สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงพรพิมล  พยุงวงษ์
 
1. นางมณฑา  หาความสุข
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  พระทอง
 
1. นางกัลยา  วิจิตรโท
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายทรงเกียรติ  ถาวร
 
1. นางสาววรรณี  หิรัญญากร
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรณ์ฑิตา  ขุนพรหม
 
1. นางสาวนภาวรรณ  สากร
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพรนิวัตร  ธาราภูมิ
 
1. นางสายพิณ  เกษมสวัสดิ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 22.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธนไชย  เนียมถนอม
 
1. นางสาวประไพ  มีศิลป์
 
7 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงอทิติยา  ชยปาลกุล
 
1. นางสาวประไพ  มีศิลป์