สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 63 ทองแดง 50 1. เด็กหญิงศศิประภา   งามเลิศจริยากุล
 
1. นางสาวลาวัลย์  โชติสุภา
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  หมั่นการ
 
1. นางสมคะเน  กระจ่าง
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงศุทธิณี  มีแสง
 
1. นางธาริณี  เจริญสุข
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  จันทร์ใจ
 
1. นางธาริณี  เจริญสุข
 
5 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แก้วสกุล
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  รักษา
 
1. นางสาวสุชญา  พระปรง
2. นางสุธิกุล  แก้วโภคา
 
6 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. เด็กชายธวัชชัย  เปียสูงเนิน
2. เด็กชายพิษณุ  แพนพัด
 
1. นางสาวกนกวรรณ  คำงาม
2. นางสุเพ็ญ  ทิพย์วงษ์
 
7 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายจารุวัฒน์  จันทแก้ว
2. เด็กชายปรมินทร์  ชีพนุรัตน์
 
1. นางทิพวรรณ  พวกดี
2. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชลิดา  แข็งแรง
2. เด็กหญิงฟ้า  ดำกระโทก
3. เด็กหญิงมะลิวัลย์  วรรณโน
4. เด็กหญิงอารียา  การทรัพย์
5. เด็กชายอารีย์   ทรัพย์สมบัติ
 
1. นางนงลักษณ์  นพหิรัญ
2. นางสุธิกุล  แก้วโภคา
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงกิตติยา  ทิวากร
2. เด็กชายศราวุฒิ  สังข์ทอง
 
1. นางสาวพรทิพย์  ชลนำสุวรรณ
2. นางสาวรัศมี  ปัญจศิริ
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ทิวากร
2. เด็กชายนราวิชญ์  แซ่ไหล
 
1. นางสาวพรทิพย์  ชลนำสุวรรณ
2. นางสาวรัศมี  ปัญจศิริ
 
11 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชาพล
 
1. นางธัญยธรณ์  ปัณณสิริโรจน์
 
12 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพรชิตา  ทามี
2. เด็กหญิงวรรณพร  แสนโบราณ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ปิจจะโร
2. นางวิยะดา  สุขพานิช
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คำโคตสูน
2. เด็กหญิงนุชนารถ  เบจพลคุ้มวงศ์
3. เด็กหญิงภัททิยา  ประสิทธิพันธ์
 
1. นางธาริณี  เจริญสุข
2. นางสาวสมรัก  บุญเรือน