สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กชายกาจบัณฑิต  วงษ์ทองคำ
 
1. นางสมฤดี  มากทรัพย์
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงปฏิญญา  วงศ์ปัดสา
2. เด็กหญิงพรรณทิพา  พรหมศรี
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แจ่มจำรัส
 
1. นางทัศภรณ์  อารีย์
2. นางภัทรศยา  เย็นเมือง
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิณัฐดา  ห่วงโห้
2. เด็กชายมนัส  กลิ่นสังข์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ผาสุข
 
1. นางพรทิพย์  นุตตานนท์
2. นางหนึ่งฤทัย  วิจิตรแสง
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กชายมามัชฌิม  ปัทมะรังสิตา
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ไกรสรพันธ์
 
1. นางทัศพร  อารีย์
2. นางภัทรศยา  เย็นเมือง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เนาว์ศรีสรณ์
 
1. นางทิพมาศ  แท่งทองคำ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 31 1. เด็กหญิงณัฎฐาเนตร  สากร
2. เด็กชายศิริพงศ์  แสงจันทร
 
1. นางสาวณัฎฐิญา  เจียรพัฒนากิจ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กชายกำพล  เสงี่ยมจิตร
2. เด็กหญิงอภิชชา  นกพึ่ง
 
1. นางสาวศิริรัตน์  บุตรโพธิ์
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงนันทชพร  กั้วกำจัด
 
1. นางเครือวัลย์  ศรีประสิทธิ์
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงกาญจนา  เลื่อมใส
 
1. นางสาวนาตยา  นาคบุญ
 
10 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 78.75 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายนครถ  นามวงษ์
 
1. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 78.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิยารัศมิ์  ทองเฉลิมชัย
 
1. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงปิยะพร  ภูริมนาค
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุตรงาม
3. เด็กหญิงศรีสุดา   จิกจักร์
 
1. นางนุชรีย์  วรชุตินธร
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงชลธิชา  ประสงค์แก้ว
2. เด็กหญิงหญิง  ประเวศจำนงค์สังข์
 
1. นางพิราภรณ์  สุขสวย
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 27 1. เด็กหญิงนันทิยา  นกแก้ว
2. เด็กชายอภิชัย  ผลทวี
 
1. นางพิราภรณ์  สุขสวย
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79 เงิน 8 1. เด็กชายกฤษณะ  สืบสังข์
2. เด็กชายทดแทนคุณ  โพธิ์น้อย
3. เด็กชายธนกฤติ  จำปี
4. เด็กชายนครินทร์  เทพารส
5. เด็กชายวุฒทิ  ภู่เณร
6. เด็กชายเอกรัตน์  คมคาย
 
1. นายณัฐพงษ์ชัย  วัชรพงศ์ธร
2. ว่าที่ร้อยตรีสมาน  ศรีมงคล
3. นายอัครพล  สว่างไพร
 
16 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71 เงิน 76 1. เด็กหญิงธัญชนก  นามจุมจัง
2. เด็กหญิงปรีญารัตน์  แสงส่ง
3. เด็กชายวิวิศน์  เย็นนาน
 
1. นางจีรณัฎฐนิชา  เพชรเจ๊ก
2. นางสาวสรารัตน์  ถิ่นทวี
 
17 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 29 1. เด็กหญิงปัณฑิตกา  ญานกาย
2. เด็กหญิงสายชล  คุ้มทรัพย์
3. เด็กชายอรรถพล  สมาคม
 
1. นางสาวประกายลัตน์  อาชุมไชย
2. นางสาววริศนันท์  พัชรสโมสร