สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนิดา  พันแพง
 
1. นางจันทร  ปานผดุง
 
2 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมงคล  ศรสำเร็จ
2. เด็กหญิงสายธาร  นิยมวงศ์
 
1. นางสาวกรวิทย์  ฤทธิธรรม
2. นางอภัสนันท์  สงคลังธนพัฒน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  วาดงูเหลือม
2. เด็กหญิงณัฐธณีย์  ลิบเบ้า
3. เด็กหญิงบุญรัตน์  พูลสวัสดิ์
4. เด็กหญิงพลอยวษา  สุขกระชอน
5. เด็กหญิงสุพัตราพร  เจนะ
 
1. นางศิริเพ็ญ  เป็นธรรม
2. นางสาวสายฝน  อัมรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรทัย  คลังใหญ่
 
1. นางศิริเพ็ญ  เป็นธรรม
 
5 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปราบพาล
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  จันทีเทศ
3. เด็กหญิงวิมาลี  เติมกระโทก
 
1. นางยุคลธร  รัตนะ
2. นางสุนิสา  สัมฤทธิ์
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  อนุอันต์
 
1. นางสุนิสา  สัมฤทธิ์
 
7 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงแพรวผกา  มหาสันติปิยะ
 
1. นางสุนิสา  สัมฤทธิ์
 
8 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนศักดิ์  สุพีวี
 
1. นางสุนิสา  สัมฤทธิ์
 
9 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัณณิตา  หอมรื่น
2. เด็กหญิงสิริกร  เขียวทอง
 
1. นายปิยะพงษ์  ทองนาคะ
2. นางสาวอัสมา  หมัดเต๊ะ
 
10 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  หมีเอี่ยม
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สุจิมงคล
 
1. นางยุคลธร  รัตนะ
2. นางสุนิสา  สัมฤทธิ์
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอาวุธ  บุตรรัตน์
2. เด็กชายเมธารักษ์  โพธิ์สาราช
 
1. นางสาวปวันรัตน์  วุฒิธรรมรักษ์
2. นางสาวพลอยณพัชส์  รุ่งโรจน์
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรพงษ์  คล่องแคล่ว
2. เด็กชายพงศกร  มีมงคล
 
1. นางสาวปวันรัตน์  วุฒิธรรมรักษ์
2. นางสาวพลอยณพัชส์  รุ่งโรจน์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนฤมล  พลเรือง
2. เด็กชายสรกิต  พิมพ์สวัสดิ์
 
1. นางยุคลธร  รัตนะ
2. นางสาวสายฝน  อัมรี
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83 ทอง 45 1. เด็กชายธีรวัฒน์  บุญมา
2. เด็กชายรัชพล  ดีดิ
3. เด็กชายสุวรรณภูมิ  สุจันทร์ศรี
 
1. นางอนันต์ยา  พงศ์ไพฑูรย์
2. นางอัมพร  สมบูรณ์