี  แซ่ซิ้ม
 
1. นางวิยะดา  สุขพานิช
 
48 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เครือรัญญา
2. เด็กหญิงวาสนา  แก้วอินทร์
 
1. นางราตรี  วัฒนปรีชาเลิศ
2. นางวิไลรัตน์  คชชารุ่งโรจน์
 
49 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 45 1. เด็กชายกัญญาวีร์  รุจิหาญ
2. เด็กหญิงชลธิดา  ทาทอง
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ปิจจะโร
2. นางวิยะดา  สุขพานิช
 
50 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพรชิตา  ทามี
2. เด็กหญิงวรรณพร  แสนโบราณ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ปิจจะโร
2. นางวิยะดา  สุขพานิช
 
51 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 78 เงิน 9 1. เด็กชายชนาธิป  กัลพล
2. เด็กชายพีรวัส  เป็นใย
3. เด็กชายภานุทัต  เกิดปั้น
 
1. นางสาวทัศนีย์  เศษรักษา
2. นางธัญยธรณ์  ปัณณสิริโรจน์
 
52 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายธรรศชานนท์  ฐิตินนท์ไพสิษฐ์
2. เด็กชายธีรภัทร  สุระศิลป์
3. เด็กหญิงมณรดาชล  ฐิตินนท์ไพสิษฐ์
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ปิจจะโร
2. นางวิยะดา  สุขพานิช
 
53 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 -1 -    
54 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 77.4 เงิน 6 1. เด็กชายธนาธิป  เกื้อทองสั้น
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ปิจจะโร
 
55 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงวิภาดา  รักสุข
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ปิจจะโร
 
56 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 17 1. เด็กหญิงพิมประภา  วังศรี
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บัวภาคี
 
1. นางรัตติยา  อาจวาริน
2. นางสาวสุธาทิพย์  เจียรสถิต
 
57 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนกร  การทรัพย์
2. เด็กชายสุเมธา  ภิรมย์นิ่ม
3. เด็กหญิงอรยานี  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน์
 
58 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงกมล  ลิ้มภักดี
2. เด็กหญิงยุวลิน  โพธิ์ดก
3. เด็กหญิงสุนิษา  แป้นเพ็ง
 
1. นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน์
2. นางสาวสุธาทิพย์  เจียรสถิต
 
59 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรพินณ์  เป็นใย
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  วิเชียร
 
1. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ
2. นางสาวสุธาทิพย์  เจียรสถิต
 
60 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยะศักดิ์  กุลวุฒิพงษ์ศักดิ์
2. เด็กชายพิษณุ  คลานกลาง
 
1. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ
2. นางสาวสุธาทิพย์  เจียรสถิต
 
61 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดรัลพร  ทองพามี
2. เด็กหญิงนันธิชา  สมัญญา
3. เด็กหญิงสิตานันท์  พงษ์ประสิทธิ์
 
1. นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน์
 
62 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุขใจ
2. เด็กชายธนวัฒน์  ธยาธรรม
 
1. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ
2. นางสาวสุธาทิพย์  เจียรสถิต
 
63 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วกลม
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ก้องกังวาล
 
1. นางทิพวรรณ  พวกดี
2. นางสาวสุธาทิพย์  เจียรสถิต
 
64 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญานิศา  ก่อนเกิด
2. เด็กชายยศกร  มีชัย
 
1. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ
2. นางสาวสุธาทิพย์  เจียรสถิต
 
65 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิษณุ  แพนพัด
2. เด็กชายอธิรัตน์  สิงห์เถื่อน
 
1. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ
2. นางสาวสุธาทิพย์  เจียรสถิต
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายกฤษติชัย  จรูญเนตร
2. เด็กชายณัฐพล  จันทโชติ
3. เด็กชายปรีชา  จันทร์เิพรช
4. เด็กชายพัฒนพงษ์  โพนสูง
5. เด็กชายภูวนาถ  ทัศนีย์
6. เด็กชายเอกพล  รัศมี
 
1. นายจรสสร  เจริญสุข
2. นางธีรภรณ์  สุวรรณโชติ
3. นางวิไลรัตน์  คชชารุ่งโรจน์
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ยินดี
2. เด็กหญิงณัฐยา  สันโดด
3. เด็กหญิงนันทนัช  เอี่ยมยิ้ม
4. เด็กหญิงพรชิตา  ทามี
5. เด็กชายรักเกียรติ  ทองสละ
6. เด็กหญิงวรารัตน์  กลมาตร์
7. เด็กหญิงวันเพ็ญ  เลียบกระโทก
8. เด็กหญิงวาสนา  ทองนาค
9. เด็กหญิงวิรภา  รักสุข
10. นายศุภณัฐ  เกตุมาตย์
 
1. นางนงลักษณ์  นพหิรัญ
2. นางสาวสมรัก  บุญเรือน
3. นางสาวสุพรรษา  บุญถนอม
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติยา  ทิวากร
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  สกุลเผือก
3. เด็กหญิงขวัญตา  แก้วบุตรดี
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  วงศ์ขัติ
5. เด็กหญิงนัญญา  จารุนันท์กูล
6. เด็กหญิงรสจรินทร์  ทองจันทรา
7. เด็กหญิงวงศ์จันทร์  เพ็งรา
8. เด็กหญิงวรณัน  ดีมาก
9. เด็กหญิงสุมิตา  กงเกษ
10. เด็กชายไพบูลย์  คำหอมหวาน
 
1. นางนงลักษณ์  นพหิรัญ
2. นางสาวสมรัก  บุญเรือน
3. นางสาวสุพรรษา  บุญถนอม
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงวริษฐา  คำสืบ
2. เด็กหญิงสุวรรณา  เหลืองอ่อน
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  จิตรกระจ่าง
 
1. นางสาวจิตติมา  ไชยรัตน์
2. นางสาวสุชญา  พระปรง
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คำโคตสูน
2. เด็กหญิงนุชนารถ  เบจพลคุ้มวงศ์
3. เด็กหญิงภัททิยา  ประสิทธิพันธ์
 
1. นางธาริณี  เจริญสุข
2. นางสาวสมรัก  บุญเรือน
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 72 เงิน 12 1. เด็กชายพูนศักดิ์  ปาละสิทธิ์
2. เด็กชายสิรวิชญ์  แสนโบราณ
 
1. นางสาวสุนันท์  พลาบดีวัฒน
2. นายสุระสิทธิ์  พรหมศิริ
 
72 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 84 ทอง 22 1. เด็กหญิงพิลัยวรรณ์  คำลัยวงศ์
 
1. นางปัญจรัตน์  โอวาท
 
73 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 40 1. เด็กชายกรกฎา  พืชบัวงาม
2. เด็กชายธนากร  สุวรรณภักดี
3. เด็กหญิงรัฐติกาล  รักกลิ่น
 
1. นางสาวณัฐกมล  บัลลังก์
2. นางสาวรุ่งนภา  เกยูรวณิชย์
 
74 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงนันทิตา  สีทาบุตร
2. เด็กหญิงภูษณิศา  จันทวงษ์
3. เด็กหญิงเมขลา  อ่อนสี
 
1. นางสาวจารุณี  กลมเกลา
2. นางน้ำผึ้ง  แบล็คเวลล์