สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวอนนภาศัพท์ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 72 เงิน 25 1. เด็กหญิงวรัญญา  สพานกลาง
 
1. นางภัทราพร  ศรีวงศ์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงพัชรี  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางภัทราพร  ศรีวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงพรนัชชา  หัทยา
2. เด็กชายอนุชา  ศรีชาติ
 
1. นางทรงศรี  พรประเสริฐ
2. นางภัทราพร  ศรีวงศ์
 
4 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 75.2 เงิน 13 1. เด็กหญิงน้องรัก  คันธจันทร์
2. เด็กหญิงวรัญญา  สพานกลาง
3. เด็กหญิงวาสนา  ไตรแก้ว
 
1. นางสาวกฤษณี  ทองเจียม
2. นางสุมาลิน  บัวอรุณแสงสว่าง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 70.4 เงิน 28 1. เด็กหญิงนลัท  มิรามัย
 
1. นางสาวกฤษณี  ทองเจียม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายยุทธพงศ์  วงศ์แหยม
 
1. นางสิริธิดา  ศรีโภคา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงนุสา  ปะสาระวัน
2. เด็กชายสุรชาติ  โสระมัย
 
1. นางสาวกฤษณี  ทองเจียม
2. นางสิริธิดา  ศรีโภคา
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 72 เงิน 36 1. เด็กหญิงนัฐมล  นาขะมิน
 
1. นางสุพัตรา  โพธิกุล
 
9 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนัฐวัฒน์  พลท้าว
2. เด็กหญิงพัชรี  วงศ์สุวรรณ
 
1. นายสันติ  รักอู่
2. นางสิริธิดา  ศรีโภคา
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงฐิติมา  ภานตุ้มเหลา
 
1. นางภัทราพร  ศรีวงศ์
 
11 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 74.83 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรกช  แซ่อัง
2. เด็กชายชุมเทพ  เอกสะพัง
3. เด็กชายภานุเดช  ปัญญา
4. เด็กชายสุรชาติ  โสระมัย
5. เด็กชายไชยา  -
 
1. นายวรกิจ  ชวนะเวช
2. นางสิริธิดา  ศรีโภคา
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 25 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  ทองงาม
2. เด็กหญิงภัทราภร  อนุสนธิ์
 
1. นางสาวนิภาพร  จงจอหอ
2. นายสันติ  รักอู่
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวาทิตย์  ปลัดสูงเนิน
 
1. นางสุพัตรา  โพธิกุล
 
14 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 72 เงิน 57 1. เด็กหญิงวรรณิภา  ขำสุวรรณ
 
1. นางสาวอิงอร  ไหมอ่อน
 
15 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 53 1. เด็กหญิงฐิดาภา  เอี่ยมเจริญ
2. เด็กหญิงดวงเศรษฐี  สอนจันทร์
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  คำดี
 
1. นางกรุณา  กลมทุกสิ่ง
2. นางสาวอิงอร  ไหมอ่อน