สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 62 ทองแดง 53 1. เด็กหญิงอรรัมภา  สิงห์ซอม
 
1. นางสาวกุลิสรา  คำเหลากุลธรา
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงวริศรา  ยินมะเริง
 
1. นางปรียา  กล่อมนัทธี
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงธาริณี  กิ่งเกษ
 
1. นางทิพวัน  จับชิ้น
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนิดา  พันแพง
 
1. นางจันทร  ปานผดุง
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงณิรฌา  มะธิปิไข
 
1. นางยุคลธร  รัตนะ
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74 เงิน 18 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ดีสวัสดิ์
 
1. นางสาวกุลิสรา  คำเหลากุลธรา
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  รัตนารักษ์
 
1. นางปรียา  กล่อมนัทธี
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพาขวัญ  มีเชาว์
 
1. นางรัตนา  วงศ์ยัง
 
9 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คุ้มมิตร
2. เด็กหญิงอัมราพร  พลเรือง
 
1. นางจันทร  ปานผดุง
2. นางปรียา  กล่อมนัทธี
 
10 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงปนัดดา  เฮ็งสันเทียะ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ผาอินทร์
 
1. นางยุคลธร  รัตนะ
2. นางรัตนา  วงศ์ยัง
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เรืองศรี
 
1. นางสาวพิชชาพา  หนาแน่น
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 13 เข้าร่วม 51 1. เด็กหญิงอพินยา  เนื่องจำนงค์
 
1. นางลักษณา  ลังกาพินธ์
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณิชากานต์  ศรีโสม
 
1. นายณัฎฐ์ศักดิ์ชัย  เจริญเตียวงศ์
 
14 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธนพลธ์  ศรีพูล
 
1. นางปิยวรรณ  รัตนสกุลชล
 
15 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 42 1. เด็กหญิงณัฐณิระฌา  อึงสะกาว
 
1. นางลักษณา   ลังกาพินธ์
 
16 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงศุทธินี  โพธิ์นอก
 
1. นายณัฎฐ์ศักดิ์ชัย  เจริญเตียวงศ์
 
17 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงณัฎฐริยา  ศิลป์ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐณิระฌา  อึงสะกาว
3. เด็กหญิงนวรัตน์  พงษุระ
 
1. นางสาวกนิษฐา  สุขกระโทก
2. นางสาวพิชชาพา  หนาแน่น
 
18 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงรสริน  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงรัชชประภา  สุขชาติ
3. เด็กหญิงสุนิตา  ประพัตร
 
1. นางสาวกรวิทย์  ฤทธิธรรม
2. นางอภัสนันท์  สงคลังธนพัฒน์
 
19 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พันธุชิน
2. เด็กหญิงปณิตา  นิลแก้ว
3. เด็กหญิงระวิชาญา  บุญธรรม
 
1. นางสาวกรวิทย์  ฤทธิธรรม
2. นางสาวพิชชาพา  หนาแน่น
 
20 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงมาริสา  สังวาลย์
2. เด็กหญิงสุวีรา  ศรีวงศ์
3. เด็กหญิงอพินยา  เนื่องจำนงค์
 
1. นางสาวกนิษฐา  สุขกระโทก
2. นางสาวพิชชาพา  หนาแน่น
 
21 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 78.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐริกา  จันทร์ตี
2. เด็กหญิงนันทิตา  สีกอง
3. เด็กหญิงสุวภัทร  ดวงมาลา
 
1. นางสาวปุณยนุช  สุมาลัย
2. นางอภัสนันท์  สงคลังธนพัฒน์
 
22 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมงคล  ศรสำเร็จ
2. เด็กหญิงสายธาร  นิยมวงศ์
 
1. นางสาวกรวิทย์  ฤทธิธรรม
2. นางอภัสนันท์  สงคลังธนพัฒน์
 
23 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายพีรพงษ์  สุชัยคิด
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ผาลาโห
 
1. นางสาวณัฐชุนันท์  บัวบาน
2. นางปิยวรรณ  รัตนสกุลชล
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงกชกร  พะวงษ์
2. เด็กหญิงณัฎฐริยา  ศิลป์ประสิทธิ์
3. เด็กหญิงธีร์จุฑา  พงศ์ไพศาล
4. เด็กหญิงมาริสา  สังวาลย์
5. เด็กหญิงศศิรดา  ณรงค์นอก
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  สุวรรณวงศ์
2. นางสมพร  นิสัยสุข
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  วาดงูเหลือม
2. เด็กหญิงณัฐธณีย์  ลิบเบ้า
3. เด็กหญิงบุญรัตน์  พูลสวัสดิ์
4. เด็กหญิงพลอยวษา  สุขกระชอน
5. เด็กหญิงสุพัตราพร  เจนะ
 
1. นางศิริเพ็ญ  เป็นธรรม
2. นางสาวสายฝน  อัมรี
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงสโรชา  เหลาคำ
 
1. นางสาวชนาภา  เมี้ยงหอม
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรทัย  คลังใหญ่
 
1. นางศิริเพ็ญ  เป็นธรรม
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 48 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วใส
2. เด็กชายธนพล  ผลสุข
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  สุวรรณวงศ์
2. นางสมพร  นิสัยสุข
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงกชกร  พะวงษ์
2. เด็กหญิงกฤษณา  มีเย็น
3. เด็กหญิงกิตติยา  องคะศาสตร์
4. เด็กหญิงจอมขวัญ  ชิดนา
5. เด็กหญิงชลันชิตา  พวงทอง
6. เด็กหญิงณัฐพร  สมมาคูณ
7. เด็กหญิงนฤมล  นาคบบุญมา
8. เด็กหญิงนัยนา  มหาคาม
9. เด็กหญิงพรรณิภา  สุขปื้อ
10. เด็กหญิงพลอยจินดา  จันทะนา
11. เด็กหญิงพีรดา  แสงอรุณ
12. เด็กหญิงศิริวรรณ  ลิ้มประเสริฐ
13. เด็กหญิงสุธาสินี  โพนศรี
14. เด็กหญิงอริสา  ขอสินกลาง
15. เด็กหญิงแสงเทียน  บัวชัย
 
1. นางสาวชนาภา  เมี้ยงหอม
2. นายประวิทย์  ทองเทศ
3. นายปิยะพงษ์  ทองนาคะ
4. นายสุระศักดิ์  โคตรสีลา
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 47 1. เด็กหญิงปวีณา  ใจแก้ว
2. เด็กหญิงอณัญญา  พุ่มเจริญ
 
1. นางสาวชนาภา  เมี้ยงหอม
2. นายประวิทย์  ทองเทศ
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  อ่องแก้ว
2. เด็กชายอานนท์  ประคตสุคน
 
1. นายปิยะพงษ์  ทองนาคะ
2. นายสุระศักดิ์  โคตรสีลา
 
32 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  มานูเจริญ
2. เด็กหญิงพรรณิภา  พุทธสาคร
3. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวกุลิสรา  คำเหลากุลธรา
2. นางสาวปุณยนุช  สุมาลัย
 
33 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปราบพาล
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  จันทีเทศ
3. เด็กหญิงวิมาลี  เติมกระโทก
 
1. นางยุคลธร  รัตนะ
2. นางสุนิสา  สัมฤทธิ์
 
34 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงอนุสรา  คำแสวง
 
1. นางปิยวรรณ  รัตนสกุลชล
 
35 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 42 1. เด็กชายปกรณ์  จิตต์อำไพ
 
1. นายประวิทย์  ทองเทศ
 
36 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  อนุอันต์
 
1. นางสุนิสา  สัมฤทธิ์
 
37 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงแพรวผกา  มหาสันติปิยะ
 
1. นางสุนิสา  สัมฤทธิ์
 
38 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนศักดิ์  สุพีวี
 
1. นางสุนิสา  สัมฤทธิ์
 
39 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัณณิตา  หอมรื่น
2. เด็กหญิงสิริกร  เขียวทอง
 
1. นายปิยะพงษ์  ทองนาคะ
2. นางสาวอัสมา  หมัดเต๊ะ
 
40 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 30 1. เด็กชายกฤษฎา  การุณ
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  สังเสวี
 
1. นางสาวชนาภา  เมี้ยงหอม
2. นายประวิทย์  ทองเทศ
 
41 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  หมีเอี่ยม
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สุจิมงคล
 
1. นางยุคลธร  รัตนะ
2. นางสุนิสา  สัมฤทธิ์
 
42 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวทัญญู  บุญศรี
 
1. นางรัตนา  วงศ์ยัง
 
43 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงวันวิสา  ทับฒมาตร
 
1. นางปรียา  กล่อมนัทธี
 
44 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพรทิพย์  แป้มคุ้มญาติ
 
1. นางรัตนา  วงศ์ยัง
 
45 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แอบไธสง
 
1. นางรัตนา  วงศ์ยัง
 
46 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กชายธนกฤต  ดรุงรัตน์
 
1. นางปรียา  กล่อมนัทธี
 
47 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงศิริญากร  งาหอม
 
1. นางปรียา  กล่อมนัทธี
 
48 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 62 ทองแดง 50 1. เด็กชายธนพล  ศรีพูล
2. เด็กหญิงอัยดา  พันแพง
 
1. นางสาวกุลิสรา  คำเหลากุลธรา
2. นางสาวพลอยณพัชส์  รุ่งโรจน์
 
49 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอาวุธ  บุตรรัตน์
2. เด็กชายเมธารักษ์  โพธิ์สาราช
 
1. นางสาวปวันรัตน์  วุฒิธรรมรักษ์
2. นางสาวพลอยณพัชส์  รุ่งโรจน์
 
50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรพงษ์  คล่องแคล่ว
2. เด็กชายพงศกร  มีมงคล
 
1. นางสาวปวันรัตน์  วุฒิธรรมรักษ์
2. นางสาวพลอยณพัชส์  รุ่งโรจน์
 
51 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73 เงิน 15 1. เด็กหญิงกัลยกร  ดอกเกตุแก้ว
2. เด็กชายปรีชา  ทองบ่อ
 
1. นางสาวปวันรัตน์  วุฒิธรรมรักษ์
2. นางสาวพลอยณพัชส์  รุ่งโรจน์
 
52 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  สารบรรณ
2. เด็กหญิงสุนิตา  ประพัตร
 
1. นางสาวปวันรัตน์  วุฒิธรรมรักษ์
2. นางสาวพลอยณพัชส์  รุ่งโรจน์
 
53 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 54 1. เด็กหญิงริศรา  บุปผาวงศ์
2. เด็กหญิงรุจิรัตน์  พานทอง
 
1. นางสาวปวันรัตน์  วุฒิธรรมรักษ์
2. นางสาวพลอยณพัชส์  รุ่งโรจน์
 
54 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงกัลยา  โกสันเทียะ
2. เด็กหญิงจณิสตา  มหาพาน
3. เด็กหญิงอุไรรัตน์  พระครอง
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  สุวรรณวงศ์
2. นางสาวพลอยณพัชส์  รุ่งโรจน์
 
55 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 71 เงิน 11 1. เด็กชายทวีศักดิ์  สิงห์สถิตย์
2. เด็กชายปรัชญา  ถาวรผล
 
1. นางสาวปวันรัตน์  วุฒิธรรมรักษ์
2. นางสาวพลอยณพัชส์  รุ่งโรจน์
 
56 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 38.33 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายพรรณวิชญ์  อ่ำรอด
 
1. นางสาวณัฐชุนันท์  บัวบาน
 
57 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงรมณียา  สาทาวงค์
 
1. นางสมคิด  บรรพต
 
58 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ป่านขาว
 
1. นางสาวณัฐชุนันท์  บัวบาน
 
59 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  มาอยู่
 
1. นางสมคิด  บรรพต
 
60 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงธัญญ์ชยา  แก้วบัว
 
1. นางสาวสายฝน  อัมรี
 
61 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงพรทิพา  สังระมาตย์
 
1. นางสมคิด  บรรพต
 
62 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงชไมพร  คำมะเริง
 
1. นางสาวสายฝน  อัมรี
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงนิภาดา  ถวิลกิจ
2. เด็กหญิงรสริน  พุ่มพวง
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  สังเสวี
 
1. นางยุคลธร  รัตนะ
2. นางรัตนา  วงศ์ยัง
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนฤมล  พลเรือง
2. เด็กชายสรกิต  พิมพ์สวัสดิ์
 
1. นางยุคลธร  รัตนะ
2. นางสาวสายฝน  อัมรี
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติมา  มหาคาม
2. เด็กหญิงรัญญา  บุบผาวงศ์
 
1. นายณัฏฐ์ศักดิ์ชัย  เจริญเตียวงศ์
2. นางสาวราตรี  รอบคอบ
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสายธาร  นิยมวงศ์
 
1. นางสาวราตรี  รอบคอบ
 
67 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 74 เงิน 54 1. เด็กหญิงณัฐชา  ทศแป
 
1. นางอนันต์ยา  พงศ์ไพฑูรย์
 
68 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83 ทอง 45 1. เด็กชายธีรวัฒน์  บุญมา
2. เด็กชายรัชพล  ดีดิ
3. เด็กชายสุวรรณภูมิ  สุจันทร์ศรี
 
1. นางอนันต์ยา  พงศ์ไพฑูรย์
2. นางอัมพร  สมบูรณ์
 
69 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 53 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  นุกอนรัมย์
2. เด็กหญิงนฤมล  สินทอง
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีวงค์
 
1. นางอนันต์ยา  พงศ์ไพฑูรย์
2. นางอัมพร  สมบูรณ์