สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 66 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงเมขลา   สอนสุภาพ
 
1. นายโชคชัย  จันทร์เจริญ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงปานกมล  ศิริโชติอาภรณ์
 
1. นางภัคณภัทร   เศรษฐภัคสุข
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงชลธิชา  เพ็ชรสังข์ฆาต
 
1. นางหนึ่งฤทัย  วิจิตรแสง
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงพิจิตรา  ทาแป้ง
 
1. นางวิทยาลัย  ไชยราช
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 54 1. เด็กหญิงสายสัมพันธ์  ชูทรัพย์
 
1. นางภัคณภัทร   เศรษฐภัคสุข
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงวรรณเลขา  เนตรสน
 
1. นางหนึ่งฤทัย  วิจิตรแสง
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 55 1. เด็กหญิงนวพร  ศารสาลินทร์
 
1. นางอริยาภรณ์  ตรีษานนท์
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0.5 เข้าร่วม 55 1. เด็กหญิงเบญรัตน์  คล้ายผล
 
1. นางภัคณภัทร   เศรษฐภัคสุข
 
9 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แจ่มจำรัส
2. เด็กหญิงสร้อยกมล  ธรรมวัตร
 
1. นางภัคณภัทร   เศรษฐภัคสุข
 
10 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงอัปสรสวรรค์  ภารสวัสดิ์
 
1. นางสาวอารีย์  พวงนาค
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 35 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  นันทวงศ์
 
1. นางบุศรินทร์  โนคำ
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงศิริกรรณ์  พร้อมสุข
 
1. นางสมฤดี  มากทรัพย์
 
13 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงนิชนันท์  แสงชมภู
 
1. นางสาวกัลยา  สวัสดี
 
14 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงกิติยากร  ธนูทอง
 
1. นางบุศรินทร์  โนคำ
 
15 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กชายกาจบัณฑิต  วงษ์ทองคำ
 
1. นางสมฤดี  มากทรัพย์
 
16 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงปฏิญญา  วงศ์ปัดสา
2. เด็กหญิงพรรณทิพา  พรหมศรี
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แจ่มจำรัส
 
1. นางทัศภรณ์  อารีย์
2. นางภัทรศยา  เย็นเมือง
 
17 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิณัฐดา  ห่วงโห้
2. เด็กชายมนัส  กลิ่นสังข์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ผาสุข
 
1. นางพรทิพย์  นุตตานนท์
2. นางหนึ่งฤทัย  วิจิตรแสง
 
18 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กชายมามัชฌิม  ปัทมะรังสิตา
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ไกรสรพันธ์
 
1. นางทัศพร  อารีย์
2. นางภัทรศยา  เย็นเมือง
 
19 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายชูศักดิ์  เปล้ากระโทก
2. เด็กชายปริญญา  เอี่ยมอนันต์
 
1. นางทัศพร  อารีย์
2. นางภัทรศยา  เย็นเมือง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงจิราพา  ตรองติรัมย์
3. เด็กหญิงจิราพา  ตรองติรัมย์
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  สิงโตแก้ว
5. เด็กหญิงวลัยรัก  เพ็ชรบังเกิด
6. เด็กหญิงสปันนา  เลิศอริยะ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  บุตรโพธิ์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เนาว์ศรีสรณ์
 
1. นางทิพมาศ  แท่งทองคำ
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.3 ทอง 8 1. เด็กหญิงธนพร  เฉลิม
 
1. นางพรทิพย์  ดุสดี
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายพัทธนันท์  เอมอ้น
 
1. นางสาวศิริรัตน์  บุตรโพธิ์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 22 1. เด็กหญิงนภัสพร  คล้ายวิเชียร
2. เด็กชายภูมิภัทร  สรงพิมพ์
 
1. นางสาวรำพึง  มิ่งมงคล
2. นายเอกคุณ  บุญเสริมสุข
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 31 1. เด็กหญิงณัฎฐาเนตร  สากร
2. เด็กชายศิริพงศ์  แสงจันทร
 
1. นางสาวณัฎฐิญา  เจียรพัฒนากิจ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กชายกำพล  เสงี่ยมจิตร
2. เด็กหญิงอภิชชา  นกพึ่ง
 
1. นางสาวศิริรัตน์  บุตรโพธิ์
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงณรัตสา  ประภัทศร
2. เด็กหญิงสุกัญญา  คุ้มทรัพย์
 
1. นายณัฐพงษ์ชัย  วัชรพงษ์ธร
2. นายอัครพล  สว่างไพร
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงศุภสุตา  ดีมาก
2. เด็กหญิงเบญจพร  สันทัดการ
 
1. นายรณภพ  อนันตวงศ์
 
29 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงนันทชพร  กั้วกำจัด
 
1. นางเครือวัลย์  ศรีประสิทธิ์
 
30 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงชนิสรา  ยืนยงนาวิน
 
1. นางสาวนาตยา  นาคบุญ
 
31 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงกาญจนา  เลื่อมใส
 
1. นางสาวนาตยา  นาคบุญ
 
32 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรสา  สิมมาแล้ว
 
1. นางสาวนาตยา  นาคบุญ
 
33 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 60 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงชลธิชา  ป่านริ้ว
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์  คนงาม
 
1. นางสาวนาตยา  นาคบุญ
 
34 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  สารวรรณ
2. เด็กหญิงอารีย์จิตร  พลทา
 
1. นางสาวนาตยา  นาคบุญ
 
35 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนิปภาภรณ์  ทองชีวงศ์
 
1. นางสาวนาตยา  นาคบุญ
 
36 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงกษิดิส  นามคันธี
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  เอมอ้น
3. เด็กหญิงเพชราภรณ์  วณิชชากรสวัสดิ์
 
1. นางสาวนาตยา  นาคบุญ
 
37 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายธนาวุฒิ  เฉือยไธสง
2. เด็กชายธีระพงษ์  เกิดมาตร
3. เด็กชายสิทธิพร  ศิลขวัญชัย
 
1. นางสาวนาตยา  นาคบุญ
 
38 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุชจรินธร  ครองยุติ
 
1. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
39 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 78.75 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายนครถ  นามวงษ์
 
1. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
40 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญเรศ  ปั้นเดช
 
1. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
41 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปาณัส  มาสร้อย
 
1. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
42 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนริศรา  มีมุข
 
1. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
43 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิสรา  ขาวสุข
 
1. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
44 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 78.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิยารัศมิ์  ทองเฉลิมชัย
 
1. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
45 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทร์นิภา  อินพุ่ม
 
1. นางสายสุนีย์  เจเนส
 
46 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  วงษ์ทองคำ
2. เด็กชายคงกระพัน  นิคม
3. เด็กชายทินภัทร  มั่นยืน
4. เด็กหญิงทิพาวรรณ  เลื่อมใส
5. เด็กหญิงบุษกร  ภู่เณร
6. เด็กชายพงศธร  ธงชัย
7. เด็กชายภัทรดนัย  แก้วดี
8. เด็กหญิงวนิดา  คำโนนงิ้ว
9. เด็กชายศุภณัฐ  นามจิตร
10. เด็กหญิงเพียงเนตร  ลาดบาศรี
 
1. นางสายสุนีย์  เจเนส
 
47 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.17 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  งามริต
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  คำอุ่น
3. เด็กหญิงทาริกา  ฤกษ์อุไร
4. เด็กหญิงทิพาวรรณ  ดวงทิพย์
5. เด็กชายศิวกร  อรสิงห์
6. เด็กชายสุรชาติ  กำแหง
7. เด็กชายอนุกูล  ล้ำเลิศ
8. เด็กชายอนุชิต  พลฤทธิ์
 
1. นางสายสุนีย์  เจเนส
 
48 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 40 1. เด็กชายภัทรพล  มาลา
2. เด็กชายวรเมธ  สุดเกษม
 
1. นายพิรเวช  สำลีดี
 
49 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 69 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  พุมไพจิตร
2. เด็กชายพรอนันต์  โกมลสิงห์
3. เด็กหญิงศิรประภา  เทพารส
 
1. นางสาวอุษา  ยิ้มพัฒน์
 
50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงปิยะพร  ภูริมนาค
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุตรงาม
3. เด็กหญิงศรีสุดา   จิกจักร์
 
1. นางนุชรีย์  วรชุตินธร
 
51 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงษ์เพชร  ทีสกุล
2. เด็กชายวิโรจน์  พรสวัสดิ์
 
1. นางกิตต์นภัส  โพธิกุล
2. นางสาวศิริรัตน์  บุตรโพธิ
 
52 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิตยา  ผางข่าน้อย
2. เด็กหญิงวรรณิศา  แย้มทรัพย์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  อยู่ตามนัด
 
1. นางนุชรีย์  วรชุตินธร
 
53 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองชีวงษ์
2. เด็กชายวัยวุฒิ  เกตุประยูร
 
1. นางกิตต์นภัส  โพธิกุล
2. นางสาวศิริรัตน์  บุตรโพธิ
 
54 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายทวีทรัพย์  หมวดธรรม
2. เด็กชายธิบดินทร์  สาระมโน
 
1. นางกิตติ์นภัส  โพธิกุล
 
55 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายนฤเบศร์  กั้วจำกัด
2. เด็กชายอดิศักดิ์  กั้วพิทักษ์
 
1. นางกิตต์นภัส  โพธิกุล
2. นางสาวศิริรัตน์  บุตรโพธิ
 
56 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงชลธิชา  ประสงค์แก้ว
2. เด็กหญิงหญิง  ประเวศจำนงค์สังข์
 
1. นางพิราภรณ์  สุขสวย
 
57 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 84 ทอง 13 1. เด็กชายกฤษฎา  นาวีอุปถัมภ์
2. เด็กหญิงก้องกังวาล  ไทยแม้ง
3. เด็กชายณัฐพงษ์  บุตรอินทร์
 
1. นางพิราภรณ์  สุขสวย
 
58 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนธรณ์  สุดใจ
2. เด็กชายสิทธิชาติ  ลาดเลา
 
1. นางกิตต์นภัส  โพธิกุล
2. นางสาวศิริรัตน์  บุตรโพธิ
 
59 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 27 1. เด็กหญิงนันทิยา  นกแก้ว
2. เด็กชายอภิชัย  ผลทวี
 
1. นางพิราภรณ์  สุขสวย
 
60 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายมงคล  พุมมาวิน
2. เด็กชายเอกชัย  แก่นจำปา
 
1. นางกิตต์นภัส  โพธิกุล
2. นางสาวศิริรัตน์  บุตรโพธิ
 
61 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายยุทธชัย  ถนนนอก
2. เด็กชายสมยศ  แช่มชื่น
 
1. นางกิตติ์นภัส  โพธิกุล
 
62 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงฤทธิ์  ไชรัตน์สัมพันธ์
2. เด็กชายพงศธร  ชื่นบาน
3. เด็กหญิงภนิตา  ผ่องแผ้ว
 
1. นางกิตต์นภัส  โพธิกุล
2. นางสาวศิริรัตน์  บุตรโพธิ
 
63 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐฐา  เสมอวงษ์
2. เด็กชายนราวิชญ์  นาชิน
 
1. นางกิตต์นภัส  โพธิกุล
 
64 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 80.66 ทอง 12 1. เด็กหญิงเชษฐธิดา  แก้วสาร
 
1. นางสาวลอแรน  เจเนส
 
65 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงนนท์กาญจน์  ทรัพย์ทองเปลว
 
1. นายไมเคิล  เจเนส
 
66 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 40.33 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงนิโลบล  ศรพรหม
 
1. นายไมเคิล  เจเนส
 
67 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กิมฮง
 
1. นางสาวจิราภัทร  ชาวนาฮี
 
68 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 12.5 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กลิ่นสังข์
 
1. นางสาวจิราภัทร  ชาวนาฮี
 
69 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวัทนพร  สงวนวงษ์
 
1. นางพรทิพย์  ดุสดี
 
70 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 62.3 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงสุขใจ  กัญญา
 
1. นายไมเคิล  เจเนส
 
71 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงมนสิริ  ดาวัลย์
 
1. นางสาวลอแรน  เจเนส
 
72 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนภัทร์  สุขใส
 
1. นางโสภนา  ไวเรียบ
 
73 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายซอเยอร์  เจเนส
 
1. นายไมเคิล  เจเนส
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79 เงิน 8 1. เด็กชายกฤษณะ  สืบสังข์
2. เด็กชายทดแทนคุณ  โพธิ์น้อย
3. เด็กชายธนกฤติ  จำปี
4. เด็กชายนครินทร์  เทพารส
5. เด็กชายวุฒทิ  ภู่เณร
6. เด็กชายเอกรัตน์  คมคาย
 
1. นายณัฐพงษ์ชัย  วัชรพงศ์ธร
2. ว่าที่ร้อยตรีสมาน  ศรีมงคล
3. นายอัครพล  สว่างไพร
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  บูรณ์เจริญ
2. เด็กชายชลธร  รัตนเลิศนภา
 
1. นายอภิมุข  บุญพา
2. นางโสภนา  ไวเรียบ
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิมดาว  โชคคุณ
2. เด็กหญิงภูวนุช  กิ่งแก้ว
 
1. นางโสภนา  ไวเรียบ
 
77 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 80 ทอง 34 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  สังข์ทองดี
 
1. นางประกาย  แก้วหัสดี
 
78 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71 เงิน 76 1. เด็กหญิงธัญชนก  นามจุมจัง
2. เด็กหญิงปรีญารัตน์  แสงส่ง
3. เด็กชายวิวิศน์  เย็นนาน
 
1. นางจีรณัฎฐนิชา  เพชรเจ๊ก
2. นางสาวสรารัตน์  ถิ่นทวี
 
79 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 29 1. เด็กหญิงปัณฑิตกา  ญานกาย
2. เด็กหญิงสายชล  คุ้มทรัพย์
3. เด็กชายอรรถพล  สมาคม
 
1. นางสาวประกายลัตน์  อาชุมไชย
2. นางสาววริศนันท์  พัชรสโมสร