สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงธานี  ทองอาบ
 
1. นางเบญจลักษณ์  ไสยะแพทย์
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงรัชนี  ผานคำ
2. เด็กชายอานนท์  คำสุข
 
1. นายพงษ์พิชญ์  ไพศาลธนัท
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  วัฒนะ
2. เด็กหญิงสุนิสา  สุขสว่าง
3. เด็กหญิงสุพัฒตรา  แซ่เตียว
 
1. นางกรุณา  เหลืองสุวาลัย
2. นางสาวสิริมา  สุขดี
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกรกมล  ทองอาบ
2. เด็กหญิงณัฐมล  พรหมเจริญ
3. เด็กหญิงดวงนภา  ชื่นชม
 
1. นางกรุณา  เหลืองสุวาลัย
2. นางสาวสิริมา  สุขดี
 
5 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงดอกไม้  วงทิพย์
2. เด็กหญิงทิพย์  อินต๊ะ
3. เด็กหญิงพลอย  นายยอด
 
1. นางสาวอุดมรัตน์  อิ่มสุวรรณ
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงจันทร์หอม  โจมฤทธิ์
 
1. นางกมลลักษณ์  ปิยะนันท์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายวิศรุต  คล้ายยิ้ม
2. เด็กชายศรัณภัทร  บ้านไกล
3. เด็กชายอนุรักษ์  ขันทะรักษา
 
1. นางสาวสิริมา  สุขดี
2. นางเบญจลักษณ์  ไสยะแพทย์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายทัฬห์  สารจุม
2. เด็กชายสุวานิช  กุจะพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ  อยู่ดี
2. นางเบญจลักษณ์  ไสยะแพทย์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 65.3 ทองแดง 16 1. เด็กชายอนุรักษ์  ปัสสาวะกัง
 
1. นางสาวมาลัย  เฟื่องคณะ