สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวอนนภาศัพท์ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงวาสนา  ไตรแก้ว
 
1. นางภัทราพร  ศรีวงศ์
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงฐิติมา  ภาณตุ้มเหลา
 
1. นางภัทราพร  ศรีวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. นางสาวนุตประวีณ์  คูเมือง
2. นางสาวสุภาภรณ์  สีดามาตร
 
1. นางภัทราพร  ศรีวงศ์
2. นางสุรัชดา  ศฤงคาร
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 38 1. เด็กหญิงพรนัชชา  หัทยา
 
1. นางสาวไพรัตน์  สิงห์ทอง
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ทัดประดิษฐ์
 
1. นางสาวไพรัตน์  สิงห์ทอง
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธนกฤต  คงรัตนประเสริฐ
 
1. นางสาวไพรัตน์  สิงห์ทอง
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 49 1. เด็กชายอนุชา  ศรีชาติ
 
1. นางสาวไพรัตน์  สิงห์ทอง
 
8 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงพัชรี  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางสาวไพรัตน์  สิงห์ทอง
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 53 1. เด็กชายกิตติกร  ดอนแรม
2. เด็กชายพีระพัฒน์  จตุมงคลสกุล
 
1. นายธีรพงศ์  นาหนอง
2. นายสันติ  รักอู่
 
10 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงน้องรัก  คันธจันทร์
 
1. นางสุพัตรา  โพธิกุล
 
11 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายโอรสา  ศรีชาติ
 
1. นางสุพัตรา  โพธิกุล