สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงธานี  ทองอาบ
 
1. นางเบญจลักษณ์  ไสยะแพทย์
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปพนวิช  ช้างน้อย
 
1. นางเบญจลักษณ์  ไสยะแพทย์
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงรัชนี  ผานคำ
2. เด็กชายอานนท์  คำสุข
 
1. นายพงษ์พิชญ์  ไพศาลธนัท
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงศศิธร  ท้าวกบินทร์
2. เด็กหญิงอาทิตญา  อินสนอง
 
1. นางเบญจลักษณ์  ไสยะแพทย์
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 46 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองธรรมชาติ
 
1. นางสาววรณี  สายปาน
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงนิลาวรรณ  ทันตา
 
1. นางสาวสิริมา  สุขดี
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายเจษฏา  พงษ์ยินดี
 
1. นางสาววรณี  สายปาน
 
8 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายวิษณุ  วังคีรี
 
1. นางสาวสิริมา  สุขดี
 
9 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  วัฒนะ
2. เด็กหญิงสุนิสา  สุขสว่าง
3. เด็กหญิงสุพัฒตรา  แซ่เตียว
 
1. นางกรุณา  เหลืองสุวาลัย
2. นางสาวสิริมา  สุขดี
 
10 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกรกมล  ทองอาบ
2. เด็กหญิงณัฐมล  พรหมเจริญ
3. เด็กหญิงดวงนภา  ชื่นชม
 
1. นางกรุณา  เหลืองสุวาลัย
2. นางสาวสิริมา  สุขดี
 
11 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวรรณรัตน์  แสงหิรัญ
2. เด็กหญิงวีร์สุดา  สังลาย
3. เด็กหญิงสุนิศา  แทนหาญ
 
1. นางกรุณา  เหลืองสุวาลัย
2. นางสาวสิริมา  สุขดี
 
12 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิติพงษ์  สืบสิงห์
2. เด็กชายวิทวัส  ศรีจันทรา
3. เด็กชายอนุวัตร์  บุญถนอม
 
1. นางกรุณา  เหลืองสุวาลัย
2. นางสาวสิริมา  สุขดี
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 8 1. เด็กหญิงรัติญาภรณ์  มุงเมือง
2. เด็กชายศุภกฤต  นามวัฒน์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  วรอุไร
2. นายวิเชียร  เหมหอมวงษ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐวดี  มั่นจิตต์คงเจริญ
2. เด็กชายอนุรักษ์  ขันทะรักษา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  วรอุไร
2. นายวิเชียร  เหมหอมวงษ์
 
15 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงดอกไม้  วงทิพย์
2. เด็กหญิงทิพย์  อินต๊ะ
3. เด็กหญิงพลอย  นายยอด
 
1. นางสาวอุดมรัตน์  อิ่มสุวรรณ
 
16 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 72 เงิน 16 1. เด็กหญิงกชพรรณ  พูนศิลป์
2. เด็กหญิงจินตนา  วัฒโน
3. เด็กชายสนธยา  สง่าเนตร
 
1. นางสาวกรรณิการ์  วรอุไร
 
17 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพล  กันหาวัน
2. นางสาวธานี  ทองอาบ
3. เด็กหญิงสุดาพร  แก้วมณี
 
1. นางสาวมาลัย  เฟื่องคณะ
2. นางเบญจลักษณ์  ไสยะแพทย์
 
18 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงจันทร์หอม  โจมฤทธิ์
 
1. นางกมลลักษณ์  ปิยะนันท์
 
19 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 81 ทอง 13 1. เด็กชายแสงหล้า  ทองดี
 
1. นางสาวกรรณิการ์  วรอุไร
 
20 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐวดี  มั่นจิตติคงเจริญ
 
1. นางสาวมาลัย  เฟื่องคณะ
 
21 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  กันหาวัน
 
1. นางสาวมาลัย  เฟื่องคณะ
 
22 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 71 เงิน 13 1. เด็กหญิงอรยา  แก้วมุกดา
2. เด็กหญิงอรอุมา  สาธร
 
1. นางสาวกรรณิการ์  วรอุไร
 
23 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงนิลาวรรณ  ทันตา
2. เด็กหญิงรัชฎา  การอินทร์
 
1. นางสาวมาลัย  เฟื่องคณะ
2. นางเบญจลักษณ์  ไสยะแพทย์
 
24 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายปพนวิช  ช้างน้อย
 
1. นายวิเชียร  เหมหอมวงษ์
 
25 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรชิตา  วงษ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวมาลัย  เฟื่องคณะ
 
26 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  แสงสันเทียะ
 
1. นายวิเชียร  เหมหอมวงษ์
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 54 1. เด็กชายณัฐพล  สิงห์เพชร
2. เด็กชายเทพมงคล  คำภิรมย์
 
1. นางกมลลักษณ์  ปิยะนันท์
2. ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ  อยู่ดี
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสุนิสา  สุขสว่าง
2. เด็กหญิงอรยา  แก้วมุกดา
3. เด็กหญิงอรอุมา  สาธร
 
1. นางสาววรณี  สายปาน
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  มั่นจิตต์คงเจริญ
2. เด็กหญิงดวงกมล  ปะทะกะ
3. เด็กหญิงนฤมล  โมรานอก
 
1. นางสาวสิริมา  สุขดี
2. นางเบญจลักษณ์  ไสยะแพทย์
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายวิศรุต  คล้ายยิ้ม
2. เด็กชายศรัณภัทร  บ้านไกล
3. เด็กชายอนุรักษ์  ขันทะรักษา
 
1. นางสาวสิริมา  สุขดี
2. นางเบญจลักษณ์  ไสยะแพทย์
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายศวีระ  ราชนิยม
2. เด็กชายเอกสิทธ์  เยื้องย่าง
 
1. นายมานะ  สีหะไตร
2. ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ  อยู่ดี
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 17 1. เด็กชายคุณากร  บุ้งทอง
2. เด็กชายศุภกฤต  นามวัฒน์
 
1. นายพงษ์พิชญ์  ไพศาลธนัท
2. ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ  อยู่ดี
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐิติวรมน  ราชทอง
2. เด็กหญิงศศิธร  เทียมมิตร
3. เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่เตียว
 
1. นางสาววรณี  สายปาน
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประสิทธ์เขตกิจ
2. เด็กหญิงนิภาพร  เก่งเดียว
3. เด็กหญิงรัตติญาภรณ์  มุงเมือง
 
1. นางสาววรณี  สายปาน
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายทัฬห์  สารจุม
2. เด็กชายสุวานิช  กุจะพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ  อยู่ดี
2. นางเบญจลักษณ์  ไสยะแพทย์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 82.66 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุภาวิณี  ตรีเกียน
 
1. นางสาวมาลัย  เฟื่องคณะ
 
37 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปพนวิช  ช้างน้อย
 
1. นางสาวมาลัย  เฟื่องคณะ
 
38 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 65.3 ทองแดง 16 1. เด็กชายอนุรักษ์  ปัสสาวะกัง
 
1. นางสาวมาลัย  เฟื่องคณะ
 
39 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.6 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิทยา  สังกะสี
 
1. นางสาวมาลัย  เฟื่องคณะ
 
40 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 90 ทอง 9 1. เด็กหญิงแนน  -
 
1. นางวิรัตน์  กำจัดภัย
 
41 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 40 1. เด็กชายกรกฤต  ทองเนื้อแปด
2. เด็กชายจักรี  ตรีเกียน
3. เด็กหญิงพนัชกร  ส่งเสริม
 
1. นางวิรัตน์  กำจัดภัย
2. นางวิลาวัลย์  โฉมเฉลา
 
42 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 29 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันโทศรี
2. เด็กหญิงวณารี  นาคดอนบก
3. เด็กหญิงวรัญญา  ทองทา
 
1. นางวิรัตน์  กำจัดภัย
2. นางวิลาวัลย์  โฉมเฉลา