สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุกัญญา  คงนาคา
 
1. นางวาสนา  ประภาสังข์กุล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 18 1. เด็กหญิงอรุชา  ศรีลาวรรณ์
2. เด็กชายโยเซฟ โยเซฟโชน   ยานุทัย
 
1. นางสาวณัฐพร  ลูกอินทร์
2. นางรสสุคนธ์  สมชิต
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กชายคำไพ  พันธ์เสน
2. เด็กหญิงจิรัชยา  หมื่นจำนงค์
3. เด็กหญิงชมพูนุช  บุญรอด
4. เด็กชายชินพัฒน์  แซ่ลี้
5. เด็กหญิงธนพร  สิทธิชล
6. เด็กหญิงนัยนา  ยุติธรรม
7. เด็กชายนาคินทร์  คงมีสุข
8. เด็กหญิงปณิดา  ร่มเย็น
9. เด็กหญิงพรรณราย  พาสวัสดิ์
10. เด็กชายภัทรกร  สลามเต๊ะ
11. เด็กชายภูธเนศ  ครองสุข
12. เด็กหญิงวนิดา  รัฐนนทมงคล
13. เด็กหญิงศิริลักษณ์  รักไทย
14. เด็กชายสุเมธ  เหมือนสีภี
15. เด็กชายอานนท์  คชาชัย
 
1. นายธวัชชัย  กลิ่นเกษร
2. นางรสสุคนธ์  สมชิต
3. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์
4. นายเกษมศักดิ์   เงินท้วม
 
4 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วงศ์เกษมสันต์
 
1. นายศิวพล  คงสมศักดิ์
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วทองคำ
 
1. นางสาวรัตนา  โศภิตประสาน
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมนึก
2. เด็กชายบวร  ปาลวัฒนกุรัง
 
1. นางสาวรัตนา  โศภิตประสาน
2. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วทองคำ
 
1. นางสาวรัตนา  โศภิตประสาน
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวันชัย  ขอแหนมกลาง
 
1. นางสาวรัตนา  โศภิตประสาน