สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบุญญราศรี สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 65 ทองแดง 45 1. เด็กชายพงษกร  สุยไสย์
 
1. นางสมคิด   สีหะไตร
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงสุภาวดี  จันทนา
 
1. นางชนิดา  แก้วกา
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 55 1. เด็กหญิงญานิศา  เถื่อนปาน
 
1. นางสมคิด  สีหะไตร
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. นางสาวณุชนาท  ภู่เรืองไทย
2. นางสาวนภาพร  ศรีเถื่อน
3. นางสาวสุภาวดี  บุญสรรค์
 
1. นายทวีทรัพย์  จันทพัฒน์
2. นายสมชาย  งามขำ
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายยุทธชัย  เครือวัลย์
2. เด็กหญิงอารยา  สุวรรณโชติ
 
1. นางนวลนงพร  สกลศิลป์ศิริ
2. นางลำไย  คงเพชรวิเศษ
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 63 ทองแดง 55 1. เด็กชายสากล  สมยิ่ง
 
1. นายสมชาย  งามขำ
 
7 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 65 ทองแดง 22 1. เด็กชายขจรศักดิ์  แป้นเดช
2. เด็กชายนาวา  จันทร์เกษม
3. เด็กชายสุภลักษณ์  ทับทิมใส
 
1. นายทวีทรัพย์  จนทพัฒน์
2. นายสมชาย  งามขำ