สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 13 1. เด็กหญิงอมิตา  เพชรประเสริฐ
 
1. นางวันเพ็ญ  นาควิเชียร
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศิริกานต์
 
1. นางอัญชลี  พลับพลี
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญถนอม
2. เด็กหญิงศศิกานต์  หลวงอุดม
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีสุข
 
1. นางสาวบุญยิ่ง  อารีมี
2. นางสาววรรณี  หิรัญญากร
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  จ้อยลี
2. เด็กหญิงสุภาพร  อยู่สุข
3. เด็กหญิงเจณิส์ตา  ดวงเว้า
 
1. นางสาวภิรนันท์  ไพรศาล
2. นางอภิสรามาส  เรืองสวัสดิ์
 
5 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทิมา  บุญยอ
2. เด็กหญิงปณาลี  ยศเมฆ
3. เด็กชายพชรพล  ปัสตัน
 
1. นางสาวจิรานันท์  คำเสียง
2. นางสาวภิรนันท์  ไพรศาล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ความหมั่น
 
1. นางสาวนภาวรรณ  สากร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงรัตกาญ  มะธิปิไชย
 
1. นางจินตนา  จันทพัฒน์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 16 1. เด็กชายวรเทพ  ชะเอม
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  โยธี
 
1. นางสาวคำนึง  คชชา
2. นางวันเพ็ญ  นาควิเชียร
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ไวยรัตน์
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปูเกษม
3. เด็กหญิงนภัสสร  ศิลารัตน์
4. เด็กชายนันทวัฒน์  วระไวย์
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินทพันธ์
6. เด็กหญิงปิยะพร  ไชยชำนิ
7. เด็กหญิงพัชรินทร์  สิทธิจักร
8. เด็กชายภัทรพล  กัลยาณมิตร
9. เด็กหญิงภัทรวดี  จูสวัสดิ์
10. เด็กหญิงมณพร  ใบงาม
11. เด็กหญิงมัลลิกา  ฉลาดธรรม
12. เด็กหญิงลักษณ์ศยา  กิจเจริญกัมปนาท
13. เด็กหญิงศยาณัสญ์  กิจเจริญกัมปนาท
14. เด็กหญิงสุนิษา  สีดากุล
15. เด็กหญิงอรสุมา  เขตบุรี
 
1. นายธีระนันท์  เนื่องจำนงค์
2. นายวีระชัย  สีทาน้อย
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กชายพฤทธิ์  อินเขียว
 
1. นางสาวอรทัย  สากร
 
11 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพ็งเจริญ
2. เด็กหญิงนิภาพร  สะบายใจ
 
1. นางสมนึก  เสถียรเขต
 
12 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ปรีวิสูตร
2. เด็กหญิงวรินทร  บุญมาปัด
 
1. นางสายพิณ   เกษมสวัสดิ์
2. นางสาวอรทัย  สากร
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เพ็ชรสุวรรณ
 
1. นายณัฐกัณ  เหมขุนทด
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กชายกิตติณัฐ  บุญช่วย
2. เด็กชายฐิติกร  ดรุณ
3. เด็กชายปุณวิช  บุญทอน
 
1. นางสาลินี   วรรณโกมล
2. นางอาภาพรรณ  มานะคิด
 
15 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรอนงค์  มาตกุล
 
1. นางสาวฐิตินันท์  แก้วมุกดา
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรภัทร  ชื่นเรือง
2. เด็กชายปฏิวัติ  สืบสระคำ
 
1. นางน้ำทิพย์  พูลผล
 
17 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 92 ทอง 7 1. เด็กหญิงนงนภัส  ภูแม่นเขียน
 
1. นางสาวมิ่งสมร  ศรีประสิทธิ์
 
18 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคมชาญ  ศรีบุญมา
2. เด็กชายธงชัย  ทับฤทธิ์
3. เด็กหญิงเมวิกา  ไชยลา
 
1. นางณัฐฐากุล   ศรีวิพัฒน์
2. นางอุไรรัตน์  สุริยะสิงห์
 
19 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวีร์  เงินนา
2. เด็กชายศิริปัญญา  ปัญญามี
3. เด็กหญิงสุภิญญา  บุญเพลิง
 
1. นางสาวดวงฤทัย   มาลีหวล
2. นางสาวบรรจง  บุตรชารี