สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดีแย้ม
 
1. นางอัญชลี  พลับพลี
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวเพ็ชชรี  บัวจันทร์
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฐฐริณีย์  ปัจจัย
2. เด็กชายทินกร  ภูพันนา
3. เด็กชายปฏิธาน  เนตรศรี
 
1. นางสาวจิรานันท์  คำเสียง
2. นางอภิสรามาส  เรืองสวัสดิ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 53 1. เด็กชายฤทธิ์ลือชัย  อัปกาญจน์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  น้อยนาม
 
1. นางสาวจิรานันท์  คำเสียง
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงทอง
2. เด็กชายธันยบูรณ์  วงษ์สมัคร
 
1. นายชุมพล  ไวทยานนท์
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  แจ่มสว่าง
 
1. นางสมนึก  เสถียรเขต
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายจักรพงษ์  เอี่ยมตา
 
1. นายณัฐกัณ  เหมขุนทด
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  อังคะนาวิน
 
1. นายณัฐกัณ  เหมขุนทด
 
9 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายพรรษา  นีลวัณโณ
 
1. นางสาวมยุรา  สายยืด
 
10 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงทิพย์วิมล  สกุลวงศ์สุวรรณ
 
1. นางน้ำทิพย์  พูลผล