สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงจิราพา  ตรองติรัมย์
3. เด็กหญิงจิราพา  ตรองติรัมย์
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  สิงโตแก้ว
5. เด็กหญิงวลัยรัก  เพ็ชรบังเกิด
6. เด็กหญิงสปันนา  เลิศอริยะ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  บุตรโพธิ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.3 ทอง 8 1. เด็กหญิงธนพร  เฉลิม
 
1. นางพรทิพย์  ดุสดี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายพัทธนันท์  เอมอ้น
 
1. นางสาวศิริรัตน์  บุตรโพธิ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 22 1. เด็กหญิงนภัสพร  คล้ายวิเชียร
2. เด็กชายภูมิภัทร  สรงพิมพ์
 
1. นางสาวรำพึง  มิ่งมงคล
2. นายเอกคุณ  บุญเสริมสุข
 
5 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรสา  สิมมาแล้ว
 
1. นางสาวนาตยา  นาคบุญ
 
6 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุชจรินธร  ครองยุติ
 
1. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
7 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญเรศ  ปั้นเดช
 
1. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
8 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปาณัส  มาสร้อย
 
1. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
9 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนริศรา  มีมุข
 
1. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
10 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิสรา  ขาวสุข
 
1. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทร์นิภา  อินพุ่ม
 
1. นางสายสุนีย์  เจเนส
 
12 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  วงษ์ทองคำ
2. เด็กชายคงกระพัน  นิคม
3. เด็กชายทินภัทร  มั่นยืน
4. เด็กหญิงทิพาวรรณ  เลื่อมใส
5. เด็กหญิงบุษกร  ภู่เณร
6. เด็กชายพงศธร  ธงชัย
7. เด็กชายภัทรดนัย  แก้วดี
8. เด็กหญิงวนิดา  คำโนนงิ้ว
9. เด็กชายศุภณัฐ  นามจิตร
10. เด็กหญิงเพียงเนตร  ลาดบาศรี
 
1. นางสายสุนีย์  เจเนส
 
13 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.17 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  งามริต
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  คำอุ่น
3. เด็กหญิงทาริกา  ฤกษ์อุไร
4. เด็กหญิงทิพาวรรณ  ดวงทิพย์
5. เด็กชายศิวกร  อรสิงห์
6. เด็กชายสุรชาติ  กำแหง
7. เด็กชายอนุกูล  ล้ำเลิศ
8. เด็กชายอนุชิต  พลฤทธิ์
 
1. นางสายสุนีย์  เจเนส
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิตยา  ผางข่าน้อย
2. เด็กหญิงวรรณิศา  แย้มทรัพย์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  อยู่ตามนัด
 
1. นางนุชรีย์  วรชุตินธร
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายทวีทรัพย์  หมวดธรรม
2. เด็กชายธิบดินทร์  สาระมโน
 
1. นางกิตติ์นภัส  โพธิกุล
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 84 ทอง 13 1. เด็กชายกฤษฎา  นาวีอุปถัมภ์
2. เด็กหญิงก้องกังวาล  ไทยแม้ง
3. เด็กชายณัฐพงษ์  บุตรอินทร์
 
1. นางพิราภรณ์  สุขสวย
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงฤทธิ์  ไชรัตน์สัมพันธ์
2. เด็กชายพงศธร  ชื่นบาน
3. เด็กหญิงภนิตา  ผ่องแผ้ว
 
1. นางกิตต์นภัส  โพธิกุล
2. นางสาวศิริรัตน์  บุตรโพธิ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 80.66 ทอง 12 1. เด็กหญิงเชษฐธิดา  แก้วสาร
 
1. นางสาวลอแรน  เจเนส
 
19 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงนนท์กาญจน์  ทรัพย์ทองเปลว
 
1. นายไมเคิล  เจเนส
 
20 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายซอเยอร์  เจเนส
 
1. นายไมเคิล  เจเนส
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  บูรณ์เจริญ
2. เด็กชายชลธร  รัตนเลิศนภา
 
1. นายอภิมุข  บุญพา
2. นางโสภนา  ไวเรียบ
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิมดาว  โชคคุณ
2. เด็กหญิงภูวนุช  กิ่งแก้ว
 
1. นางโสภนา  ไวเรียบ
 
23 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 80 ทอง 34 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  สังข์ทองดี
 
1. นางประกาย  แก้วหัสดี