สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวอนนภาศัพท์ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กหญิงนลัท  มิรามัย
 
1. นางภัทราพร  ศรีวงศ์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายยุทธพงศ์  วงศ์แหยม
 
1. นางภัทราพร  ศรีวงศ์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 72 เงิน 25 1. เด็กหญิงวรัญญา  สพานกลาง
 
1. นางภัทราพร  ศรีวงศ์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงพัชรี  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางภัทราพร  ศรีวงศ์
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 13 1. เด็กหญิงนันทพร  ดีเจริญ
 
1. นางภัทราพร  ศรีวงศ์
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงวาสนา  ไตรแก้ว
 
1. นางภัทราพร  ศรีวงศ์
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงฐิติมา  ภาณตุ้มเหลา
 
1. นางภัทราพร  ศรีวงศ์
 
8 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงพรนัชชา  หัทยา
2. เด็กชายอนุชา  ศรีชาติ
 
1. นางทรงศรี  พรประเสริฐ
2. นางภัทราพร  ศรีวงศ์
 
9 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. นางสาวนุตประวีณ์  คูเมือง
2. นางสาวสุภาภรณ์  สีดามาตร
 
1. นางภัทราพร  ศรีวงศ์
2. นางสุรัชดา  ศฤงคาร
 
10 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 38 1. เด็กหญิงพรนัชชา  หัทยา
 
1. นางสาวไพรัตน์  สิงห์ทอง
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ทัดประดิษฐ์
 
1. นางสาวไพรัตน์  สิงห์ทอง
 
12 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธนกฤต  คงรัตนประเสริฐ
 
1. นางสาวไพรัตน์  สิงห์ทอง
 
13 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 49 1. เด็กชายอนุชา  ศรีชาติ
 
1. นางสาวไพรัตน์  สิงห์ทอง
 
14 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงพัชรี  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางสาวไพรัตน์  สิงห์ทอง
 
15 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 75.2 เงิน 13 1. เด็กหญิงน้องรัก  คันธจันทร์
2. เด็กหญิงวรัญญา  สพานกลาง
3. เด็กหญิงวาสนา  ไตรแก้ว
 
1. นางสาวกฤษณี  ทองเจียม
2. นางสุมาลิน  บัวอรุณแสงสว่าง
 
16 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภาวิณี  เรียบร้อย
2. เด็กหญิงสุชาดา  เที่ยงแท้
3. เด็กหญิงสุภัทรา  ทองเต็ม
 
1. นางสาวกฤษณี  ทองเจียม
2. นางสุมาลิน  บัวอรุณแสงสว่าง
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนุตประวีณ์  คูเมือง
2. เด็กหญิงพัชรี  วงศ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ทัดประดิษฐ์
4. เด็กหญิงสุชาดา  เที่ยงแท้
5. นางสาวสุภาภรณ์  สีดามาตร
 
1. นางสาวกฤษณี  ทองเจียม
2. นางสิริธิดา  ศรีโภคา
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 70.4 เงิน 28 1. เด็กหญิงนลัท  มิรามัย
 
1. นางสาวกฤษณี  ทองเจียม
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 20 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อสุณีย์
 
1. นางสิริธิดา  ศรีโภคา
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายยุทธพงศ์  วงศ์แหยม
 
1. นางสิริธิดา  ศรีโภคา
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 21 1. เด็กชายชลชาติ  รื่นเริง
2. เด็กหญิงวรรวิษา  สมสามารถ
 
1. นางสาวกฤษณี  ทองเจียม
2. นางสิริธิดา  ศรีโภคา
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 66 1. เด็กชายบุญมา  สายจันดี
2. เด็กหญิงภัทรภร  อนุสนธิ์
 
1. นางสาวกฤษณี  ทองเจียม
2. นางสิริธิดา  ศรีโภคา
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงนุสา  ปะสาระวัน
2. เด็กชายสุรชาติ  โสระมัย
 
1. นางสาวกฤษณี  ทองเจียม
2. นางสิริธิดา  ศรีโภคา
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงจิราพร  ภาณตุ้มเหลา
2. เด็กหญิงชลทิพย์  รื่นเริง
 
1. นายธีรพงศ์  นาหนอง
2. นายนเรศ  วันเชียง
 
25 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 72 เงิน 36 1. เด็กหญิงนัฐมล  นาขะมิน
 
1. นางสุพัตรา  โพธิกุล
 
26 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงบุษบา  บุญยะ
2. เด็กหญิงพงศ์สุภา  ศักดิ์ศรีอุดม
 
1. นายวรกิจ  ชวนะเวช
2. นางสุพัตรา  โพธิกุล
 
27 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนัฐวัฒน์  พลท้าว
2. เด็กหญิงพัชรี  วงศ์สุวรรณ
 
1. นายสันติ  รักอู่
2. นางสิริธิดา  ศรีโภคา
 
28 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนุสา  ปะสาระวัน
 
1. นายสันติ  รักอู่
 
29 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงฐิติมา  ภานตุ้มเหลา
 
1. นางภัทราพร  ศรีวงศ์
 
30 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 74.83 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรกช  แซ่อัง
2. เด็กชายชุมเทพ  เอกสะพัง
3. เด็กชายภานุเดช  ปัญญา
4. เด็กชายสุรชาติ  โสระมัย
5. เด็กชายไชยา  -
 
1. นายวรกิจ  ชวนะเวช
2. นางสิริธิดา  ศรีโภคา
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 53 1. เด็กชายกิตติกร  ดอนแรม
2. เด็กชายพีระพัฒน์  จตุมงคลสกุล
 
1. นายธีรพงศ์  นาหนอง
2. นายสันติ  รักอู่
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายณรงค์พล  ศิลามาศ
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  พลท้าว
3. เด็กหญิงบุษญารัตย์  ชาสงวน
4. เด็กหญิงภาวิณี  เรียบร้อย
5. เด็กหญิงอรนุช  แซ่ตั้ง
6. เด็กหญิงโชติรส  บำเพ็ญ
 
1. นางภัทราพร  ศรีวงศ์
2. นางสิริธิดา  ศรีโภคา
3. นางสุรัชดา  ศฤงคาร
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายวันเฉลิม  ศัทธาพงศ์
2. เด็กชายอนุชา  ไตรแก้ว
 
1. นายธีรพงศ์  นาหนอง
2. นายสันติ  รักอู่
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. นางสาวณัชยา  เฉลิม
2. เด็กหญิงนุสา  ปะสาระวัน
3. เด็กชายอิทธิรักษ์  ดิลกโสภณ
 
1. นางสุมาลิน  บัวอรุณแสงสว่าง
2. นางสุรัชดา  ศฤงคาร
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 25 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  ทองงาม
2. เด็กหญิงภัทราภร  อนุสนธิ์
 
1. นางสาวนิภาพร  จงจอหอ
2. นายสันติ  รักอู่
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยา  ไถหว่าน
2. นางสาวนัตติกา  พิมโยธา
3. เด็กชายอมรจันทร์  ด้วงทอง
 
1. นางสุมาลิน  บัวอรุณแสงสว่าง
2. นางสุรัชดา  ศฤงคาร
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ตุ่นกุนา
2. เด็กหญิงอันธิกา  กล้าเกิด
 
1. นางสาวนิภาพร  จงจอหอ
2. นายสันติ  รักอู่
 
38 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงน้องรัก  คันธจันทร์
 
1. นางสุพัตรา  โพธิกุล
 
39 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายโอรสา  ศรีชาติ
 
1. นางสุพัตรา  โพธิกุล
 
40 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุสรา  ทองเต็ม
 
1. นางสุพัตรา  โพธิกุล
 
41 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 5 1. เด็กชายธนธรณ์  เจียกขจร
2. เด็กชายราเชนทร์  คำวงษ์
 
1. นางภัทราพร  ศรีวงศ์
2. นางสุพัตรา  โพธิกุล
 
42 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวาทิตย์  ปลัดสูงเนิน
 
1. นางสุพัตรา  โพธิกุล
 
43 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 72 เงิน 57 1. เด็กหญิงวรรณิภา  ขำสุวรรณ
 
1. นางสาวอิงอร  ไหมอ่อน
 
44 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 51 1. เด็กชายฐิตินันท์  ดิลกโสภณ
2. เด็กชายธุวานนท์  ขาวสอาด
3. เด็กชายเอกราช  แก้วมะ
 
1. นางกรุณา  กลมทุกสิ่ง
2. นางสาวอิงอร  ไหมอ่อน
 
45 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 53 1. เด็กหญิงฐิดาภา  เอี่ยมเจริญ
2. เด็กหญิงดวงเศรษฐี  สอนจันทร์
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  คำดี
 
1. นางกรุณา  กลมทุกสิ่ง
2. นางสาวอิงอร  ไหมอ่อน