สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 66 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงเมขลา   สอนสุภาพ
 
1. นายโชคชัย  จันทร์เจริญ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงปานกมล  ศิริโชติอาภรณ์
 
1. นางภัคณภัทร   เศรษฐภัคสุข
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงชลธิชา  เพ็ชรสังข์ฆาต
 
1. นางหนึ่งฤทัย  วิจิตรแสง
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงวรรณเลขา  เนตรสน
 
1. นางหนึ่งฤทัย  วิจิตรแสง
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 55 1. เด็กหญิงนวพร  ศารสาลินทร์
 
1. นางอริยาภรณ์  ตรีษานนท์
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายชูศักดิ์  เปล้ากระโทก
2. เด็กชายปริญญา  เอี่ยมอนันต์
 
1. นางทัศพร  อารีย์
2. นางภัทรศยา  เย็นเมือง
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงณรัตสา  ประภัทศร
2. เด็กหญิงสุกัญญา  คุ้มทรัพย์
 
1. นายณัฐพงษ์ชัย  วัชรพงษ์ธร
2. นายอัครพล  สว่างไพร
 
8 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 60 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงชลธิชา  ป่านริ้ว
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์  คนงาม
 
1. นางสาวนาตยา  นาคบุญ
 
9 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  สารวรรณ
2. เด็กหญิงอารีย์จิตร  พลทา
 
1. นางสาวนาตยา  นาคบุญ
 
10 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนิปภาภรณ์  ทองชีวงศ์
 
1. นางสาวนาตยา  นาคบุญ
 
11 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงกษิดิส  นามคันธี
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  เอมอ้น
3. เด็กหญิงเพชราภรณ์  วณิชชากรสวัสดิ์
 
1. นางสาวนาตยา  นาคบุญ
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 40 1. เด็กชายภัทรพล  มาลา
2. เด็กชายวรเมธ  สุดเกษม
 
1. นายพิรเวช  สำลีดี
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 69 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  พุมไพจิตร
2. เด็กชายพรอนันต์  โกมลสิงห์
3. เด็กหญิงศิรประภา  เทพารส
 
1. นางสาวอุษา  ยิ้มพัฒน์
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงษ์เพชร  ทีสกุล
2. เด็กชายวิโรจน์  พรสวัสดิ์
 
1. นางกิตต์นภัส  โพธิกุล
2. นางสาวศิริรัตน์  บุตรโพธิ
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายนฤเบศร์  กั้วจำกัด
2. เด็กชายอดิศักดิ์  กั้วพิทักษ์
 
1. นางกิตต์นภัส  โพธิกุล
2. นางสาวศิริรัตน์  บุตรโพธิ
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนธรณ์  สุดใจ
2. เด็กชายสิทธิชาติ  ลาดเลา
 
1. นางกิตต์นภัส  โพธิกุล
2. นางสาวศิริรัตน์  บุตรโพธิ
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายมงคล  พุมมาวิน
2. เด็กชายเอกชัย  แก่นจำปา
 
1. นางกิตต์นภัส  โพธิกุล
2. นางสาวศิริรัตน์  บุตรโพธิ
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายยุทธชัย  ถนนนอก
2. เด็กชายสมยศ  แช่มชื่น
 
1. นางกิตติ์นภัส  โพธิกุล
 
19 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 62.3 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงสุขใจ  กัญญา
 
1. นายไมเคิล  เจเนส
 
20 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงมนสิริ  ดาวัลย์
 
1. นางสาวลอแรน  เจเนส