สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 77 เงิน 18 1. เด็กหญิงอุษา  ขุนแพ่ง
 
1. นางกัลยา  วิจิตรโท
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงภาวินี  แพ่งคอนสาน
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ศรีสุข
 
1. นายณัฐกัณ  เหมขุนทด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงปราณิสา  ตินานพ
2. เด็กหญิงพรกนก  ยี่สารพัฒน์
3. เด็กหญิงพลอยณิศา  ไชยเจริญเดชา
4. เด็กหญิงวาสนา  คำแหง
5. เด็กหญิงไอยสวรรค์  เนตรศรี
 
1. นางสาวศิรินทิพย์   กุลตังวัฒนา
 
4 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงธัญมน  สินเพ็ง
2. เด็กหญิงธาราพร  งามนา
3. เด็กหญิงโสรยา  นิลพัฒน์
 
1. นางสมนึก  เสถียรเขต
 
5 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงจอมใจ  กรวยสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอารียา  พลภักดิ์
3. เด็กชายไตรทิพย์  บุระโน
 
1. นางสายพิณ  เกษมสวัสดิ์
2. นางสาวอรทัย  สากร
 
6 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 75.4 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีรพันธ์  ฤทธิวัชร
2. เด็กชายทักษิณ  วงษกรณ์
3. เด็กชายธีรพร  ศรน้อย
4. เด็กหญิงนิลาภรณ์  แสนโคตร
5. เด็กหญิงวาณิกา  เจียนโพธิ์
6. เด็กชายศุภนิจ  สิทธิ์ประเสริฐ
7. เด็กชายสมพล  พรมขันธ์
8. เด็กชายอนุพงษ์  ภูมิประพันธ์
9. เด็กชายเจษฎา  ฉันทิมาต
 
1. นายนิพนธ์  เจิมจรุง
2. นางปรอยฝน  ยศเมฆ
3. นางวันเพ็ญ  นาควิเชียร
 
7 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 71 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  หล้าแหล่ง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มาผิว
3. เด็กหญิงชลดา  ภูฆัง
4. เด็กหญิงชลิตา  สิทธิประเสริฐ
5. เด็กหญิงณฐพรรณ  พิมพ์โตนด
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทับทิม
7. เด็กหญิงดาราพร  ขอหมั่นกลาง
8. เด็กหญิงธมนวรรณ  จันทร์อร่าม
9. เด็กหญิงนนธิชา  เปรมพรหม
10. เด็กชายพุฒิพงศ์  เฟื่องฟูผล
11. เด็กชายมาตุภูมิ  คำยุธา
12. เด็กหญิงรัตติกาล  เกตสระ
13. เด็กหญิงวรกมล  ยะวัน
14. เด็กหญิงวรปัน  ยศเมฆ
15. เด็กหญิงวราภรณ์  พอกกา
16. เด็กหญิงสิริกัญญา  ศรีพินิจ
 
1. นางปรอยฝน  ยศเมฆ
2. นางสาวรุ่งทิวา  อินทวงศ์
3. นายอนุพัฒน์  เพชรอำไพ
4. นายอิทธิกร  แสงเพ็ญ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 15 1. เด็กหญิงชลธิชา  ขอสินกลาง
2. เด็กชายธาดา  มาลัยกุล
 
1. นางสาวอรุชา  ติยะเฟื่อย
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 79 เงิน 9 1. เด็กชายรวีโรจน์  จิตรสม
2. เด็กชายสหัสวรรษ  นวลศรี
 
1. นางสาวกรรนิกร  ห่อคำ
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 27 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มนัสตรง
2. เด็กชายภูริเดช  ทับจิตร์
 
1. นางสาวกรรนิกร  ห่อคำ
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ธาราภูมิ
2. เด็กชายพิชญา  ศรีช้างสาร
3. เด็กหญิงสุพรรษา  สีดากุล
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ศรีตะปัญญะ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 76 เงิน 16 1. เด็กหญิงชลธิชา  ประหา
 
1. นางสาวประไพ  มีศิลป์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐชา  ศรีชัย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กลั่นอ่ำ
3. เด็กหญิงภัทราสิริ  สุรินทร์
 
1. นายสมหมาย  ดีเรืองศรี