สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวอนนภาศัพท์ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายยุทธพงศ์  วงศ์แหยม
 
1. นางภัทราพร  ศรีวงศ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 66 1. เด็กชายบุญมา  สายจันดี
2. เด็กหญิงภัทรภร  อนุสนธิ์
 
1. นางสาวกฤษณี  ทองเจียม
2. นางสิริธิดา  ศรีโภคา
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงจิราพร  ภาณตุ้มเหลา
2. เด็กหญิงชลทิพย์  รื่นเริง
 
1. นายธีรพงศ์  นาหนอง
2. นายนเรศ  วันเชียง
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงบุษบา  บุญยะ
2. เด็กหญิงพงศ์สุภา  ศักดิ์ศรีอุดม
 
1. นายวรกิจ  ชวนะเวช
2. นางสุพัตรา  โพธิกุล
 
5 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนุสา  ปะสาระวัน
 
1. นายสันติ  รักอู่
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายวันเฉลิม  ศัทธาพงศ์
2. เด็กชายอนุชา  ไตรแก้ว
 
1. นายธีรพงศ์  นาหนอง
2. นายสันติ  รักอู่
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ตุ่นกุนา
2. เด็กหญิงอันธิกา  กล้าเกิด
 
1. นางสาวนิภาพร  จงจอหอ
2. นายสันติ  รักอู่
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุสรา  ทองเต็ม
 
1. นางสุพัตรา  โพธิกุล