สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบุญญราศรี สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 65 ทองแดง 45 1. เด็กชายพงษกร  สุยไสย์
 
1. นางสมคิด   สีหะไตร
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงสุภาวดี  จันทนา
 
1. นางชนิดา  แก้วกา
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงรัตนา  แก่นจันทร์หอม
 
1. นางรุ่งนภา  ศรีรัตน์
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 55 1. เด็กหญิงญานิศา  เถื่อนปาน
 
1. นางสมคิด  สีหะไตร
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงชลธาร  คุณรักษ์
 
1. นางชนิดา  แก้วกา
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 40 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชาญวิจิตร
2. เด็กหญิงพิมภา  ราชวงษ์
3. เด็กหญิงวรัญญา  บุญเหลี่ยม
 
1. นายทวีทรัพย์  จันทพัฒน์
2. นางลำไย  คงเพชรวิเศษ
 
7 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. นางสาวณุชนาท  ภู่เรืองไทย
2. นางสาวนภาพร  ศรีเถื่อน
3. นางสาวสุภาวดี  บุญสรรค์
 
1. นายทวีทรัพย์  จันทพัฒน์
2. นายสมชาย  งามขำ
 
8 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายชนาธิป  ศรีตองอ่อน
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ศุภรตน์
 
1. นางนวลนงพร  สกลศิลป์ศิริ
2. นางลำไย  คงเพชรวิเศษ
 
9 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายยุทธชัย  เครือวัลย์
2. เด็กหญิงอารยา  สุวรรณโชติ
 
1. นางนวลนงพร  สกลศิลป์ศิริ
2. นางลำไย  คงเพชรวิเศษ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายกรวุฒิ  ธารพรศรี
2. เด็กหญิงญานิศา  เถื่อนปาน
 
1. นายประยุทธ  ตุ้มปี่สุวรรณ์
2. นางวรรณา  อุดมศิลป์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนภัสกร  แก้วชิน
2. เด็กชายสหัสเทพ  ปากกะพอก
 
1. นายประยุทธ  ตุ้มปี่สุวรรณ์
2. นางวรรณา  อุดมศิลป์
 
12 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. นางสาวกนิษฐา  จงดี
2. นางสาวณัฐมล  ภัทรกรินทร์
3. นางสาวเบญจวรรณ  วรขจี
 
1. นายทวีทรัพย์  จันทพัฒน์
2. นางสาวประภัสสร  พูลผล
 
13 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 63 ทองแดง 55 1. เด็กชายสากล  สมยิ่ง
 
1. นายสมชาย  งามขำ
 
14 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พรมหู
 
1. นายทวีทรัพย์  จันทพัฒน์
 
15 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  พรมจีน
 
1. นายทวีทรัพย์  จันทพัฒน์
 
16 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 65 ทองแดง 22 1. เด็กชายขจรศักดิ์  แป้นเดช
2. เด็กชายนาวา  จันทร์เกษม
3. เด็กชายสุภลักษณ์  ทับทิมใส
 
1. นายทวีทรัพย์  จนทพัฒน์
2. นายสมชาย  งามขำ
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทิมครองธรรม
2. เด็กหญิงบวรลักษณ์  สาเจริญ
3. เด็กชายไกรสร  รองศักดิ์
 
1. นางนวลนงพร  สกลศิลป์ศิริ
2. นางลำไย  คงเพชรวิเศษ
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงขนิษฐา  รัตนะ
2. เด็กหญิงนัฐธิดา  เล็กจี่
3. นางสาวเบญจวรรณ  วรขจี
 
1. นางสาวประภัสสร  พูลผล
2. นางวันเพ็ญ  ทองอยู่
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลีรัตน์  ทองระอา
2. เด็กชายสมชาย  ศรีกล่ำ
 
1. นายทวีทรัพย์  จันทพัฒน์
2. นางสาวประภัสสร  พูลผล
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กชายจักกฤษณ์  โสตรโชค
2. เด็กหญิงมุขสุดา  จันต๊ะมา
 
1. นางสาวประภัสสร  พูลผล
2. นางวันเพ็ญ  ทองอยู่