สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 52 1. เด็กหญิงปนัดดา  จันทแก้ว
 
1. นางสาวสุชญา  พระปรง
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงมยุรี  ความดี
 
1. นางสุธิกุล  แก้วโภคา
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกมลชนก  คิมรัมย์
2. เด็กหญิงสุธิดา  กงเกษ
 
1. นางธาริณี  เจริญสุข
2. นางสาวสุภัทรา  พรหมท้าว
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุนทรา
 
1. นางสาวถิรดา  กระกร
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 55 1. เด็กหญิงฐลิตา  เยิดยิ่ง
 
1. นางสาววิไล  ทิจะยัง
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภณัฐ  เกตุมาตย์
 
1. นางสุเพ็ญ  ทิพย์วงษ์
 
7 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายกิตติธัช  โสภา
2. เด็กหญิงญาณิศา  ก่อนเกิด
 
1. นางสาวจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา
2. นางสาวธัญญารัตน์  สิงห์นาค
 
8 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายภูวนาถ  ทัศนีย์
 
1. นางสาวถิรดา  กระกร
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายยศกร  ฟู
 
1. นางจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา
 
10 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 45 1. เด็กชายกัญญาวีร์  รุจิหาญ
2. เด็กหญิงชลธิดา  ทาทอง
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ปิจจะโร
2. นางวิยะดา  สุขพานิช
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายกฤษติชัย  จรูญเนตร
2. เด็กชายณัฐพล  จันทโชติ
3. เด็กชายปรีชา  จันทร์เิพรช
4. เด็กชายพัฒนพงษ์  โพนสูง
5. เด็กชายภูวนาถ  ทัศนีย์
6. เด็กชายเอกพล  รัศมี
 
1. นายจรสสร  เจริญสุข
2. นางธีรภรณ์  สุวรรณโชติ
3. นางวิไลรัตน์  คชชารุ่งโรจน์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงวริษฐา  คำสืบ
2. เด็กหญิงสุวรรณา  เหลืองอ่อน
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  จิตรกระจ่าง
 
1. นางสาวจิตติมา  ไชยรัตน์
2. นางสาวสุชญา  พระปรง