สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  รัตนารักษ์
 
1. นางปรียา  กล่อมนัทธี
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คุ้มมิตร
2. เด็กหญิงอัมราพร  พลเรือง
 
1. นางจันทร  ปานผดุง
2. นางปรียา  กล่อมนัทธี
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงปนัดดา  เฮ็งสันเทียะ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ผาอินทร์
 
1. นางยุคลธร  รัตนะ
2. นางรัตนา  วงศ์ยัง
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 13 เข้าร่วม 51 1. เด็กหญิงอพินยา  เนื่องจำนงค์
 
1. นางลักษณา  ลังกาพินธ์
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณิชากานต์  ศรีโสม
 
1. นายณัฎฐ์ศักดิ์ชัย  เจริญเตียวงศ์
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธนพลธ์  ศรีพูล
 
1. นางปิยวรรณ  รัตนสกุลชล
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 42 1. เด็กหญิงณัฐณิระฌา  อึงสะกาว
 
1. นางลักษณา   ลังกาพินธ์
 
8 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงณัฎฐริยา  ศิลป์ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐณิระฌา  อึงสะกาว
3. เด็กหญิงนวรัตน์  พงษุระ
 
1. นางสาวกนิษฐา  สุขกระโทก
2. นางสาวพิชชาพา  หนาแน่น
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 47 1. เด็กหญิงปวีณา  ใจแก้ว
2. เด็กหญิงอณัญญา  พุ่มเจริญ
 
1. นางสาวชนาภา  เมี้ยงหอม
2. นายประวิทย์  ทองเทศ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 38.33 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายพรรณวิชญ์  อ่ำรอด
 
1. นางสาวณัฐชุนันท์  บัวบาน
 
11 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ป่านขาว
 
1. นางสาวณัฐชุนันท์  บัวบาน
 
12 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  มาอยู่
 
1. นางสมคิด  บรรพต
 
13 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงธัญญ์ชยา  แก้วบัว
 
1. นางสาวสายฝน  อัมรี
 
14 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงพรทิพา  สังระมาตย์
 
1. นางสมคิด  บรรพต
 
15 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงชไมพร  คำมะเริง
 
1. นางสาวสายฝน  อัมรี