สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทวิตรา  รุจิหาญ
 
1. นางธาริณี  เจริญสุข
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปรางค์จันทร์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  คำงาม
 
3 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ปทุมใจอ่อน
2. เด็กหญิงวงศ์จันทร์  เพ็งรา
3. เด็กชายไพบูลย์  คำหอมหวาน
 
1. นางกิตติมา  เทียมเมฆ
2. นางทิพวรรณ  พวกดี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญใจ  เหล็กอ่อน
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ชูหลำ
3. เด็กหญิงอรพินท์  ฤทธิสร
4. เด็กหญิงอาทิตยา  สิงห์เถื่อน
5. เด็กชายเกรียงไกร  ปลูกพันธ์
 
1. นางนงลักษณ์  นพหิรัญ
2. นางสาวสมรัก  บุญเรือน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดรัลพร  ทองพามี
2. เด็กหญิงดวงกมล  ลิ้มภักดี
3. เด็กหญิงพรชิตา  ทามี
4. เด็กหญิงสิตานัน   พงษ์ประสิทธิ์
5. เด็กชายสุเมธา  ภิรมย์นิ่ม
 
1. นางนงลักษณ์  นพหิรัญ
2. นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  พรรสุไพร
2. เด็กชายพิษณุ  คลานกลาง
3. เด็กหญิงสุทธิพร  ภูจันทึก
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ปรางจันทร์
5. นายโกมินทร์  ทองสุขนอก
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  เจียรสถิต
2. นางสาวสุพรรษา  บุญถนอม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คำโคตสูน
2. เด็กหญิงจิรพร  ธีระมงคล
3. เด็กชายชลทิตย์  คมขุนทด
4. เด็กชายณัฐชนน    แก้วผ่าน
5. เด็กชายทนงศักดิ์   คงพราย
6. เด็กหญิงธนาภา  ดิษฐาพร
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  พุทธจักร
8. เด็กหญิงบุษยารัตน์    จันทคัด
9. เด็กชายปิยะศักดิ์  กุลวุฒิพงษ์ศักดิ์
10. เด็กหญิงพิยดา  เล็กเจริญ
11. เด็กชายภัทรพันธ์  มะปราง
12. เด็กหญิงมณีรัตน์  ยะรังษี
13. เด็กหญิงมัชฌิมา  สุวรบุตร
14. เด็กหญิงละออง  จันทร์พิรักษ์
15. เด็กหญิงศิริพร  แพงสี
16. เด็กหญิงศิริวรรณ  ช้อนกระโทก
17. เด็กชายองอาจ   ชนะริน
18. เด็กหญิงอรยานี   จันทร์สุวรรณ
19. เด็กหญิงเนตรอัปสร   คำมตะสีลา
20. เด็กหญิงไพลิน  พันธุ์บำรุง
 
1. นางธัญยธรณ์  ปัณณสิริโรจน์
2. นางนงลักษณ์  นพหิรัญ
3. นางสาวสมรัก  บุญเรือน
4. นางสาวสุพรรษา  บุญถนอม
5. นางสาวเบญจมาพร  วิริยะเจริญโรจน์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดนัย    สุภาภรณ์
2. เด็กชายทศวรรษ   พรมชาติ
3. เด็กชายธงชัย   ถี่ถ้วน
4. เด็กชายธนบดี   ม่วงอร่าม
5. เด็กชายธีรพงษ์   แก้วดกศรี
6. เด็กชายนันธวัช   ปัจฉิมมา
7. เด็กหญิงนิตยา   ผลอบรม
8. เด็กชายปรีดา   รอดแสวง
9. เด็กหญิงผกาวดี   อักคะฮาด
10. เด็กหญิงวงศ์ระวี   ปัญญาวงศ์
11. เด็กหญิงวนิดา   จุทนันต์
12. เด็กชายวันชนะ   สุขเจริญ
13. เด็กชายวีรวัฒน์   รัตนพันธ์
14. เด็กหญิงศิริพร   แพงสี
15. เด็กหญิงศิริวรรณ   วงศ์สุวรรณ
16. เด็กชายสงกรานต์   จีบโพธิ์
17. เด็กชายสิทธิกร   พูนมะเริง
18. เด็กชายอานุภาพ   พรรัตนวนารมย์
19. เด็กชายเปรมวิทย์   ยุทธพิทักษ์ชัย
20. เด็กชายเรวัต   พรหมราช
 
1. นางธัญยธรณ์  ปัณณสิริโรจน์
2. นางนงลักษณ์   นพหิรัญ
3. นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน์
4. นางสาวสุพรรษา  บุญถนอม
5. นางสาวเบญจมาพร  วิริยะเจริญโรจน์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภณัฐ  เกตุมาตย์
 
1. นางนงลักษณ์   นพหิรัญ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ   เลียบกระโทก
2. เด็กชายศุภณัฐ  เกตุมาตย์
 
1. นางนงลักษณ์   นพหิรัญ
2. นางสาวสมรัก   บุญเรือน
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   มิ่งดาว
2. เด็กหญิงกนกวรรณ   วังสวัสดิ์
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกษจันทร์
4. เด็กหญิงจิดาภา   บำรุงนอก
5. เด็กหญิงนัชชา   จารุนันท์กูล
6. เด็กหญิงปาริชาต   แปลกนอก
7. เด็กหญิงรัตติกาล   อินพรม
8. เด็กหญิงศศิวิมล   บุดดี
9. เด็กหญิงสหัสยา   บุญนิธี
10. เด็กหญิงสุวรรณา  แก้วทิพยเนตร
 
1. นางนงลักษณ์   นพหิรัญ
2. นางสาวสมรัก   บุญเรือน
3. นางสาวสุพรรษา  บุญถนอม
 
12 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ยนจอหอ
 
1. นางวิยะดา  สุขพานิช
 
13 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เครือรัญญา
2. เด็กหญิงวาสนา  แก้วอินทร์
 
1. นางราตรี  วัฒนปรีชาเลิศ
2. นางวิไลรัตน์  คชชารุ่งโรจน์
 
14 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายธรรศชานนท์  ฐิตินนท์ไพสิษฐ์
2. เด็กชายธีรภัทร  สุระศิลป์
3. เด็กหญิงมณรดาชล  ฐิตินนท์ไพสิษฐ์
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ปิจจะโร
2. นางวิยะดา  สุขพานิช
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงวิภาดา  รักสุข
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ปิจจะโร
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงกมล  ลิ้มภักดี
2. เด็กหญิงยุวลิน  โพธิ์ดก
3. เด็กหญิงสุนิษา  แป้นเพ็ง
 
1. นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน์
2. นางสาวสุธาทิพย์  เจียรสถิต
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรพินณ์  เป็นใย
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  วิเชียร
 
1. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ
2. นางสาวสุธาทิพย์  เจียรสถิต
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยะศักดิ์  กุลวุฒิพงษ์ศักดิ์
2. เด็กชายพิษณุ  คลานกลาง
 
1. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ
2. นางสาวสุธาทิพย์  เจียรสถิต
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดรัลพร  ทองพามี
2. เด็กหญิงนันธิชา  สมัญญา
3. เด็กหญิงสิตานันท์  พงษ์ประสิทธิ์
 
1. นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน์
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุขใจ
2. เด็กชายธนวัฒน์  ธยาธรรม
 
1. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ
2. นางสาวสุธาทิพย์  เจียรสถิต
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วกลม
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ก้องกังวาล
 
1. นางทิพวรรณ  พวกดี
2. นางสาวสุธาทิพย์  เจียรสถิต
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญานิศา  ก่อนเกิด
2. เด็กชายยศกร  มีชัย
 
1. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ
2. นางสาวสุธาทิพย์  เจียรสถิต
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิษณุ  แพนพัด
2. เด็กชายอธิรัตน์  สิงห์เถื่อน
 
1. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ
2. นางสาวสุธาทิพย์  เจียรสถิต
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ยินดี
2. เด็กหญิงณัฐยา  สันโดด
3. เด็กหญิงนันทนัช  เอี่ยมยิ้ม
4. เด็กหญิงพรชิตา  ทามี
5. เด็กชายรักเกียรติ  ทองสละ
6. เด็กหญิงวรารัตน์  กลมาตร์
7. เด็กหญิงวันเพ็ญ  เลียบกระโทก
8. เด็กหญิงวาสนา  ทองนาค
9. เด็กหญิงวิรภา  รักสุข
10. นายศุภณัฐ  เกตุมาตย์
 
1. นางนงลักษณ์  นพหิรัญ
2. นางสาวสมรัก  บุญเรือน
3. นางสาวสุพรรษา  บุญถนอม
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติยา  ทิวากร
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  สกุลเผือก
3. เด็กหญิงขวัญตา  แก้วบุตรดี
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  วงศ์ขัติ
5. เด็กหญิงนัญญา  จารุนันท์กูล
6. เด็กหญิงรสจรินทร์  ทองจันทรา
7. เด็กหญิงวงศ์จันทร์  เพ็งรา
8. เด็กหญิงวรณัน  ดีมาก
9. เด็กหญิงสุมิตา  กงเกษ
10. เด็กชายไพบูลย์  คำหอมหวาน
 
1. นางนงลักษณ์  นพหิรัญ
2. นางสาวสมรัก  บุญเรือน
3. นางสาวสุพรรษา  บุญถนอม
 
26 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 84 ทอง 22 1. เด็กหญิงพิลัยวรรณ์  คำลัยวงศ์
 
1. นางปัญจรัตน์  โอวาท
 
27 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 40 1. เด็กชายกรกฎา  พืชบัวงาม
2. เด็กชายธนากร  สุวรรณภักดี
3. เด็กหญิงรัฐติกาล  รักกลิ่น
 
1. นางสาวณัฐกมล  บัลลังก์
2. นางสาวรุ่งนภา  เกยูรวณิชย์
 
28 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงนันทิตา  สีทาบุตร
2. เด็กหญิงภูษณิศา  จันทวงษ์
3. เด็กหญิงเมขลา  อ่อนสี
 
1. นางสาวจารุณี  กลมเกลา
2. นางน้ำผึ้ง  แบล็คเวลล์