สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 61 ทองแดง 56 1. เด็กชายวิรัตน์  จิตรใสเย็น
 
1. นางสาวสุวิมล  ศิริตรานนท์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงสรัญญา  แหวนสุข
 
1. นางสาวสุวิมล  ศิริตรานนท์
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 24 1. เด็กหญิงพิมใจ  ตุมพิทักษ์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  พุทธมงคล
 
4 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 60.4 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงภานุชนาท  สวัสดี
2. เด็กหญิงมณีนพรัตน์  กาญจนดิษฐื
 
1. นายนัฏพงศ์  อุปถัมภ์
2. นายภานุ  ไวยาวัจมัย
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  บุญตาม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ซ่อมประโคน
 
1. นายนัฏพงศ์  อุปถัมภ์
2. นายภานุ  ไวยาวัจมัย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.8 เงิน 11 1. เด็กหญิงนฤพร  คริบสงวน
 
1. นางสาวสุวิมล  ศิริตรานนท์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 18 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมสวาท
 
1. นางสาวสุวิมล  ศิริตรานนท์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 38 1. เด็กชายปุณยวัฒ  นรมาตย์
2. เด็กหญิงพรกมล  นรสิงห์
 
1. นางสมรัก  พงษ์ทองเจริญ
2. นางสุนันทา  มีประสงค์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 16 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชาวดร
2. เด็กชายสุรศักดิ์  นิยมสุข
 
1. นางสมรัก  พงษ์ทองเจริญ
2. นางสุนันทา  มีประสงค์
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงกชพันธ์  เวสารัช
 
1. นางสมรัก  พงษ์ทองเจริญ
 
11 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 26 1. เด็กหญิงเกสรา  บัวแดง
 
1. นางสุนันทา  มีประสงค์
 
12 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงปนัสยา  ศิลปชัย
2. เด็กชายพีรพุฒิ  มาเห็ม
3. เด็กชายสรวิศ  อัญทะไชย์
 
1. นางสมรัก  พงษ์ทองเจริญ
2. นางสุนันทา  มีประสงค์
 
13 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กชายศุภวิทย์  จันทะกา
2. เด็กชายอชิตพล  คุ้มทอง
3. เด็กชายเอกรินทร์  บุสกร
 
1. นางสมรัก  พงษ์ทองเจริญ
2. นางสุนันทา  มีประสงค์
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  ทำมุ่ง
 
1. นางเตือนใจ  โพธิ์ทอง
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ตาแก้ว
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  พุทธมงคล
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 29 1. เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  เค้าแคนสกลพัฒน์
2. เด็กชายเจษฎา  เพ่งพินิจ
 
1. นายภาณุวัฒน์  สุขทนารักษ์
2. นายสุนทร  โพธิ์ทอง
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาธิป  สุรินทร์
2. เด็กชายยุทธพจน์  สุขสถิตย์
3. เด็กชายเกียรติธนา  ศรีจำปา
 
1. นายสมศักดิ์  เสนีย์ศรีสกุล
2. นายสุนทร  โพธิ์ทอง
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นุชกลาง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  โตสวน
3. เด็กหญิงนิตยา  ไลยะเกษ
4. เด็กหญิงอนัญพร  นำชัยรุจิพงศ์
5. เด็กหญิงอัจฉรา  ซ่อนจิ้ว
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  อรรถจริยาพร
 
1. นางสาวพานี  จตุพงษ์
2. นายภัทราวุธ  เพ่งพินิจ
3. นางสุรัตน์  บัวกอ
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 12 1. เด็กชายพงศกร  ปรางจันทร์
2. เด็กชายสหัสวรรษ  วงศ์คำ
 
1. นายภาณุวัฒน์  สุขทนารักษ์
2. นายสุนทร  โพธิ์ทอง
 
20 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสหรัฐ  อำนวยพรสถิตย์
 
1. นางสาวสุวิมล  ศิริตรานนท์
 
21 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 82 ทอง 27 1. เด็กชายชินดนัย  ทับทิมเทศ
 
1. นางสาวพรธิดา  พูลถาวร
 
22 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 36 1. เด็กหญิงธนพร  จันทร์กล้า
2. เด็กชายภีรวัฒน์  เปียใย
3. เด็กชายอภิรักษ์  ธรรมสีทอง
 
1. นายภัทราวุธ  เพ่งพินิจ
2. นางสุรัตน์  บัวกอ
 
23 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำเกษร
2. เด็กชายพีระพัฒน์  รัตนะ
3. เด็กหญิงวรรณนภัส  แสนใจ
 
1. นางสุรัตน์  บัวกอ
2. นางสาวเจษฎ์ญาณี  แหยมดอนไพร