สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวอนนภาศัพท์ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 13 1. เด็กหญิงนันทพร  ดีเจริญ
 
1. นางภัทราพร  ศรีวงศ์
 
2 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภาวิณี  เรียบร้อย
2. เด็กหญิงสุชาดา  เที่ยงแท้
3. เด็กหญิงสุภัทรา  ทองเต็ม
 
1. นางสาวกฤษณี  ทองเจียม
2. นางสุมาลิน  บัวอรุณแสงสว่าง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนุตประวีณ์  คูเมือง
2. เด็กหญิงพัชรี  วงศ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ทัดประดิษฐ์
4. เด็กหญิงสุชาดา  เที่ยงแท้
5. นางสาวสุภาภรณ์  สีดามาตร
 
1. นางสาวกฤษณี  ทองเจียม
2. นางสิริธิดา  ศรีโภคา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 20 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อสุณีย์
 
1. นางสิริธิดา  ศรีโภคา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 21 1. เด็กชายชลชาติ  รื่นเริง
2. เด็กหญิงวรรวิษา  สมสามารถ
 
1. นางสาวกฤษณี  ทองเจียม
2. นางสิริธิดา  ศรีโภคา
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายณรงค์พล  ศิลามาศ
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  พลท้าว
3. เด็กหญิงบุษญารัตย์  ชาสงวน
4. เด็กหญิงภาวิณี  เรียบร้อย
5. เด็กหญิงอรนุช  แซ่ตั้ง
6. เด็กหญิงโชติรส  บำเพ็ญ
 
1. นางภัทราพร  ศรีวงศ์
2. นางสิริธิดา  ศรีโภคา
3. นางสุรัชดา  ศฤงคาร
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. นางสาวณัชยา  เฉลิม
2. เด็กหญิงนุสา  ปะสาระวัน
3. เด็กชายอิทธิรักษ์  ดิลกโสภณ
 
1. นางสุมาลิน  บัวอรุณแสงสว่าง
2. นางสุรัชดา  ศฤงคาร
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยา  ไถหว่าน
2. นางสาวนัตติกา  พิมโยธา
3. เด็กชายอมรจันทร์  ด้วงทอง
 
1. นางสุมาลิน  บัวอรุณแสงสว่าง
2. นางสุรัชดา  ศฤงคาร
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 5 1. เด็กชายธนธรณ์  เจียกขจร
2. เด็กชายราเชนทร์  คำวงษ์
 
1. นางภัทราพร  ศรีวงศ์
2. นางสุพัตรา  โพธิกุล
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 51 1. เด็กชายฐิตินันท์  ดิลกโสภณ
2. เด็กชายธุวานนท์  ขาวสอาด
3. เด็กชายเอกราช  แก้วมะ
 
1. นางกรุณา  กลมทุกสิ่ง
2. นางสาวอิงอร  ไหมอ่อน