สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงณิรฌา  มะธิปิไข
 
1. นางยุคลธร  รัตนะ
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74 เงิน 18 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ดีสวัสดิ์
 
1. นางสาวกุลิสรา  คำเหลากุลธรา
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงศุทธินี  โพธิ์นอก
 
1. นายณัฎฐ์ศักดิ์ชัย  เจริญเตียวงศ์
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงรสริน  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงรัชชประภา  สุขชาติ
3. เด็กหญิงสุนิตา  ประพัตร
 
1. นางสาวกรวิทย์  ฤทธิธรรม
2. นางอภัสนันท์  สงคลังธนพัฒน์
 
5 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พันธุชิน
2. เด็กหญิงปณิตา  นิลแก้ว
3. เด็กหญิงระวิชาญา  บุญธรรม
 
1. นางสาวกรวิทย์  ฤทธิธรรม
2. นางสาวพิชชาพา  หนาแน่น
 
6 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงมาริสา  สังวาลย์
2. เด็กหญิงสุวีรา  ศรีวงศ์
3. เด็กหญิงอพินยา  เนื่องจำนงค์
 
1. นางสาวกนิษฐา  สุขกระโทก
2. นางสาวพิชชาพา  หนาแน่น
 
7 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 78.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐริกา  จันทร์ตี
2. เด็กหญิงนันทิตา  สีกอง
3. เด็กหญิงสุวภัทร  ดวงมาลา
 
1. นางสาวปุณยนุช  สุมาลัย
2. นางอภัสนันท์  สงคลังธนพัฒน์
 
8 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายพีรพงษ์  สุชัยคิด
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ผาลาโห
 
1. นางสาวณัฐชุนันท์  บัวบาน
2. นางปิยวรรณ  รัตนสกุลชล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงกชกร  พะวงษ์
2. เด็กหญิงณัฎฐริยา  ศิลป์ประสิทธิ์
3. เด็กหญิงธีร์จุฑา  พงศ์ไพศาล
4. เด็กหญิงมาริสา  สังวาลย์
5. เด็กหญิงศศิรดา  ณรงค์นอก
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  สุวรรณวงศ์
2. นางสมพร  นิสัยสุข
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 48 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วใส
2. เด็กชายธนพล  ผลสุข
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  สุวรรณวงศ์
2. นางสมพร  นิสัยสุข
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงกชกร  พะวงษ์
2. เด็กหญิงกฤษณา  มีเย็น
3. เด็กหญิงกิตติยา  องคะศาสตร์
4. เด็กหญิงจอมขวัญ  ชิดนา
5. เด็กหญิงชลันชิตา  พวงทอง
6. เด็กหญิงณัฐพร  สมมาคูณ
7. เด็กหญิงนฤมล  นาคบบุญมา
8. เด็กหญิงนัยนา  มหาคาม
9. เด็กหญิงพรรณิภา  สุขปื้อ
10. เด็กหญิงพลอยจินดา  จันทะนา
11. เด็กหญิงพีรดา  แสงอรุณ
12. เด็กหญิงศิริวรรณ  ลิ้มประเสริฐ
13. เด็กหญิงสุธาสินี  โพนศรี
14. เด็กหญิงอริสา  ขอสินกลาง
15. เด็กหญิงแสงเทียน  บัวชัย
 
1. นางสาวชนาภา  เมี้ยงหอม
2. นายประวิทย์  ทองเทศ
3. นายปิยะพงษ์  ทองนาคะ
4. นายสุระศักดิ์  โคตรสีลา
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  อ่องแก้ว
2. เด็กชายอานนท์  ประคตสุคน
 
1. นายปิยะพงษ์  ทองนาคะ
2. นายสุระศักดิ์  โคตรสีลา
 
13 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  มานูเจริญ
2. เด็กหญิงพรรณิภา  พุทธสาคร
3. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวกุลิสรา  คำเหลากุลธรา
2. นางสาวปุณยนุช  สุมาลัย
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวทัญญู  บุญศรี
 
1. นางรัตนา  วงศ์ยัง
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงวันวิสา  ทับฒมาตร
 
1. นางปรียา  กล่อมนัทธี
 
16 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แอบไธสง
 
1. นางรัตนา  วงศ์ยัง
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กชายธนกฤต  ดรุงรัตน์
 
1. นางปรียา  กล่อมนัทธี
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73 เงิน 15 1. เด็กหญิงกัลยกร  ดอกเกตุแก้ว
2. เด็กชายปรีชา  ทองบ่อ
 
1. นางสาวปวันรัตน์  วุฒิธรรมรักษ์
2. นางสาวพลอยณพัชส์  รุ่งโรจน์
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  สารบรรณ
2. เด็กหญิงสุนิตา  ประพัตร
 
1. นางสาวปวันรัตน์  วุฒิธรรมรักษ์
2. นางสาวพลอยณพัชส์  รุ่งโรจน์
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงกัลยา  โกสันเทียะ
2. เด็กหญิงจณิสตา  มหาพาน
3. เด็กหญิงอุไรรัตน์  พระครอง
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  สุวรรณวงศ์
2. นางสาวพลอยณพัชส์  รุ่งโรจน์
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 71 เงิน 11 1. เด็กชายทวีศักดิ์  สิงห์สถิตย์
2. เด็กชายปรัชญา  ถาวรผล
 
1. นางสาวปวันรัตน์  วุฒิธรรมรักษ์
2. นางสาวพลอยณพัชส์  รุ่งโรจน์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงนิภาดา  ถวิลกิจ
2. เด็กหญิงรสริน  พุ่มพวง
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  สังเสวี
 
1. นางยุคลธร  รัตนะ
2. นางรัตนา  วงศ์ยัง
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติมา  มหาคาม
2. เด็กหญิงรัญญา  บุบผาวงศ์
 
1. นายณัฏฐ์ศักดิ์ชัย  เจริญเตียวงศ์
2. นางสาวราตรี  รอบคอบ
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสายธาร  นิยมวงศ์
 
1. นางสาวราตรี  รอบคอบ
 
25 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 74 เงิน 54 1. เด็กหญิงณัฐชา  ทศแป
 
1. นางอนันต์ยา  พงศ์ไพฑูรย์
 
26 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 53 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  นุกอนรัมย์
2. เด็กหญิงนฤมล  สินทอง
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีวงค์
 
1. นางอนันต์ยา  พงศ์ไพฑูรย์
2. นางอัมพร  สมบูรณ์