สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐวดี  มั่นจิตต์คงเจริญ
2. เด็กชายอนุรักษ์  ขันทะรักษา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  วรอุไร
2. นายวิเชียร  เหมหอมวงษ์
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 72 เงิน 16 1. เด็กหญิงกชพรรณ  พูนศิลป์
2. เด็กหญิงจินตนา  วัฒโน
3. เด็กชายสนธยา  สง่าเนตร
 
1. นางสาวกรรณิการ์  วรอุไร
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐวดี  มั่นจิตติคงเจริญ
 
1. นางสาวมาลัย  เฟื่องคณะ
 
4 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  กันหาวัน
 
1. นางสาวมาลัย  เฟื่องคณะ
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 71 เงิน 13 1. เด็กหญิงอรยา  แก้วมุกดา
2. เด็กหญิงอรอุมา  สาธร
 
1. นางสาวกรรณิการ์  วรอุไร
 
6 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงนิลาวรรณ  ทันตา
2. เด็กหญิงรัชฎา  การอินทร์
 
1. นางสาวมาลัย  เฟื่องคณะ
2. นางเบญจลักษณ์  ไสยะแพทย์
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายปพนวิช  ช้างน้อย
 
1. นายวิเชียร  เหมหอมวงษ์
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรชิตา  วงษ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวมาลัย  เฟื่องคณะ
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายศวีระ  ราชนิยม
2. เด็กชายเอกสิทธ์  เยื้องย่าง
 
1. นายมานะ  สีหะไตร
2. ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ  อยู่ดี
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐิติวรมน  ราชทอง
2. เด็กหญิงศศิธร  เทียมมิตร
3. เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่เตียว
 
1. นางสาววรณี  สายปาน
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประสิทธ์เขตกิจ
2. เด็กหญิงนิภาพร  เก่งเดียว
3. เด็กหญิงรัตติญาภรณ์  มุงเมือง
 
1. นางสาววรณี  สายปาน
 
12 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.6 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิทยา  สังกะสี
 
1. นางสาวมาลัย  เฟื่องคณะ
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 29 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันโทศรี
2. เด็กหญิงวณารี  นาคดอนบก
3. เด็กหญิงวรัญญา  ทองทา
 
1. นางวิรัตน์  กำจัดภัย
2. นางวิลาวัลย์  โฉมเฉลา