สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงพิจิตรา  ทาแป้ง
 
1. นางวิทยาลัย  ไชยราช
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 54 1. เด็กหญิงสายสัมพันธ์  ชูทรัพย์
 
1. นางภัคณภัทร   เศรษฐภัคสุข
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0.5 เข้าร่วม 55 1. เด็กหญิงเบญรัตน์  คล้ายผล
 
1. นางภัคณภัทร   เศรษฐภัคสุข
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แจ่มจำรัส
2. เด็กหญิงสร้อยกมล  ธรรมวัตร
 
1. นางภัคณภัทร   เศรษฐภัคสุข
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงอัปสรสวรรค์  ภารสวัสดิ์
 
1. นางสาวอารีย์  พวงนาค
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 35 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  นันทวงศ์
 
1. นางบุศรินทร์  โนคำ
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงศิริกรรณ์  พร้อมสุข
 
1. นางสมฤดี  มากทรัพย์
 
8 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงกิติยากร  ธนูทอง
 
1. นางบุศรินทร์  โนคำ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงศุภสุตา  ดีมาก
2. เด็กหญิงเบญจพร  สันทัดการ
 
1. นายรณภพ  อนันตวงศ์
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองชีวงษ์
2. เด็กชายวัยวุฒิ  เกตุประยูร
 
1. นางกิตต์นภัส  โพธิกุล
2. นางสาวศิริรัตน์  บุตรโพธิ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 40.33 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงนิโลบล  ศรพรหม
 
1. นายไมเคิล  เจเนส
 
12 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กิมฮง
 
1. นางสาวจิราภัทร  ชาวนาฮี
 
13 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 12.5 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กลิ่นสังข์
 
1. นางสาวจิราภัทร  ชาวนาฮี
 
14 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวัทนพร  สงวนวงษ์
 
1. นางพรทิพย์  ดุสดี