สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 62 ทองแดง 53 1. เด็กหญิงอรรัมภา  สิงห์ซอม
 
1. นางสาวกุลิสรา  คำเหลากุลธรา
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงวริศรา  ยินมะเริง
 
1. นางปรียา  กล่อมนัทธี
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงธาริณี  กิ่งเกษ
 
1. นางทิพวัน  จับชิ้น
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพาขวัญ  มีเชาว์
 
1. นางรัตนา  วงศ์ยัง
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงอนุสรา  คำแสวง
 
1. นางปิยวรรณ  รัตนสกุลชล
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 42 1. เด็กชายปกรณ์  จิตต์อำไพ
 
1. นายประวิทย์  ทองเทศ
 
7 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 30 1. เด็กชายกฤษฎา  การุณ
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  สังเสวี
 
1. นางสาวชนาภา  เมี้ยงหอม
2. นายประวิทย์  ทองเทศ
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพรทิพย์  แป้มคุ้มญาติ
 
1. นางรัตนา  วงศ์ยัง
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงศิริญากร  งาหอม
 
1. นางปรียา  กล่อมนัทธี
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 62 ทองแดง 50 1. เด็กชายธนพล  ศรีพูล
2. เด็กหญิงอัยดา  พันแพง
 
1. นางสาวกุลิสรา  คำเหลากุลธรา
2. นางสาวพลอยณพัชส์  รุ่งโรจน์
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 54 1. เด็กหญิงริศรา  บุปผาวงศ์
2. เด็กหญิงรุจิรัตน์  พานทอง
 
1. นางสาวปวันรัตน์  วุฒิธรรมรักษ์
2. นางสาวพลอยณพัชส์  รุ่งโรจน์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงรมณียา  สาทาวงค์
 
1. นางสมคิด  บรรพต