สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงวีชญา  เจนจิตไพบูลย์
 
1. นางสุธิกุล  แก้วโภคา
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 24 1. เด็กหญิงเหมวรรณ  คธวัฒน์
 
1. นางสาวลาวัลย์  โชติสุภา
 
3 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงกาญจนา  พรรสุไพร
 
1. นางธาริณี  เจริญสุข
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายสนทยา  เพ็งรา
2. เด็กชายสุรจิต  เวฬุวะณารักษ์
3. เด็กชายโชค  ลิ้มเจริญ
 
1. นางกิตติมา  เทียมเมฆ
2. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ
 
5 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงดวงกมล  ลิ้มภักดี
2. เด็กชายวราเทพ  พรมชาติ
 
1. นางกิตติมา  เทียมเมฆ
2. นางทิพวรรณ  พวกดี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 74.6 เงิน 20 1. เด็กหญิงหยี่ซิน   ลิ่ม
 
1. นางธัญยธรณ์   ปัณณสิริโรจน์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 29 1. เด็กหญิงสโรชา   ชูเชิด
 
1. นางธีรภรณ์   สุวรรณโชติ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 39 1. เด็กชายจตุรงค์   ปลอดสกุล
2. เด็กหญิงธันยพร   ทองบัณฑิต
 
1. นางธีรภรณ์   สุวรรณโชติ
2. นางนงลักษณ์   นพหิรัญ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 35 1. เด็กชายฐิติศักดิ์   ก้องกังวาล
2. เด็กหญิงวิภาดา   รักสุข
 
1. นางนงลักษณ์   นพหิรัญ
2. นางนางธีรภรณ์   สุวรรณโชติ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงขวัญตา   แก้วบุตรดี
2. เด็กหญิงจารุวรรณ   วงศ์ขัติ
3. เด็กหญิงณัฐวิภา   น้อมนัด
4. เด็กหญิงธิดารัตน์   จันทคัด
5. เด็กหญิงนริณญา   โฉมผา
6. เด็กหญิงนัญญา   จารุนันท์กูล
7. เด็กหญิงนิธินันท์   หอมนาน
8. เด็กหญิงมณีมณฑ์   ศรีจันทร์
9. เด็กหญิงสุภาวรรณ   รักษา
10. เด็กหญิงสุมิตา   กงเกษ
 
1. นางธีรภรณ์   สุวรรณโชติ
2. นางนงลักษณ์   นพหิรัญ
3. นางสิริวรรณ  ไมตรีจิต
 
11 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงมนัสวี  แซ่ซิ้ม
 
1. นางวิยะดา  สุขพานิช
 
12 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 78 เงิน 9 1. เด็กชายชนาธิป  กัลพล
2. เด็กชายพีรวัส  เป็นใย
3. เด็กชายภานุทัต  เกิดปั้น
 
1. นางสาวทัศนีย์  เศษรักษา
2. นางธัญยธรณ์  ปัณณสิริโรจน์
 
13 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 77.4 เงิน 6 1. เด็กชายธนาธิป  เกื้อทองสั้น
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ปิจจะโร
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 17 1. เด็กหญิงพิมประภา  วังศรี
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บัวภาคี
 
1. นางรัตติยา  อาจวาริน
2. นางสาวสุธาทิพย์  เจียรสถิต
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนกร  การทรัพย์
2. เด็กชายสุเมธา  ภิรมย์นิ่ม
3. เด็กหญิงอรยานี  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 72 เงิน 12 1. เด็กชายพูนศักดิ์  ปาละสิทธิ์
2. เด็กชายสิรวิชญ์  แสนโบราณ
 
1. นางสาวสุนันท์  พลาบดีวัฒน
2. นายสุระสิทธิ์  พรหมศิริ