สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 77 เงิน 18 1. เด็กหญิงอุษา  ขุนแพ่ง
 
1. นางกัลยา  วิจิตรโท
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดีแย้ม
 
1. นางอัญชลี  พลับพลี
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงพรพิมล  พยุงวงษ์
 
1. นางมณฑา  หาความสุข
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวเพ็ชชรี  บัวจันทร์
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 13 1. เด็กหญิงอมิตา  เพชรประเสริฐ
 
1. นางวันเพ็ญ  นาควิเชียร
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศิริกานต์
 
1. นางอัญชลี  พลับพลี
 
7 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงภาวินี  แพ่งคอนสาน
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ศรีสุข
 
1. นายณัฐกัณ  เหมขุนทด
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  พระทอง
 
1. นางกัลยา  วิจิตรโท
 
9 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายทรงเกียรติ  ถาวร
 
1. นางสาววรรณี  หิรัญญากร
 
10 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญถนอม
2. เด็กหญิงศศิกานต์  หลวงอุดม
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีสุข
 
1. นางสาวบุญยิ่ง  อารีมี
2. นางสาววรรณี  หิรัญญากร
 
11 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรณ์ฑิตา  ขุนพรหม
 
1. นางสาวนภาวรรณ  สากร
 
12 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพรนิวัตร  ธาราภูมิ
 
1. นางสายพิณ  เกษมสวัสดิ์
 
13 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  จ้อยลี
2. เด็กหญิงสุภาพร  อยู่สุข
3. เด็กหญิงเจณิส์ตา  ดวงเว้า
 
1. นางสาวภิรนันท์  ไพรศาล
2. นางอภิสรามาส  เรืองสวัสดิ์
 
14 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฐฐริณีย์  ปัจจัย
2. เด็กชายทินกร  ภูพันนา
3. เด็กชายปฏิธาน  เนตรศรี
 
1. นางสาวจิรานันท์  คำเสียง
2. นางอภิสรามาส  เรืองสวัสดิ์
 
15 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทิมา  บุญยอ
2. เด็กหญิงปณาลี  ยศเมฆ
3. เด็กชายพชรพล  ปัสตัน
 
1. นางสาวจิรานันท์  คำเสียง
2. นางสาวภิรนันท์  ไพรศาล
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงปราณิสา  ตินานพ
2. เด็กหญิงพรกนก  ยี่สารพัฒน์
3. เด็กหญิงพลอยณิศา  ไชยเจริญเดชา
4. เด็กหญิงวาสนา  คำแหง
5. เด็กหญิงไอยสวรรค์  เนตรศรี
 
1. นางสาวศิรินทิพย์   กุลตังวัฒนา
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ความหมั่น
 
1. นางสาวนภาวรรณ  สากร
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงรัตกาญ  มะธิปิไชย
 
1. นางจินตนา  จันทพัฒน์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 16 1. เด็กชายวรเทพ  ชะเอม
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  โยธี
 
1. นางสาวคำนึง  คชชา
2. นางวันเพ็ญ  นาควิเชียร
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 53 1. เด็กชายฤทธิ์ลือชัย  อัปกาญจน์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  น้อยนาม
 
1. นางสาวจิรานันท์  คำเสียง
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ไวยรัตน์
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปูเกษม
3. เด็กหญิงนภัสสร  ศิลารัตน์
4. เด็กชายนันทวัฒน์  วระไวย์
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินทพันธ์
6. เด็กหญิงปิยะพร  ไชยชำนิ
7. เด็กหญิงพัชรินทร์  สิทธิจักร
8. เด็กชายภัทรพล  กัลยาณมิตร
9. เด็กหญิงภัทรวดี  จูสวัสดิ์
10. เด็กหญิงมณพร  ใบงาม
11. เด็กหญิงมัลลิกา  ฉลาดธรรม
12. เด็กหญิงลักษณ์ศยา  กิจเจริญกัมปนาท
13. เด็กหญิงศยาณัสญ์  กิจเจริญกัมปนาท
14. เด็กหญิงสุนิษา  สีดากุล
15. เด็กหญิงอรสุมา  เขตบุรี
 
1. นายธีระนันท์  เนื่องจำนงค์
2. นายวีระชัย  สีทาน้อย
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงทอง
2. เด็กชายธันยบูรณ์  วงษ์สมัคร
 
1. นายชุมพล  ไวทยานนท์
 
23 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงธัญมน  สินเพ็ง
2. เด็กหญิงธาราพร  งามนา
3. เด็กหญิงโสรยา  นิลพัฒน์
 
1. นางสมนึก  เสถียรเขต
 
24 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงจอมใจ  กรวยสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอารียา  พลภักดิ์
3. เด็กชายไตรทิพย์  บุระโน
 
1. นางสายพิณ  เกษมสวัสดิ์
2. นางสาวอรทัย  สากร
 
25 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  แจ่มสว่าง
 
1. นางสมนึก  เสถียรเขต
 
26 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กชายพฤทธิ์  อินเขียว
 
1. นางสาวอรทัย  สากร
 
27 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพ็งเจริญ
2. เด็กหญิงนิภาพร  สะบายใจ
 
1. นางสมนึก  เสถียรเขต
 
28 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ปรีวิสูตร
2. เด็กหญิงวรินทร  บุญมาปัด
 
1. นางสายพิณ   เกษมสวัสดิ์
2. นางสาวอรทัย  สากร
 
29 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 75.4 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีรพันธ์  ฤทธิวัชร
2. เด็กชายทักษิณ  วงษกรณ์
3. เด็กชายธีรพร  ศรน้อย
4. เด็กหญิงนิลาภรณ์  แสนโคตร
5. เด็กหญิงวาณิกา  เจียนโพธิ์
6. เด็กชายศุภนิจ  สิทธิ์ประเสริฐ
7. เด็กชายสมพล  พรมขันธ์
8. เด็กชายอนุพงษ์  ภูมิประพันธ์
9. เด็กชายเจษฎา  ฉันทิมาต
 
1. นายนิพนธ์  เจิมจรุง
2. นางปรอยฝน  ยศเมฆ
3. นางวันเพ็ญ  นาควิเชียร
 
30 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายจักรพงษ์  เอี่ยมตา
 
1. นายณัฐกัณ  เหมขุนทด
 
31 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  อังคะนาวิน
 
1. นายณัฐกัณ  เหมขุนทด
 
32 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เพ็ชรสุวรรณ
 
1. นายณัฐกัณ  เหมขุนทด
 
33 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 71 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  หล้าแหล่ง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มาผิว
3. เด็กหญิงชลดา  ภูฆัง
4. เด็กหญิงชลิตา  สิทธิประเสริฐ
5. เด็กหญิงณฐพรรณ  พิมพ์โตนด
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทับทิม
7. เด็กหญิงดาราพร  ขอหมั่นกลาง
8. เด็กหญิงธมนวรรณ  จันทร์อร่าม
9. เด็กหญิงนนธิชา  เปรมพรหม
10. เด็กชายพุฒิพงศ์  เฟื่องฟูผล
11. เด็กชายมาตุภูมิ  คำยุธา
12. เด็กหญิงรัตติกาล  เกตสระ
13. เด็กหญิงวรกมล  ยะวัน
14. เด็กหญิงวรปัน  ยศเมฆ
15. เด็กหญิงวราภรณ์  พอกกา
16. เด็กหญิงสิริกัญญา  ศรีพินิจ
 
1. นางปรอยฝน  ยศเมฆ
2. นางสาวรุ่งทิวา  อินทวงศ์
3. นายอนุพัฒน์  เพชรอำไพ
4. นายอิทธิกร  แสงเพ็ญ
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 15 1. เด็กหญิงชลธิชา  ขอสินกลาง
2. เด็กชายธาดา  มาลัยกุล
 
1. นางสาวอรุชา  ติยะเฟื่อย
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 79 เงิน 9 1. เด็กชายรวีโรจน์  จิตรสม
2. เด็กชายสหัสวรรษ  นวลศรี
 
1. นางสาวกรรนิกร  ห่อคำ
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กชายกิตติณัฐ  บุญช่วย
2. เด็กชายฐิติกร  ดรุณ
3. เด็กชายปุณวิช  บุญทอน
 
1. นางสาลินี   วรรณโกมล
2. นางอาภาพรรณ  มานะคิด
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 27 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มนัสตรง
2. เด็กชายภูริเดช  ทับจิตร์
 
1. นางสาวกรรนิกร  ห่อคำ
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ธาราภูมิ
2. เด็กชายพิชญา  ศรีช้างสาร
3. เด็กหญิงสุพรรษา  สีดากุล
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ศรีตะปัญญะ
 
39 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรอนงค์  มาตกุล
 
1. นางสาวฐิตินันท์  แก้วมุกดา
 
40 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 76 เงิน 16 1. เด็กหญิงชลธิชา  ประหา
 
1. นางสาวประไพ  มีศิลป์
 
41 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายพรรษา  นีลวัณโณ
 
1. นางสาวมยุรา  สายยืด
 
42 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 22.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธนไชย  เนียมถนอม
 
1. นางสาวประไพ  มีศิลป์
 
43 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงทิพย์วิมล  สกุลวงศ์สุวรรณ
 
1. นางน้ำทิพย์  พูลผล
 
44 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงอทิติยา  ชยปาลกุล
 
1. นางสาวประไพ  มีศิลป์
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐชา  ศรีชัย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กลั่นอ่ำ
3. เด็กหญิงภัทราสิริ  สุรินทร์
 
1. นายสมหมาย  ดีเรืองศรี
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรภัทร  ชื่นเรือง
2. เด็กชายปฏิวัติ  สืบสระคำ
 
1. นางน้ำทิพย์  พูลผล
 
47 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 92 ทอง 7 1. เด็กหญิงนงนภัส  ภูแม่นเขียน
 
1. นางสาวมิ่งสมร  ศรีประสิทธิ์
 
48 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคมชาญ  ศรีบุญมา
2. เด็กชายธงชัย  ทับฤทธิ์
3. เด็กหญิงเมวิกา  ไชยลา
 
1. นางณัฐฐากุล   ศรีวิพัฒน์
2. นางอุไรรัตน์  สุริยะสิงห์
 
49 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวีร์  เงินนา
2. เด็กชายศิริปัญญา  ปัญญามี
3. เด็กหญิงสุภิญญา  บุญเพลิง
 
1. นางสาวดวงฤทัย   มาลีหวล
2. นางสาวบรรจง  บุตรชารี