สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปพนวิช  ช้างน้อย
 
1. นางเบญจลักษณ์  ไสยะแพทย์
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิติพงษ์  สืบสิงห์
2. เด็กชายวิทวัส  ศรีจันทรา
3. เด็กชายอนุวัตร์  บุญถนอม
 
1. นางกรุณา  เหลืองสุวาลัย
2. นางสาวสิริมา  สุขดี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 8 1. เด็กหญิงรัติญาภรณ์  มุงเมือง
2. เด็กชายศุภกฤต  นามวัฒน์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  วรอุไร
2. นายวิเชียร  เหมหอมวงษ์
 
4 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพล  กันหาวัน
2. นางสาวธานี  ทองอาบ
3. เด็กหญิงสุดาพร  แก้วมณี
 
1. นางสาวมาลัย  เฟื่องคณะ
2. นางเบญจลักษณ์  ไสยะแพทย์
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 81 ทอง 13 1. เด็กชายแสงหล้า  ทองดี
 
1. นางสาวกรรณิการ์  วรอุไร
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  แสงสันเทียะ
 
1. นายวิเชียร  เหมหอมวงษ์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  มั่นจิตต์คงเจริญ
2. เด็กหญิงดวงกมล  ปะทะกะ
3. เด็กหญิงนฤมล  โมรานอก
 
1. นางสาวสิริมา  สุขดี
2. นางเบญจลักษณ์  ไสยะแพทย์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 17 1. เด็กชายคุณากร  บุ้งทอง
2. เด็กชายศุภกฤต  นามวัฒน์
 
1. นายพงษ์พิชญ์  ไพศาลธนัท
2. ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ  อยู่ดี
 
9 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 82.66 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุภาวิณี  ตรีเกียน
 
1. นางสาวมาลัย  เฟื่องคณะ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปพนวิช  ช้างน้อย
 
1. นางสาวมาลัย  เฟื่องคณะ
 
11 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 90 ทอง 9 1. เด็กหญิงแนน  -
 
1. นางวิรัตน์  กำจัดภัย
 
12 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 40 1. เด็กชายกรกฤต  ทองเนื้อแปด
2. เด็กชายจักรี  ตรีเกียน
3. เด็กหญิงพนัชกร  ส่งเสริม
 
1. นางวิรัตน์  กำจัดภัย
2. นางวิลาวัลย์  โฉมเฉลา