สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงสรัญญา  แหวนสุข
 
1. นางสาวสุวิมล  ศิริตรานนท์
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 24 1. เด็กหญิงพิมใจ  ตุมพิทักษ์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  พุทธมงคล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.8 เงิน 11 1. เด็กหญิงนฤพร  คริบสงวน
 
1. นางสาวสุวิมล  ศิริตรานนท์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 38 1. เด็กชายปุณยวัฒ  นรมาตย์
2. เด็กหญิงพรกมล  นรสิงห์
 
1. นางสมรัก  พงษ์ทองเจริญ
2. นางสุนันทา  มีประสงค์
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 26 1. เด็กหญิงเกสรา  บัวแดง
 
1. นางสุนันทา  มีประสงค์
 
6 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กชายศุภวิทย์  จันทะกา
2. เด็กชายอชิตพล  คุ้มทอง
3. เด็กชายเอกรินทร์  บุสกร
 
1. นางสมรัก  พงษ์ทองเจริญ
2. นางสุนันทา  มีประสงค์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 29 1. เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  เค้าแคนสกลพัฒน์
2. เด็กชายเจษฎา  เพ่งพินิจ
 
1. นายภาณุวัฒน์  สุขทนารักษ์
2. นายสุนทร  โพธิ์ทอง